Nieuws van de zendingscommissie 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
rekeningnummer: NL60RABO0373729111
t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
e-mailadres: zending1-2@outlook.com

Zendingsdienst zondag 4 november 2018
Op deze zondag wordt er door de Hervormde Gemeente stilgestaan bij de ‘Zending’. In de morgendienst is er speciale aandacht voor ‘Zending Verweg’, zoals de uitzending van de fam. Vogelaar, het kwartaaldoel van KerkinActie, de Bijbelverspreiding in China. In de avonddienst is er aandacht voor ‘Zending Dichtbij’, met als thema ‘Barmhartigheid’. Een 3-tal jongeren vertelt iets van hun ervaring in Roemenië, Leger des Heils en Hongarije d.m.v. filmpjes en foto’s.

Doel Najaarzendingscollecte tijdens zendingsdiensten
De Najaarzendingscollecte gaat in zijn geheel naar de uitzending van de fam. Vogelaar op Sulawesi. Als Deelgenootgemeente ondersteunen wij d.m.v. financiële bijstand de kosten van deze uitzending.

Wijziging rekeningnummer
Zoals u in het Kerkblad van 19 oktober j.l. hebt kunnen lezen, zijn er diverse rekeningnummers gewijzigd, dus ook van de Zendingscommissie wijk 1-2. Het gewijzigde nummer staat vanaf nu in de aanhef van de zendingscommissie. Gemeenteleden die maandelijks een gift overmaken, verzoeken we om dit rekeningnummer aan te passen.

4e Kwartaal doel
Het 4e kwartaaldoel is ‘Bijbelverspreiding in China’. Het aantal Christenen in China groeit. Er zijn door de overheid zo’n 57.000 kerken goedgekeurd, maar er zijn veel ongeregistreerde huisgemeenten, die volgens sommige inschattingen door ten minste 35 miljoen Chinese christenen worden bezocht. Vanwege het enorme aanbod aan onder- en bovengrondse christelijke organisaties is het voor nieuwe bekeerlingen vaak moeilijk te weten wat ze nu moeten geloven. Daarom zorgt Kerk in Actie samen met het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) dat bijbelschoolstudenten en voorgangers op het platteland bijbelstudiematerialen en concordanties ontvangen.
Het is vooral belangrijk dat voorgangers goed opgeleid worden. Dit project van Kerk in Actie willen we graag de komende drie maanden met de zendingsbussen ondersteunen.

Bij voorbaat willen we u alvast hartelijk danken voor uw gift.
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg en Wim van Tuijl