Ons kerkarchief is verhuisd

 ‘Want doe slechts navraag bij het voorgeslacht, en geef acht op hetgeen hun vaderen doorvorsten. Wij toch zijn van gisteren en weten niets’ (Job 8: 8-9).

 Terwijl onze gemeente zich met de nieuwbouwplannen voor een nieuw Dienstgebouw nadrukkelijk op de toekomst richt, blijft ook onze band met het verleden bestaan op dezelfde historische plek in het hart van ons dorp. Deze band heeft zijn weerslag in ons historisch kerkarchief, niet te verwarren met het recentere en lopende archief dat dagelijks nog altijd uitstekend wordt beheerd door onze eigen archiefbeheerders en de medewerkers van het kerkelijk bureau. Het historisch archief afdoen als een hoop oud papier met voor nu nog nauwelijks toegevoegde waarde, zou het tekort doen. Het is naast hetgeen wij als gemeente met ons persoonlijk geloof bewaren in ons hoofd en in ons hart, het enige dat nog getuigt van wat in generaties met vallen en opstaan is opgebouwd tot de kerkelijke gemeente die wij nu zijn en verdient alleen al om die reden respect. De geschiedenis van het archief, waarvan het oudste stuk teruggaat tot het nationale Rampjaar 1672, kent een woelige periode. In 1984 werd begonnen met de uiteindelijke ordening en vond het een voorlopig definitieve plaats in een kleine ruimte in het deel van het huidige Dienstgebouw dat oorspronkelijk als kosterswoning diende. De bewaar- en beheeromstandigheden waren zodoende van het begin af aan verre van ideaal: de ruimte kon niet worden geventileerd, de temperatuur kon er niet constant worden gehouden, de deur was niet brandvrij en ooit stroomde door een lekkage-incident zelfs water de ruimte in tot onder de stellingkasten. Inmiddels groeide het archief binnen deze ruimte sowieso uit zijn jasje. Noodzakelijke herziening van de eigen archiefrichtlijnen was aanleiding voor het College van Kerkrentmeesters om de mogelijkheid te onderzoeken van een overdracht aan het regionaal archief te Dordrecht, waar inmiddels al meerdere kerkelijke archieven uit de omgeving berustten. De afgegeven garanties voor professioneel behoud en beheer en de mogelijkheid om het archief onder professionele begeleiding tijdens ruime openingstijden open te stellen voor een breder publiek, zijn voor de Algemene Kerkenraad aanleiding geweest om enige tijd geleden tot overdracht van het archief tot het jaar 1975 te besluiten. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een bruikleen. Het archief blijft zodoende eigendom van onze gemeente, terwijl tegelijkertijd aan bewaring en beheer geen kosten zijn verbonden. Zelfs de kosten van noodzakelijke verpakking in zuurvrije archiefdozen en dossiermappen heeft het regionaal archief voor zijn rekening genomen. Een ieder die om welke reden dan ook interesse heeft in het archief van onze gemeente, is van harte welkom hierin onderzoek te doen in het regionaal archief te Dordrecht. Alleen aan bepaalde delen zijn om redenen van privacy inzagevoorwaarden verbonden. Hiervan kan in bijzondere gevallen echter worden afgeweken na gemotiveerde aanvraag bij het College van Kerkrentmeesters. Voor bezoekersinformatie en de inventaris van ons kerkarchief zie www.regionaalarchiefdordrecht.nl (inventarisnummer 1277).