Opbrengst collecte Grote Bijbelkring

Tijdens de bijeenkomsten van de Grote Bijbelkring is gecollecteerd voor de Vereniging Hulp Moldavië. De totale opbrengst van dit seizoen, heeft het prachtige bedrag opgebracht van
€ 687,20. Wij willen iedereen bedanken voor deze gaven. Dit bedrag zal ongetwijfeld goed besteed worden aan ouderen en kinderen in Moldavië, die in zeer grote armoede leven. Ook komen er veel mensen tot geloof. Zij krijgen een Bijbel en evangelische lectuur, wat ook kosten met zich meebrengt. U kunt ook altijd een gift overmaken ten name van V.H.M. (Vereniging Hulp Moldavië), rekeningnummer NL51 RABO 0136 5752 34.
Een hartelijke groet namens de medewerk(st)ers van de Stichting,
Nel Faas-Zanen en Joke Scholten-Zanen.