Overzicht activiteiten 2014-2015 van wijken 1 en 2

Hoewel het hart van ons gemeentezijn klopt in de wekelijkse erediensten, zijn er daarnaast ook vele andere manieren om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten om met en van elkaar te leren. Al die activiteiten zijn allemaal variaties op dat ene grote doel: samen bezig zijn met Gods Woord, daaruit leren en van elkaar leren om door Zijn Geest opgebouwd te worden in geloof en discipelschap. Alle activiteiten die hieronder worden vermeld zijn toegankelijk voor de leden van beide wijken, nu wijkgemeente 2 helaas nog vacant is.

Jongeren 12 tot 15 jaar
De huiscatechese staat dit jaar onder begeleiding van prop. A.J. den Besten. Hij begeleidt de gemeenteleden, die thuis een groepje jongeren van 12 tot 15 jaar uit beide wijken ontvangen. De organisatie is in handen van jeugd-ouderling Nico Leerlooijer.

Catechese en kringen o.l.v. ds. J.F. Tanghé

Jongerencatechese 15 plus
Op de maandagavond één keer in de veertien dagen en soms in verband met vakanties en feestdagen ook wel eens een paar weken achter elkaar, worden jongeren van 15 jaar en ouder uitgenodigd voor de catechisatie in het Dienstgebouw. De 15- en 16- jarigen beginnen om 18.45 uur en de 17-plussers om 19.30 uur. Graag aanmelden per e-mail bij ds. J.F. Tanghé (dsjftanghe@upcmail.nl) Aan het vorige seizoen bewaar ik fijne herinneringen en ik hoop jullie dan ook graag weer te ontmoeten. Ik maak een groep aan via Whatsapp als ik jullie nummers krijg, dan houden we op die manier met elkaar contact. Op maandag 13 oktober komen we voor de eerste keer bij elkaar. Wees welkom!

Belijdenisgesprekskring
Eveneens op de maandagavond komt de belijdeniskring bij elkaar. We beginnen om 20.30 uur en het duurt ongeveer vijf kwartier. We bespreken onderwerpen als doop, avondmaal, gebed, kernen van het christelijke geloof, discipelschap, kerk en christen zijn vandaag. Door ontmoeting en gesprek met de bijbel op schoot bereiden we ons voor de op de openbare belijdenis op Palmpasen D.V. 29 maart 2015.
Ook al weet je nog niet zeker of je er aan toe bent om belijdenis te doen, laat dat geen reden zijn om niet mee te doen met deze kring. Er is voldoende tijd om een besluit daarover te nemen, maar grijp de gelegenheid aan om over belijdenis doen en wat dat inhoudt in gesprek te gaan. Aanmelding graag per e-mail bij ds. J.F. Tanghé. Een lijst met datums waarop we bij elkaar komen, krijgen jullie overhandigd als we de eerste keer bij elkaar komen en per e-mail. Heb je vragen: mail of bel me gerust! Omdat wijkgemeente 2 op dit moment geen eigen predikant heeft, wordt er dit jaar een groep gevormd uit beide wijken, net zoals vorig jaar. Ik zie er naar uit om weer te beginnen en ik nodig u en jou van harte uit om aan deze kring deel te nemen. De eerste keer is maandagavond
13 oktober 20.30 uur in het Dienstgebouw.

Bijbelkring
De eerste donderdag van de maand is zoveel mogelijk gereserveerd voor de Bijbelkring. Al lukt die eerste donderdag niet altijd. ’s Morgens van 10.00 tot 11.30 uur en ’s avonds van 20.00 tot 21.30 uur bespreken we het boekje van Henk Binnendijk, waarin het leven van de aartsvader Abraham wordt belicht. De titel van deze Bijbelstudie luidt: “De God van Abraham, Isaäk en Jacob”. Iedereen uit wijk 1 of 2 is welkom. We zijn gevorderd tot hoofdstuk 21 en aan het einde van het seizoen hopen we alle 28 hoofdstukken besproken te hebben. Het is leerzaam en steeds weer opnieuw actueel te betrekken op ons leven vandaag. We komen de eerste keer bij elkaar op donderdag 9 oktober. Aanmelding is niet nodig. Tot de 9e oktober! Dan krijgt u ook een lijstje met de andere datums.

Jongerenkring
Ook dit jaar organiseer ik weer een kring van jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar. De kring bestaat uit jongeren, die ik korter of langer geleden getrouwd heb, die in de achterliggende jaren belijdenis hebben gedaan of gewoon met anderen van hun leeftijd bezig willen zijn met verdiepingsvragen. We komen zeven keer per seizoen bijeen op de donderdagavond, als het kan bij één van de deelnemers thuis. Dit keer wil ik het boekje van ds. Van der Veen “In Zijn spoor” bespreken in het kader van ons gemeentebrede thema “Discipelschap”. We beginnen op donderdag 16 oktober om 20.00 uur bij mij thuis. Graag aanmelding per e-mail, zodat mijn vrouw en ik weten op hoeveel mensen we moeten rekenen. Lezen jullie het eerste hoofdstuk van het boekje alvast? Wil je nog een exemplaar hebben, dan is dat tegen een kleine vergoeding te verkrijgen via het kerkelijk bureau. Uiteraard zijn jongeren uit beide wijken hartelijk welkom. Weet je van harte welkom en ik hoop ook op een aantal nieuwe deelnemers.

Mannenkring
De afgelopen zeven jaar heb ik steeds een mannenkring geleid. Na afloop van het vorige seizoen kreeg ik van een aantal mannen de vraag of het niet beter was, in verband met de werkdruk als gevolg van het feit dat wijk 2 vacant is, dit jaar geen kring te houden. Ik heb besloten deze uitgestoken hand aan te nemen en dit jaar geen kring te houden, om wat meer ruimte in mijn avondprogramma te hebben. Bij leven en welzijn zien we volgend jaar wel of we weer opstarten.

Belijdeniscatechese wijk 2
In verband met de predikantsvacature van wijk 2 zal ook dit seizoen de belijdeniscatechese samen met wijk 1 worden gedaan onder leiding van ds. J.F. Tanghé. Opnieuw een manier om te denken en te groeien in geloof. Graag willen we je aanmoedigen deze stap te durven maken.
Komende data zijn te vinden onder belijdenis-catechese wijk 1.

Overige kringen

“Grote Bijbelkring”
Deze gaat dit seizoen verder onder leiding van Ad den Besten. Op maandagavonden eens in de maand bent u van harte welkom in de Grote Zaal van de Maranathakerk.

25+ Kring
Bijbel en gesprekskring voor jongere mensen en voor hen die Belijdenis hebben afgelegd om hun geloof door Bijbelkennis en onderling gesprek te verdiepen. Eens in de maand ontmoeten we elkaar in het dienstgebouw. Peter van Wijk zal, net zoals de tweede helft van het vorige seizoen, deze groep enthousiaste mensen onder zijn hoede nemen.
Info: tel. 420368, petervanwijk1@upcmail.nl

Gebedsdienst
Op maandagavond in de oneven weken is er een gebedsdienst in de Maranathakerk van 19.45 tot 20.30 uur. Met elkaar volgen wij de liturgie van het avondgebed. Er is dus gelegenheid om te zingen; we lezen de Bijbel en er is veel ruimte voor gebed; wij doen voorbede voor de zieken, de gemeente en persoonlijk of andere noden, maar vooral ook danken wij onze Hemelse Vader voor wie Hij is en wat Hij doet.
Inlichtingen: Frans Willemsen, tel. 415506.

Bijbelkring voor vrouwen
Deze houdt zich bezig met geloofsverdieping door het bestuderen van de Bijbel, daarover met elkaar van gedachten te wisselen, naar elkaar te luisteren, te delen in elkaars noden en met elkaar en voor elkaar te bidden. Dit seizoen is gestart met een nieuwe studie: “Jezus in het Johannesevangelie”. De kring komt bijeen elke laatste donderdag van de maand in de Maranathakerk. Inloop vanaf 9.00 uur, start om 9.30 uur en afsluiting om 11.15 uur. Contactpersonen: Nel Monster, tel. 419513 en Willedien van de Graaf, tel. 412584.

Maandagavond gesprekskring
Nog steeds op de maandagavond. Dit seizoen gaan we aan de slag met het boekje “In Zijn spoor “van Ds. Van der Veen. Ontmoetingen zijn bij de kringleden thuis en ongeveer 1 keer per maand. Naast het gesprek is er ruimte voor gebed, voor studie, voor elkaar en voor een lied. Met andere woorden een stukje gemeente zijn.
Contact: Peter van Wijk
Hans van der Weijde, tel. 420310,
weijdeh@worldonline.nl.

Woensdagavondbijbelkring
Ook wij willen weer gaan starten met de Bijbelstudie voor het komende seizoen. Deze is bij Annemieke en Peter Honkoop, Busonisingel 17. We starten deze avonden om 20.00 uur. De eerste avond is op 1 oktober. De doelstelling van de kring is het geloof te versterken door zingen, gebed, Bijbelstudie, discussie onder Gods onmisbare zegen en leiding. Eens in de drie à vier weken is de ontmoeting bij één van de deelnemers thuis.
De leiding is in handen van Bart Willemsen en Peter Honkoop,
tel. 412111, honkvast5@kpnplanet.nl

Huisbijbelkring ”Groeien in geloof”
Als huisbijbelkring willen we met elkaar groeien in het geloof. Dit door Bijbelstudie, gebed en ontmoeting. Eens in de twee weken op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Ook bij ons wisselt de locatie, bij iemand thuis.
Info: Marco en Agnes Heijstek, tel. 412322,
marcoagnesheijstek@kpnplanet.nl

Zondagavond jongeren kringen
Er wordt een nieuwe groep gestart van 14 plus. Leiders zijn Nicole en Evert Wiersma en Alexandra en Jan Brandwijk.
De 16 plus staat o.l.v Ramona en Marco Muilwijk.
Gillian en Robert Gort hebben een kring van 20 plus evenals Lianne en Romano van den Dool.
Het doel van een zondagavondgroep is om in een informele sfeer bij iemand thuis samen te komen en daar te praten over de onderwerpen die actueel zijn en die verdieping geven aan je geloofsleven. Hier krijg je de kans om open over je geloof te praten met jongeren van je eigen leeftijd.
Info: Nico Leerlooijer, tel. 419657,
nleerlooijer@hotmail.com

Kinder- en jeugdclubs

Mannaclubs en MannaXXL
Voor de clubs is dit in de bovenzaal en voor activiteiten in de grote zaal van het CJMV-gebouw, Stationsweg 29, ingang aan de Rembrandtlaan. Meer informatie over leeftijden is te vinden in de Wegwijzer op www.hervormdsliedrecht.nl.
Info: Rieneke Cleophas
rienekecleophas@hotmail.com

Alfacursus
Onze evangelisatiecommissie organiseert ook dit seizoen een alfacursus. Bedoeld voor mensen die kennis willen maken met het geloof. 7 oktober start de 10 avonden durende cursus.
Info: Frans Willemsen, tel. 415506,
fm.willemsen@filternet.nl

Spring-In
Als u in praktische zin in de gemeente wilt helpen? Neem dan contact op met Elize Vlot, tel. 411180 of met Wijnie van Kempen, tel. 773501. Er is veel te doen en te helpen door zowel mannen als vrouwen.
Reflector
Doelstelling: verbinding, gezellige activiteiten, waarbij geprobeerd wordt mensen op een andere manier elkaar te laten ontmoeten (en de drempel te verlagen voor buiten-/randkerkelijke mensen om via een contact ook een eredienst te bezoeken). Per jaar vinden 5 tot 6 activiteiten plaats. Als je iets mee wilt organiseren van harte welkom. Laat het weten op reflector_sliedrecht@hotmail.com

Vrouwenochtenden
Drie keer per jaar in de morgen.
Plaats: Maranathakerk. Diverse sprekers/sters over onderwerpen van geloof.
Info: www.vrouwenochtend.nl

Passage
Ongeveer 10 keer per jaar is er een ontmoeting in de Maranathakerk. Geloof en hartelijkheid zijn de kernwoorden. Sprekers/sters brengen diverse onderwerpen over het voetlicht.
Info: H. v.d. Groep-Brasser,
Koningsweer 17, 3363 XD Sliedrecht,
tel. 422312.

Hervormd Kerkkoor
Samen zingen op woensdagavond.
Informatie: Mees van de Graaf, tel. 412584.

Wereldwijs en ShirEl
Kinderen en jongeren die samen God de eer en de dank toezingen.
Contactpersonen Kinderzanggroep Wereldwijs:
– Wim en Yvonne van Tuijl,
wereldwijs@solcon.nl

Contactpersonen Tienergospelgroep ShirEl:
– Alexandra van Tent,
alexandravantent@hotmail.com
– Wim en Yvonne van Tuijl,
ykjvantuijl@hotmail.com

Kindernevendienst en Kinderoppas
Leiding is altijd gewenst. Dus als je zin hebt om mee te doen. In de Wegwijzer vind je alle informatie.