Overzicht activiteiten 2015-2016 van wijk 1 en 2

Naast de ontmoeting in de wekelijkse erediensten zijn er vele andere mogelijkheden om met elkaar als gemeenteleden bezig te zijn. Alle activiteiten zijn variaties op dat ene grote doel: samen bezig zijn met Gods Woord, daaruit leren en van elkaar leren om door Zijn Geest opgebouwd te worden in geloof en discipelschap.

Alle hieronder vermelde activiteiten zijn bestemd voor de leden van beide wijken.

Jongerencatechese 12-18 jaar
De huiscatechese staat dit jaar onder begeleiding van ds. Sparreboom. Hij begeleidt de gemeenteleden, die thuis een groepje jongeren van 12 tot 18 jaar uit beide wijken ontvangen. Nieuw dit jaar is de methode waarmee we werken. We werken vanuit de methode Follow Me van de HGJB. Nieuw is ook dat de groep van 15 tot 18 ook huiscatechese krijgt en niet bij de predikant komt. Hij zal wel zeer betrokken zijn bij de catechese en zal bij de groepen langs gaan. De organisatie is in handen van jeugd-ouderlingen Nico Leerlooijer en Krijn Schep.

Belijdeniskring
Het is een hele stap om belijdenis te doen. Daarom wordt voorafgaande aan dit moment een belijdeniskring gehouden, in de pastorie aan de Rembrandtlaan. Wie overweegt om belijdenis te doen, is hartelijk welkom op de data die zijn vermeld in de aparte folder. Deze folder is te vinden bij de ingang van de Grote Kerk en de Maranathakerk. Belangstellenden uit zowel wijk 1 als 2 worden uitgenodigd.

Doopkring
Ouders die hun kind ten doop hebben gehouden, worden uitgenodigd voor drie avonden waarin we vanuit het thema ‘Van Generatie op Generatie’ willen nadenken over de betekenis van de doop.
De doop laat zien dat God bijzondere beloften geeft. Beloften waar je je leven lang mee vooruit kunt.
Om over deze vragen na te denken ben je van harte welkom tijdens de volgende avonden:
Donderdag 1 oktober 2015:
Kennismaking ouders, delen van motivatie om te (hebben) laten dopen.
Donderdag 8 oktober 2015:
Bijbelse betekenis van de doop, ontdekken wat we belijden en geloven ten aanzien van de doop.
Donderdag 15 oktober 2015:
Doop en geloofsopvoeding; hoe de doop een blijvende plaats te geven in het gezin.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur.
We hopen je te mogen ontmoeten op bovenstaande avonden!
De data voor 2016 zijn nu nog niet bekend.

Grote Bijbelkring
In het komende winterseizoen zijn zes bijbelkringavonden gepland voor beide wijken in de Maranathakerk. De eerste bijbelkring komt bijeen op 28 september om 20.00 uur. Uiteraard is iedereen heel hartelijk welkom. We bespreken Jona 1: 1-3. De volgende avonden zijn gepland op 16 november, 14 december, 11 januari, 8 februari en 4 april.
Wanneer er voldoende belangstelling blijkt te zijn, kan er ook een bijbelkring overdag worden gepland.

Belijdeniskring, Doopkring en Grote Bijbel-kring worden geleid door ds. Sparreboom.

Bijbelkring voor vrouwen
Deze kring houdt zich bezig met geloofsverdieping door het bestuderen van de Bijbel, daarover met elkaar van gedachten te wisselen, naar elkaar te luisteren, te delen in elkaars noden en met elkaar en voor elkaar te bidden. Dit seizoen vervolgen we de studie: “Jezus in het Johannesevangelie”. De kring komt bijeen elke laatste donderdag van de maand in de Maranathakerk. Inloop vanaf 9.00 uur, start om 9.30 uur en afsluiting om 11.15 uur.
Contactpersonen:
Nel Monster, tel. 0184 419513 en
Willedien van de Graaf, tel. 0184 412584.

Mannenkring
Ook dit jaar houden we de mannenkring weer op de donderdagavond, ongeveer één maal per 3 weken. We gaan samen met elkaar in gesprek over het leven van Mozes, de man Gods. Over zijn omgang met God, maar nog meer over Gods omgang met Mozes kunnen we veel leren. Niet alleen geschiedenis dus, maar vooral in de spiegel kijken hoe zit/gaat dat bij ons.
De datums zijn: 1 en 22 oktober, 19 november, 10 december, 7 en 28 januari, 18 februari, 10 en 31 maart, 21 april en 12 mei.
Info: Frans Willemsen, tel. 0184 415506, f.m.willemsen@filternet.nl

Maandagavond gesprekskring
Dit seizoen gaan we aan de slag met het boekje “Geloven in meer” van o.a. Hans Eschbach. Het gaat in het eerste blok over de basisvragen van het geloof, ook voor zoekers die voor het eerst willen deelnemen. De volgende blokken gaan dieper in op de vragen wie God is (II), wat het voor een mens betekent om te geloven in God (III), en over de hoop die dit geeft (IV). De studies kunnen naadloos aansluiten bij het project Discipelschap.
Ontmoetingen zijn bij de kringleden thuis en ongeveer 1 keer per maand. Naast het gesprek is er ruimte voor gebed, voor studie, voor elkaar en voor een lied. Met andere woorden een stukje gemeente zijn. De eerste avond is in oktober. Voor de exacte datum verwijzen we graag naar het Kerkblad en/of de website.
Weet je van harte welkom.
Info: Peter van Wijk en Hans van der Weijde, tel. 0184 420310
e-mail weijdeh@worldonline.nl

Woensdagavondbijbelkring
Ook wij willen weer gaan starten met de Bijbelstudie voor het komende seizoen. Deze is bij Annemieke en Peter Honkoop, Busonisingel 17. We starten deze avonden om 20.00 uur. De eerste avond is op 7 oktober. De doelstelling van de kring is het geloof te versterken door zingen, gebed, Bijbelstudie, discussie onder Gods onmisbare zegen en leiding. Eens in de drie à vier weken is de ontmoeting bij één van de deelnemers thuis.
De leiding is in handen van Bart Willemsen en Peter Honkoop,
tel. 0184412111, honkvast5@kpnplanet.nl

25+Kring
Heb je recent -of misschien al veel langer geleden- belijdenis gedaan en wil je graag verder gaan met je geloof? Heb je behoefte aan geloofsopbouw en verdieping. Zou je graag antwoorden vinden op vragen waar je al een tijd mee rondloopt? Of ben je gewoon op zoek naar een gezellige groep waar je in een ongedwongen sfeer je geloof kunt beleven en kunt praten over zaken die je bezig houden? Dan ben je van harte welkom bij de 25+Kring. De 25+Kring is een gespreksgroep voor jongvolwassenen (of iedereen die zich nog zo voelt….) die willen groeien in geloof, hoop en liefde. Samen zoeken we naar antwoorden op de vraag wat de bijbel te maken heeft met je leven van alle dag. Het accent ligt op geloofsopbouw, gemeenschapsbeleving en onderling gesprek. De avonden worden -als het kan- bij deelnemers thuis gehouden, eens per maand, op een woensdag. Dit seizoen volgen we het boekje ‘Geloven in méér, 16 thema’s voor het geloofsgesprek’ van het Evangelisch Werkverband en de Internationale Bijbelbond.
info: Peter van Wijk,tel. 0651332390
e-mail pjt.vanwijk@outlook.com,
De eerste avond wordt gehouden op woensdag 14 oktober a.s. bij Fam. P. van Wijk, Kraal 33. Aanvang: 20.00 uur. Van harte welkom.
Dat geldt ook voor de leden van de Jongerenkring; deze is met de 25+Kring samengevoegd.

Huisbijbelkring ”Groeien in geloof”
Als huisbijbelkring willen we met elkaar groeien in het geloof. Dit door Bijbelstudie, gebed en ontmoeting. Eens in de twee weken op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
De locatie? Om de beurt bij iemand thuis.
Info: Marco en Agnes Heijstek, tel. 0184412322,
marcoagnesheijstek@kpnplanet.nl

Gebedsdienst
Op maandagavond in de oneven weken is er een gebedsdienst in de Maranathakerk van 19.45 tot 20.30 uur. Met elkaar volgen wij de liturgie van het avondgebed. Er is dus gelegenheid om te zingen; we lezen de Bijbel en er is veel ruimte voor gebed; wij doen voorbede voor de zieken, de gemeente en persoonlijke of andere noden, maar vooral ook danken wij onze Hemelse Vader voor wie Hij is en wat Hij doet.
Info: Frans Willemsen, tel. 0184415506.

Zondagavond jongerengroepen
Groepsleiders van de 15/16+ groep zijn Nicole en Evert Wiersma en Alexandra en Jan Brandwijk.
De 18+ staat o.l.v Ramona en Marco Muilwijk.
Gillian en Robert Gort hebben een kring van 20+, evenals Lianne en Romano van den Dool.
Het doel van een zondagavondgroep is om in een informele sfeer bij iemand thuis samen te komen en daar te praten over de onderwerpen die actueel zijn en die verdieping geven aan je geloofsleven. Hier krijg je de kans om open over je geloof te praten met jongeren van je eigen leeftijd.
Info: Nico Leerlooijer, tel. 0184 419657,
e-mail nleerlooijer@hotmail.com

Kinder- en Jeugdclubs: Mannaclubs
Voor kinderen van groep 3 t/m 8 zijn er de Mannaclubs en voor de jeugd 12+ is er MannaXXL. Bijeenkomsten in de bovenzaal en in de grote zaal van het CJMV-gebouw, Stationsweg 29 (ingang Rembrandtlaan).
Info Mannaclubs: Rieneke Cleophas
rienekecleophas@hotmail.com
Info MannaXXL: Maurits Gort,
mauritsgort@gmail.com

Alfacursus
Onze evangelisatiecommissie organiseert ook dit seizoen een alfacursus. Bedoeld voor mensen die kennis willen maken met het geloof, of de basis van hun geloof weer willen opfrissen. Op dinsdagavond 6 oktober start de 10 avonden durende cursus.
Info: Marco Heijstek, tel. 0184 412322,
e-mail marco@echtbelangrijk.nl

Spring-In
Als u in praktische zin in de gemeente wilt helpen? Neem dan contact op met
Elize Vlot, tel. 0184411180 of met
Wijnie van Kempen, tel. 0184773501.
Er is veel te doen en te helpen door zowel mannen als vrouwen.

Reflektor
Doel: verbinding, gezellige activiteiten, waarbij geprobeerd wordt mensen op een
andere manier elkaar te laten ontmoeten (en de drempel te verlagen voor buiten-/randkerkelijke mensen om via een contact ook een eredienst te bezoeken).
Per jaar vinden 5 tot 6 activiteiten plaats. Als je iets mee wilt organiseren van harte welkom. Laat het weten op reflektor_sliedrecht@hotmail.com

Vrouwenochtenden
Een vrouwenochtend is een laagdrempelige bijeenkomst, waarbij een spreker of spreekster een lezing geeft over een actueel onderwerp in het leven van een Christen. Dit ter versterking van het geloof en de onderlinge band tussen vrouwen in de gemeente en daarbuiten.
Info: www.vrouwenochtend.nl
Onze eerstvolgende vrouwenochtend is 9 oktober 2015 met Marianne Grandia.

Passage
Doelstelling: Vrouwen stimuleren verbinding te maken tussen christelijk geloof en maatschappelijk denken en handelen.
Ongeveer 10 keer per jaar komen wij op de derde dinsdag van de maand bij elkaar in de Maranathakerk. Sprekers/sters brengen diverse onderwerpen aan de orde over geloof en cultuur in onze omgeving of in de wereld.
Info: H. v.d. Groep-Brasser, tel. 0184422312.
e-mail: hennievandegroep@hotmail.com

Hervormd Kerkkoor
Samen zingen op woensdagavond in de Maranathakerk.
Info: Mees van de Graaf, tel. 0184412584.

Wereldwijs en ShirEl
Kinderen en jongeren die samen God de eer en de dank toezingen.
Info Kinderzanggroep Wereldwijs: Cindy Schaddelee,
e-mail wereldwijs@solcon.nl
Info Tienergospelgroep ShirEl: Alexandra van Tent,
e-mail alexandravantent@hotmail.com

Kindernevendienst en Kinderoppas
Nieuwe leiding is altijd hartelijk welkom. Dus als je zin hebt om mee te doen. In de Wegwijzer vind je alle informatie.