Pastorale Raad wijken 1 en 2

Op dinsdag 17 april 2018 hebben de ouderlingen van wijk 1&2, bezoekbroeders/-zusters
en predikanten vergaderd over het pastoraat in de wijken.
Ds. G.J. Mink verzorgde de inleiding met als thema: ‘Bezinning op pastoraat in deze tijd’. Kenmerkend voor onze tijd zijn de cultuuromslag en de secularisatie. Dit alles kan betekenen: ontworteling, verlies van zekerheid en houvast. Vragen naar zingeving.
Als christenen oriënteren wij ons op het Woord van God en op Jezus Christus, die onze Hoop is (1 Timoteüs 1: 1). Zinervaring heeft alles te maken met geloofservaring. Geloof
is niet zonder ervaring, maar we leven niet op ervaringen. Ervaringen kunnen bedrieglijk zijn (‘Ik voel het zo’). De ervaring (bevinding) van het geloof is de ervaring van wie Christus voor je is. De gemeente is een pastorale gemeenschap. De christelijke gemeente is bij uitstek de plaats waar mensen naar elkaar omzien en ‘zich verblijden met de blijden en wenen met de wenenden’ (Romeinen 12: 15). Als één lid lijdt, lijden alle leden mee
(1 Korintiërs 12: 26).
Nagedacht is over de persoonlijke houding van de ouderlingen/bezoek-broeders/-zusters:
• de verborgen omgang met God
• liefde voor de gemeente waartoe we behoren
• roepingsbesef: ieder heeft één of meer talenten
• bewogenheid zoals de Goede Herder bewogen was
• bereidheid om te leren
De kerkenraden hebben afgesproken dat de bezoekbroeders/-zusters in afstemming met de blokouderlingen ook zelfstandig huisbezoeken mogen afleggen. Dit om te voorkomen dat gemeenteleden door welke oorzaak dan ook te lang geen bezoek krijgen, terwijl daar wel behoefte aan is.
In de tweede helft van de vergadering hebben wijk 1 en 2 afzonderlijk van elkaar de meer praktische zaken besproken. In wijk 1 hebben bezoekzuster Marion Rozeboom en bezoekbroeder Gert Vink hun jawoord gegeven op de verklaring van geheimhouding.