PROFIELSCHETS PREDIKANT WIJKGEMEENTE 2

Deze profielschets is opgemaakt in verband met de ontstane vacature per 3 mei 2020 door het vertrek van ds. J.W. Sparreboom, die de Hervormde Gemeente Sliedrecht van 10 mei 2015 tot en met 2 mei 2020 heeft gediend.
Doel van deze schets is om aan de toekomstige predikant kenbaar te maken, wat de kerkenraad van hem verwacht, zodat hij in staat zal zijn om op zo goed mogelijke wijze zijn taak te kunnen vervullen.
Wij verwachten van de predikant dat hij:
– Leeft en werkt vanuit een persoonlijk geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en zich verder ontwikkelt door persoonlijk gebed, studie en bezinning.
– Zijn ambt ziet als een roeping. Zijn persoonlijke en ambtelijke levenswijze dient te zijn gegrondvest op het hartelijk liefhebben van Christus. Leer en verkondiging zullen in overeenstemming met Schrift en Belijdenis dienen te zijn.
– Ten minste één gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland als predikant heeft gediend.
– Gaat wonen in de gemeente Sliedrecht en daarmee ook fysiek deel gaat uitmaken van de burgerlijke en kerkelijke gemeenschap. Conform de Kerkorde wordt een woonruimte (en wel aan de Rembrandtlaan 193) beschikbaar gesteld.
– Gemeenteleden helpt te ontdekken wat het betekent in deze tijd discipel van Christus te zijn en hen stimuleert dit in het concrete leven gestalte te geven.
– In de verkondiging in de eredienst hedendaagse taal gebruikt. In de prediking staat Christus centraal. De predikant zoekt contact met de gemeente, brengt een heldere boodschap en maakt daarin de vertaalslag naar de praktijk van nu. Hij brengt een ‘gunnend’ evangelie in een ontmoeting met Koning Jezus. De voorganger is een reisgenoot op een gezamenlijke pelgrimage.
– Over goede contactuele eigenschappen beschikt en de pastorale zorg, in samenwerking met de ouderlingen en de ouderenpastor (voor leden boven de 75 jaar), op betrokken wijze gestalte geeft.
– Grote betrokkenheid heeft bij de jeugd. Hij kan en wil graag omgaan met kinderen, jeugd en jong volwassenen en weet op inspirerende wijze begeleiding en ondersteuning (toerusting) te geven aan de leiding van de diverse vormen van jeugdwerk.
– Op samenwerking gericht en verbindend is, in de eerste plaats in de relatie met wijkgemeente 1 (inclusief collegiale samenwerking met de predikant van deze wijkgemeente), maar daarnaast ook in de bredere samenwerking binnen de Hervormde Gemeente Sliedrecht, alsook met de Gereformeerde Kerk en andere kerkgenootschappen in Sliedrecht. Hij heeft een stimulerende rol in onze interne en externe missionaire ontwikkelingen, en is initiatiefrijk, creatief en zichtbaar in de Sliedrechtse samenleving.

Aldus opgemaakt en vastgesteld door de wijkkerkenraad van wijk 2 van de Hervormde Gemeente Sliedrecht in haar vergadering van 12 mei 2020