Samen bidden, samen zoeken . . .

Vlak voor de vakantie deed ik verslag van de kerkenradendag die de vier kerkenraden op 6 juni met elkaar hielden rondom het thema discipelschap. Aan het einde van deze inspirerende dag deed één van de scribae het voorstel om in een gesprek met de vier moderamina verder te praten en gemeentebreed een koers uit te zetten. Afgelopen maandag vond dit toch wel unieke gesprek plaats. De vier moderamina, leden van de AK, verschillende leden van de werkgroep en vertegenwoordigers van de IZB spraken met elkaar over de vraag hoe nu verder.

De uitkomst van dit gesprek was eigenlijk verrassend te noemen. Aanvankelijk was het doel van deze avond om het missionaire proces te verankeren in een structuur binnen de kerk. Al pratend ontdekten we echter dat de volgende fase van discipelschap eerst verdere geestelijke bewustwording vraagt binnen de afzonderlijke kerkenraden. Daarom gaan  de kerkenraden de komende periode meer tijd inruimen voor gebed, toerusting en verdieping om Gods leiding te zoeken in dit proces. Het doel is om de kernpunten: wijkgericht werken, toerusting en gebed uiteindelijk in alle geledingen van de gemeente door te laten sijpelen.  Het komende halfjaar zal onder leiding van de Algemene Kerkenraad aan dit bewustwordingsproces vorm worden gegeven.

Verder staat er voor dit winterseizoen een gemeenteavond gepland, waarin de Algemene Kerkenraad de gemeente graag informeert en meeneemt in deze zoektocht naar Gods leiding in dit proces.

Hopelijk zit u als gemeente ondertussen niet stil! We sporen u aan om samen met de kerkenraden bij uzelf te rade te gaan of Christus uw alles is en Hem dagelijks te vragen: “Heere, wat wilt U dat ik vandaag doen zal, hoe kan ik Uw licht vandaag in mijn eigen omgeving laten schijnen?”

Namens de werkgroep Missionair Werk,

Mirjam Monster-Wiersma