Samenwerking Seinpost Slinge

De Zendingscommissie gaat namens onze gemeente en conform besluiten van beide kerkenraden, een samenwerking aan met Seinpost Slinge in Pendrecht te Rotterdam Zuid. Dick van den Boogaart is voorganger in deze pioniersgemeente. Dick is vroeger tevens actief geweest in Antwerpen en Haarlem. Dick is getrouwd met Ina Spruit (welbekend als oud-plaatsgenoot en onderwijzeres op de Calvijnschool). Van Seinpost Slinge maakt ook Rutger Braaksma deel uit en Jesse Hofman is met zijn gezin recent naar deze wijk verhuisd. Een aantal jongeren uit onze gemeente en ook omliggende gemeenten is actief betrokken bij maandelijkse erediensten door middel van zang en muziek. Pendrecht typeert Dick als een Vogelaar-gemeente met ‘code rood’. De problemen zijn zeer groot. Seinpost Slinge is de naam van een pioniersgemeente die probeert een gemeente in deze wijk te stichten. Dit omdat de reguliere kerken vergrijsd zijn en elk jaar fors in ledenaantallen terug lopen. Het doel van de samenwerking is om de gemeenten wederzijds te versterken.  Voor onze gemeente betreft dat het verder vorm geven aan discipelschap / wijkgericht werken en diaconale projecten die voor alle inwoners van Sliedrecht van belang kunnen zijn en aldus leiden tot het leggen van contacten en ontwikkelen van relaties, waarin, zo God dat wil, ook gesprekken met hen plaats kunnen vinden en waarden gedeeld.  Voor Seinpost Slinge betreft dat het verkrijgen van financiële steun voor het voorzetten van de gemeente en vooral ook hulp bij het uitvoeren van de activiteiten (gastheer/vrouw, onderhoud, kinderwerk, e.d.). De arbeiders zijn nog echt weinig, vandaar. Wij beogen beiden, ook al is de positie geheel verschillend, het laten groeien van onze gemeenten, tot eer van God en tot heil van onze naaste (dichtbij en iets verder weg). Wij vragen u dit werk te gedenken in uw gebed en daaraan op welke manier dan ook (tijd, giften, vaardigheden, kennis) te gaan bijdragen. U wordt op korte termijn breder geïnformeerd over deze samenwerking. Hierin worden ook concrete verzoeken om hulp benoemd.