Synode

Omdat het nog steeds zaak is zo weinig mogelijk grote fysieke bijeenkomsten te houden, heeft het moderamen van de synode besloten de vergadering van vandaag niet door te laten gaan. Die van zaterdag 12 juni zal wel in ‘De Werelt’ in Lunteren worden gehouden. Dan staat de (her)verkiezing van scriba ds. René de Reuver op de agenda alsmede een aantal benoemingen. Vooral zal het gaan over het rapport inzake het ambt. Het gaat dan om de invulling van, de opleiding tot, de criteria voor en de ordinatie in het ambt van Dienaar des Woords.
Waarschijnlijk zullen later ook nog besprekingen worden gewijd aan de vervulling van de ambten van ouderling en diaken. In steeds meer gemeenten blijkt het moeilijk te zijn nieuwe ambtsdragers te vinden. Hoe kunnen we hiermee omgaan? Hoe kunnen we bevorderen dat gemeenteleden zich hiertoe geroepen weten? Een heel belangrijk thema. Dit zal zeker ook in onze gemeente zo beleefd worden. In diverse kerkenraden bestaan nog vacatures en ook zal in het najaar gemeentebreed weer naar nieuwe ouderlingen en diakenen gezocht moeten worden, waar begin januari een groot aantal ambtsdragers aan de beurt zijn voor het periodieke aftreden. Laten we hiermee biddend omgaan.