Terugblik op discipelschapsdagen

De metamorfose, die bezig is zich te voltrekken….
We zien een rups op een grasspriet. We zien nog niet tot welk een prachtige vlinder het beestje straks zal uitgroeien, welke hoge vlucht het zal nemen. Maar die metamorfose ligt in het verschiet . . . Ds. Van der Veen gebruikte het beeld tijdens één van de ‘dagen voor discipelschap’, die we vorige week hielden. In drie dagen kwamen 250 gemeenteleden bijeen om elkaar van hart tot hart te ontmoeten in de Maranathakerk. “De rups is een beeld voor de metamorfose die zich bezig is te voltrekken in de gemeente”, zei ds. Van der Veen. “In de achterliggende tijd zijn we meer gericht op authentiek-christen zijn in onze eigen omgeving. Het verlangen hiernaar is te merken in de gemeente.”

Stoplicht
De discipelschapsdagen zijn een vervolg op de gezamenlijke gemeenteavond, vorig jaar november. Hoe zetten we samen een stap verder, met behulp van de ideeën die daar zijn geopperd? Daar hadden en hebben we u en jou hard bij nodig! Aan het begin van elke avond hielden we kleine groepsgesprekjes in de kerkbank. De leidraad hiervoor vormde een zelfgekozen foto uit het spel ‘kaarten op tafel’. Dit gaf direct al heel verrassende gesprekken. Een gemeentelid koos een plaatje van een stoplicht, waarbij zowel het poppetje dat stilstaat als dat loopt oplicht. “Discipelschap is soms op weg gaan naar een ander en soms stilstaan en je richten op God. Beiden zijn nodig.”

Interviews
Door middel van interviews kennis delen met gemeenteleden die al aan de slag zijn gegaan in hun wijk. Anderen vertelden hoe ze hun vrijwilligerswerk in het licht van discipelschap zijn gaan zien. “De plek waar ik ben gaan wonen heeft me bewust gemaakt van de mogelijkheden die er zijn”, zegt een jonge inwoner van de Staatsliedenbuurt. “Dit is heel anders dan toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde. Samen met andere christenen in de wijk, zoeken we nu samen naar mogelijkheden.” “Als je je bewust bent van de mensen om je heen is er bijna iedere week wel iemand voor wie je iets kunt betekenen”, zegt een vrijwilliger van Spring In.

Bewustwording
Discipelschap kan alleen maar uit de verf komen, als je je er van bewust bent dat het Christus zelf is, die ons er elke dag toe roept. In kleine groepjes bestudeerden we een bijbelgedeelte uit Kolossenzen 3 en we baden met en voor elkaar. We verootmoedigden ons voor datgene wat we als gemeente hebben laten liggen in de achterliggende jaren. We zongen samen: “Wek de dode christenheid, uit haar zelfverzekerdheid”, en: “Open overal de poort, Heer, voor uw voortvarend woord” (Gezang 313).

Kleine groepen
Wat gaan we de komende tijd doen? Via een powerpoint-presentatie en grote posters zagen we alle aanbevelingen die in november zijn ingediend. Alle aanwezigen konden aangeven welke ideeën met voorrang zouden moeten worden uitgewerkt. Veel bezoekers drongen erop aan om ‘kleine kerngroepen (pastorale wijkteams) te vormen, per straat of wijk, waarin wordt omgezien naar gemeenteleden en rand-/buitenkerkelijken. Ook voor diaconale hulp, gebed. Een ander idee dat veel bijval oogstte was het openzetten van de Grote Kerk, doordeweeks, als plek van stilte.
Anderen benadrukten de toerusting, om te leren hoe je met buren en collega’s het geloofsgesprek kunt aangaan.

Huiswerk
Aan het eind van iedere avond hebben we als werkgroep alle ideeën verzameld en als huiswerk meegenomen voor de komende tijd. Door de verschillende werkvormen spraken we met elkaar over ons verlangen en soms ook over onze verlegenheid om discipel te zijn van Jezus en over hoe anderen in Sliedrecht door woord en daad met Hem in contact te brengen. Dat is waar het uiteindelijk om draait: een verlangen dat in ons hart is gelegd door de Heilige Geest om discipel te zijn van Jezus Christus en dan kan het niet anders dat waar het hart vol van is de mond daar van overstroomt! Zoals we zongen: “Laat ons zo uw heerlijkheid zien in deze donk’re tijd, opdat wij nu en voortaan, trouw U ter beschikking staan, Erbarm U, Heer.”
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor zijn/haar inzet. Boven alles dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt en naar Wie we vol vertrouwen mogen opzien bij het zetten van de volgende stap!
Namens de werkgroep Missionair Werk,
Mirjam Monster-Wiersma (mirjammonster@live.nl)