Thema-avond Relaties: een terugblik

We mogen terugkijken op een bijzondere avond, waarin we met circa 50 gemeenteleden hebben nagedacht over het thema “relaties”. Als organiserende commissie, vanuit de beide wijken, hebben we deze avond geëvalueerd. Door een intensieve periode van diverse activiteiten in de gemeente, heeft de evaluatie enigszins op zich laten wachten. Tijdens de evaluatie kwam nadrukkelijk naar voren dat “relaties” een breed thema is. Een thema dat in de breedte van de gemeente alle aandacht verdient. Als vervolg op deze gemeenteavond worden de concrete voorbeelden die zijn aangedragen samen met voorstellen voor een bredere kijk op “relaties” en gemeente-zijn samen gebracht in een document. Dit geheel moet bijdragen aan het verdiepen van de onderlinge verhoudingen in de gemeente. Het voorstel zal allereerst worden voorgelegd aan de moderamina van de wijken 1 en 2, waarna het behandeld zal worden in de kerkenraden. De resultaten van deze bespreking zullen worden meegenomen in de programmering voor de komende seizoenen.