Uit de vergadering van de A.K. op 27 juni 2013

Op 27 juni 2013 vergaderde de Algemene Kerkenraad voor de laatste keer voor
het ’zomerreces’.
In deze vergadering nam de voorzitter de gelegenheid om de kersverse doctor
te feliciteren met zijn behaalde titel.
Hij memoreerde dat dominee Klaassen na dr. P.G. Verweijs (predikant in Sliedrecht
van 1949 tot 1971) de tweede predikant in Sliedrecht is die deze wetenschappelijke
graad behaald heeft. Een hele prestatie om dat te doen, naast de dagelijkse ambtelijke
arbeid en een jong opgroeiend gezin.
Als felicitatie werd een cadeaubon overhandigd die dominee Klaassen samen mét
zijn vrouw kan verzilveren bij de Heren van Slydregt.
De wens werd uitgesproken dat de titel van het boek ‘In Christus rechtvaardig’
ook de vrucht zal zijn van prediking en pastoraat.
De jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en van het College van
Diakenen hadden ter inzage gelegen.
Omdat er geen op- of aanmerkingen binnen gekomen waren konden deze definitief
vastgesteld worden.

Nadat vorige vergadering de werkgroep Missionair Werk ‘groen’ licht kreeg, is ze
voortvarend aan de slag gegaan.
Omdat dit project door alle wijken ondersteund wordt, besloot de AK om in het
najaar een gemeente-brede ambtsdragersvergadering te beleggen.
Ook wordt dit project het thema van de jaarlijkse gemeenteavond in november.

De rest van de vergadering was gereserveerd om als AK na te denken over de huisvesting
binnen onze gemeente.
Regelmatig is gesproken over de behoefte aan betere zaalruimte voor kerkelijke
activiteiten.
De afgelopen tijd is er door een werkgroep een inventarisatie gemaakt van huidig
gebruik en van bestaande én toekomstige wensen.
Dit heeft geresulteerd in een ‘pakket van eisen’.
Hier zijn weer mogelijkheden bij gezocht om die te realiseren in Sliedrecht.
Inmiddels zijn er verschillende opties bestudeerd en is er een haalbaarheidsstudie
gedaan.
Tijdens deze vergadering is besloten dat de AK na de zomerperiode hierover in
gesprek gaat met u als gemeente.