Uitstel ambtsdragersverkiezingen

Eerder zijn u de namen genoemd van de broeders die op dubbeltal zijn gesteld in de nog openstaande vacatures in de wijken 3 en 4. I.v.m. de huidige beperkende maatregelen rondom de coronacrisis is het op dit moment niet mogelijk om een lidmatenvergadering te beleggen waarin de ambtsdragersverkiezingen worden gehouden. Er is (o.a. bij de classispredikant) advies ingewonnen rond dit vraagstuk. Hieruit is helder naar voren gekomen dat een eventuele schriftelijke stemming in welke vorm dan ook niet wordt aanbevolen. Het is niet alleen vrij lastig te organiseren, ook de noodzaak, de ‘beslotenheid’ en de gebruikelijke wijze waarop de verkiezing plaatsvindt (onder het aanroepen van de Naam van de Heere) hebben meegewogen om deze verkiezing tot nader order uit te stellen. Verder is het volgende meegegeven over aftredende broeders die in principe niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is, mogen blijven functioneren in het ambt. Gelet op de bijzondere omstandigheid (artikel XIX van de kerkorde) is er ruimte om daar – zolang de huidige situatie voortduurt – een extra termijn aan toe te voegen. Hoe lang die extra termijn is hangt af van hoe lang de maatregelen voortduren en wanneer de kerkenraad weer in staat is een lidmatenvergadering te organiseren. Het is om deze reden dat wij betreffende broeders (voor wijk 3 zijn dat brs. Klerk en Schouten, en voor wijk 4 de brs. Kornet en Van Wijk) gevraagd hebben, zo lang de noodzaak er is, aan te blijven als ambtsdragers. Zij hebben zich hiertoe bereid gesteld. De kandidaten die op de dubbeltallen zijn gesteld zijn inmiddels ingelicht over het uitstellen van de ambtsdragersverkiezingen. Wij bevelen alle broeders aan in uw voorbede.