Vaderdag

De unieke God van Israël die wij als onze God belijden is niet een ‘iets’, zoals mensen tegenwoordig vaak zeggen: ik geloof wel in iets. Neen, God is niet een ‘iets’. God is niet een ‘gevoel’ en ook geen ‘emotie’. God is een ‘persoon’ met wie je een band kunt hebben, aan wie je je kunt toevertrouwen.
Om het persoon-zijn te onderstrepen worden in de Bijbel verschillende beelden gebruikt. Sommige daarvan zijn heel lieflijk. God wordt bijvoorbeeld herder genoemd (Psalm 23). Wat is het beste beeld waarmee we God kunnen benoemen? We mogen Hem als ‘Vader’ aanroepen.
Nu vinden sommige mensen dat vervelend. En wel om twee redenen. De eerste is dat het woord ‘vader’ mannelijk is. Waarom zou je God niet ‘moeder’ mogen noemen? Dat gebeurt in de Bijbel niet. Wel bestaan er Bijbelse beelden van God als vrouw. De profeet Jesaja bijvoorbeeld geeft het volgende woord van God door (49: 15): ‘Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat ze droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, Ik vergeet jou nooit’.
Laten we bij ons denken en spreken over God nooit vergeten dat God geen man is en geen vrouw. God is God. Hij is vooral te kennen door Jezus, een man, maar ook door de Heilige Geest. Het Hebreeuwse woord voor ‘Geest’ (‘ruach’) is vrouwelijk! We moeten de mannelijkheid van God niet overdrijven, maar juist zorgvuldig luisteren naar wat de Bijbel met dit beeld bedoelt te zeggen.
Een tweede bezwaar tegen God als ‘vader’ komt van de kant van mensen die slechte ervaringen met hun vader hebben opgedaan. Hun vader heeft hen misbruikt, is nooit werkelijk vader geweest. Dat is ernstig en kan het zicht op God vertroebelen. Voor zulke mensen is deze beeldspraak misschien moeilijk. Zij moeten deze dan maar niet gebruiken. Dat neemt niet weg dat gelukkig velen andere ervaringen hebben opgedaan en daarom zich kunnen herkennen in de naam ‘vader’.
De dichter van Psalm 103 heeft zo mooi verwoord (103: 13) wat de Kerk bedoelt te zeggen als ze God als Vader belijdt:
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen.
God is liefde, Hij heeft de wereld lief, Hij heeft ons lief.
Wat een zegen dat het aanstaande zondag weer Vaderdag is, als u begrijpt wat ik bedoel!

Een vriendelijke groet, ds. G.J. Mink