Van de kerkenraadstafel

De kleine kerkenraad van de wijken 1 en 2 heeft dinsdag 27 oktober vergaderd via Teams. Een aantal van de besproken punten wil ik graag delen.

Extra medewerkers Beamteam!
Nu onze online diensten zo belangrijk zijn geworden, is het noodzakelijk dat het ‘Beamteam’ nieuwe medewerkers krijgt. De huidige groep mensen doet ontzettend zijn/haar best om iedere zondag een goede uitzending te verzorgen, maar het is wel erg lastig om het rooster rond te krijgen zonder dat de medewerkers overbelast raken.
Dus, geef je a.u.b. op om mee te werken aan dit mooie doel om ‘De kerk ook buiten ‘de kerk’ te kunnen blijven uitzenden!’
Meer informatie bij Nel Verhoef, 0184 417692.

Extra bezoekbroeders en zusters voor het ouderenpastoraat!
Ook hier zitten we in de knel. Graag willen we onze ouderen regelmatig bezoeken, maar de huidige teams van beide wijken hebben echt meer medewerkers nodig om op de manier die we allemaal voor ogen hebben het bezoekwerk vorm te geven.
De taak van bezoekbroeders of zusters is: onder leiding van de ouderling ouderenpastoraat een aantal adressen (hoeveelheid in overleg) toegewezen krijgen, die je op je eigen tijd, maar met een zekere regelmaat bezoekt. De ouderling is altijd beschikbaar voor vragen en bij crisis. Je hoeft het dus niet alleen te doen! Ook is er regelmatig een bijeenkomst voor toerusting en om van elkaar te leren.
Informatie voor wijk 1: Willy Schouwenburg, 0184 420114, willie.schouwenburg@hervormdsliedrecht.nl.
Informatie voor wijk 2: Rita van Ferneij-Molenaar, 0184 418688, rita.vanferneij@hervormdsliedrecht.nl.

Voor beide bovenstaande verzoeken geldt: Je mag dit mooie werk doen voor God en zijn gemeente!

Leeftijdsgrens ouderenpastoraat
Gemeente breed is afgesproken dat de leeftijdsgrens gefaseerd (in 5 jaar) wordt opgetrokken naar 80 jaar. We blijven met elkaar steeds langer jong en gezien het vorige, ontlast het ook het ouderenpastoraat. Concreet betekent dit, dat degenen die in 2021 de leeftijd van 75 jaar hopen te bereiken gewoon hun huidige ouderling en blok houden tot zij de leeftijd van 80 jaar bereiken.

Memento Mori
Op zondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen wij onze overledenen van het afgelopen jaar gedenken. Dit zal op een andere wijze gaan dan we gewend zijn. Om nabestaanden (helaas laten de regels niet meer dan 30 bezoekers per dienst toe) de mogelijkheid te geven bij de dienst aanwezig te zijn, zullen we zowel in de morgendienst, als in de avonddienst bij hun heengaan stil staan. Nabestaanden krijgen nog een brief hierover. We hopen er met elkaar 2 mooie diensten van te maken, waarin de namen van onze geliefden binnen de muren van onze kerk worden uitgesproken.

Collectemoment
Om iets meer tijd te krijgen om stil te staan bij het collectemoment tijdens de dienst, zal er een kort orgelspel zijn voor er wordt overgegaan tot het slotlied.

Kerkgang
We hopen en bidden dat we met elkaar nog ‘fysiek’ kerk mogen blijven, maar we realiseren ons ook dat we geen kwetsbare mensen in gevaar willen brengen. Laten we met elkaar bidden voor iedereen die geraakt wordt door de regels en hopen op ‘goeds’ voor de toekomst.

Huisbezoek
Mochten er gemeenteleden zijn die graag een gesprek met hun blokouderling hebben, dat is geen probleem. De blokouderlingen mogen nog steeds bezoeken afleggen. Natuurlijk doen ze dit alleen als zijzelf, of degenen die ze bezoeken geen gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op corona. Dus, ouderlingbezoeken mogen nog steeds doorgang vinden.

Ds. G.J. Mink