Verkiezing ambtsdragers wijk 1

Eind dit jaar is in de kerkenraad van wijkgemeente 1 een aantal ambtsdragers aftredend. Een aantal van hen is herkiesbaar, maar een aantal ook niet.
Ouderling:
Jan van de Wetering – herkiesbaar
Jacques van der Vlist – niet herkiesbaar
Samuel Juch – niet herkiesbaar
Willem ’t Jong (ouderenpastoraat) – niet herkiesbaar
Nico Leerlooijer (jeugdouderling) – niet herkiesbaar
Pieter Vlot (scriba) – herkiesbaar
Marco Heijstek (evangelisatie ouderling) – niet herkiesbaar
Daarnaast is er nog de onlangs ontstane vacature van Bart Mijnster
Diaken:
Wout van Tilburg – herkiesbaar
Arjan den Otter – niet herkiesbaar
Jan de Koning – niet herkiesbaar
Sjoerd Wiersma (tussentijds aftredend) – niet herkiesbaar
Ouderling-kerkrentmeester:
Leen Klein – herkiesbaar
Er van uitgaande dat de herkiesbare ambtsdragers herbenoemd worden zijn er 9 vacatures: 6 voor ouderling en 3 voor diaken.
De kerkenraad heeft afgelopen vergadering biddend nagedacht over het invullen van de vacatures en heeft daarbij de beslissing genomen om het ambt van ouderling ook actief open te stellen voor vrouwelijke lidmaten. Het principe besluit dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn binnen de gemeente is al enkele jaren geleden genomen. Naar dit besluit zijn we langzaam toegegroeid door het onderwerp steeds in niet verkiezingsjaren op de agenda te zetten en te doordenken. Ook is er het verlangen van de wijken 1 en 2 naar (nog) meer eenheid als gemeente van Christus en het voornemen om intensiever samen te werken en dit ook te laten uitstralen. Daarbij denken we ook dat de komst van vrouwelijke ambtsdragers in de kerkenraad een waardevolle toevoeging zal zijn in het pastorale werk in de gemeente en ook in de kerkenraadsvergadering en de manier waarop besluiten tot stand komen. Op huisbezoeken is daarbij gebleken dat er nauwelijks bezwaren zijn van gemeenteleden binnen wijk 1 tegen het benoemen van vrouwen in het ambt. Men dacht echter dat we daar als kerkenraad van wijk 1 principieel tegen waren. Die onduidelijkheid willen we ook graag wegnemen.
We realiseren ons dat er binnen onze gemeente anders gedacht wordt over de vrouw in het ambt. Om de goede verstandhouding tussen de vier wijken in stand te houden is daarom besloten om, net als in wijkgemeente 2, vooralsnog alleen het ambt van ouderling beschikbaar te stellen voor vrouwelijke ambtsdragers. Daarmee voorkomen we mogelijke bezwaren die er binnen de colleges van diakenen en kerkrentmeesters zouden kunnen ontstaan, omdat hierin alle vier de wijken vertegenwoordigd zijn. Wijk 1 heeft het genomen besluit gedeeld met de andere wijken in de Algemene Kerkenraadsvergadering. Hierbij gaven de wijken 3 en 4 aan het principieel oneens te zijn met het besluit, maar dat dit de onderlinge samenwerking niet zal verslechteren.
De kerkenraad roept hierbij de belijdende lidmaten op om vóór 13 oktober namen van kandidaten (belijdende lidmaten) in te dienen, waarbij uitdrukkelijk wordt verzocht om hier ook vrouwelijke kandidaten te noemen voor de vacature van ouderling. De namen kunnen schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba: Pieter Vlot, Jac. P. Thijssesingel 18, 3362 ND, scribawijk1@hervormdsliedrecht.nl. De namen die worden ingediend door minimaal 10 belijdende leden worden opgenomen in de lijst met kandidaten.
Wanneer geen tegenkandidaten worden gesteld voor de herkiesbare ambtsdragers zullen deze worden herbenoemd. In de komende kerkenraadsvergadering zullen de overige benoemingen worden gedaan, waarna in de week van 26 tot 29 oktober de benoemden hiervan op de hoogte worden gesteld. In het Kerkblad van 30 oktober en in de dienst van 1 november worden de kandidaten afgekondigd aan de gemeente. In de week erna kunnen de benoemden hun benoeming overwegen. Hun beslissing moet uiterlijk 6 november bekend zijn bij de kerkenraad waarna deze op 8 november wordt afgekondigd in de dienst. In de week erna kunnen bezwaren tegen belijdenis en wandel worden ingediend bij de kerkenraad.
Wanneer er vragen zijn over de hierboven genoemde procedure kunt u terecht bij de preses (Jan Bas Rozeboom) en de scriba van de kerkenraad van wijk 1.