Verkiezingen ambtsdragers wijken 1 en 2

Zoals elke 2 jaar is ongeveer de helft van de kerkenraden van de wijken 1 en 2 aan het eind van het jaar aftredend. Hieronder volgt een overzicht.

Aftredend en herkiesbaar zijn:
Wijk 1: ouderling ouderenpastoraat Willy Schouwenburg en de diakenen Wim van Tuijl en Frits van der Kooij.

Wijk 2: ouderlingen Mieke van ’t Veer en Jan van de Maat, evangelisatieouderling Paula Redelijkheid, ouderling-kerkrentmeesters Kees van der Sluijs en Gijs de Waard en diaken Martijn Vermaas.

Aftredend en kerkordelijk niet herkiesbaar (vanwege de maximale termijn) zijn:
Wijk 1: scriba Pieter Vlot
Wijk 2: voorzitter Hans van der Weijde en ouderling Gert de Bruin

Aftredend en niet herkiesbaar zijn
Wijk 1: ouderling Heleen Vermeer, evangelisatieouderling Frans Willemsen en ouderling-kerkrentmeester Leen Kleijn.
Wijk 2: ouderlingen Margareth Spijkers, Mees van de Graaf en Jan Teeuw, jeugdouderling Peter Korevaar en diaken Mark Teeuw.

Nog openstaande vacatures:

In wijk 1 zijn er daarnaast nog openstaande vacatures voor zowel een ouderling-kerkrentmeester als een diaken.

Samenvattend:

Er van uitgaande dat de herkiesbare ambtsdragers herbenoemd worden, resulteert dit in de volgende vacatures:

In totaal 6 vacatures in wijk 1: 3 ouderlingen (waarvan 1 scriba en 1 evangelisatieouderling), 2 ouderling-kerkrentmeesters en 1 diaken.

In totaal 7 vacatures in wijk 2: 6 ouderlingen (waarvan 1 voorzitter en 1 jeugdouderling) en 1 diaken.

De kerkenraden roepen hierbij de belijdende leden op om uiterlijk zaterdag 12 oktober namen van kandidaten (belijdende leden) in te dienen. De namen kunnen schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij:

Wijk 1: Pieter Vlot, scribawijk1@hervormdsliedrecht.nl.

Wijk 2: Krijn Schep, scribawijk2@hervormdsliedrecht.nl.

Voor de volledigheid: Voor alle ambten (dus naast ouderling ook diaken en ouderling-kerkrentmeester) zijn zowel vrouwelijke als mannelijke kandidaten voor te dragen.
Dit is afgelopen jaar besloten in de kerkenraden van wijk 1 en 2 en ook afgestemd in de Algemene Kerkenraad met de wijken 3 en 4.

Wanneer geen tegenkandidaten worden gesteld voor de herkiesbare ambtsdragers
zullen deze worden herbenoemd in de volgende kerkenraadsvergadering. In deze kerkenraadsvergadering zullen ook de overige benoemingen worden gedaan, waarna in
de week van 28 oktober-1 november de benoemden hiervan op de hoogte worden gesteld. Wanneer er vragen zijn over de procedure kunt u terecht bij de scriba’s van de kerkenraden.

De verkiezing van ambtsdragers is geen zakelijke kwestie. Het is een voluit geestelijk zaak. Daarom is het gebed om de leiding van de Heilige Geest hierbij van grote waarde. Wij roepen u als gemeente op om te bidden voor de voorziening in de vacatures en te vragen
of de Heer u wil leiden bij het noemen van namen. Zo geeft u uw christelijke verantwoordelijkheid gestalte. De Heer zegene onze gemeente.