Verslag diaconievergadering 1 september 2014

Afgelopen maandag kwamen we als diakenen voor het eerst na de vakantieperiode weer bij elkaar. Er was een hoop te bespreken. Ook in de vakantie hebben ons diverse hulpaanvragen bereikt en gelukkig waren we in staat daarbij een helpende hand te bieden. Dat varieert van het verstrekken van een renteloze lening (bijvoorbeeld om te voorkomen dat een huishouden wordt afgesloten van nutsvoorzieningen als elektra), tot het (financieel) mogelijk maken van een opname in bijvoorbeeld ‘De Herberg’. Daarbij wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden en het toekomstperspectief.
Nazorg maakt een belangrijk deel uit van het diaconaal werk. Zeker bij financiële problemen wordt gezocht naar instanties zoals de burgerlijke gemeente die kunnen helpen en professionele ondersteuning bieden aan de betrokkenen. Bijvoorbeeld in de vorm van ‘hulp bij financiële thuisadministratie’. Ook stonden we als vergadering stil bij signalen van ‘stille armoede’. Als u/uw ouders, of bijvoorbeeld uw kind(eren) niet kan deelnemen aan (kerkelijke) activiteiten omdat de contributie daarvoor een probleem is, schroom dan niet contact op te nemen met één van de diakenen of de blokouderling. Ook
daar zijn we voor als diaconie. Ons motto is niet voor niets dat we naast onze naasten willen staan. Op het moment van de ramp met de MH17 heeft opnieuw een orkaan de Filippijnen geteisterd. Door alle aandacht voor de vliegtuigramp heeft dit weinig
aandacht gekregen in de media. Eén van de projecten die vanuit de diaconale adoptiecommissie (via Woord en Daad) ondersteund wordt is zwaar getroffen en heeft veel schade. Daarom heeft de Diaconie besloten € 1000,- vanuit de rampenpot over te maken aan Woord en Daad ten behoeve van herstel, specifiek voor dit project.

Verder zijn de concept begroting, het collecterooster voor volgend jaar, het beleidsplan en diverse uitnodigingen die we ontvangen hebben  als Diaconie voor informatiebijeenkomsten en workshops gepasseerd. Wilt u het werk van de diaconie, plaatselijk en wereldwijd, in uw gebed blijven opdragen?

Met een hartelijke groet,
Arjan den Otter, secretaris college van diakenen