Verslag diaconievergadering 10 november 2014

Verslag diaconievergadering 10 november 2014
De feestdagen staan al weer voor deur en er zijn gemeenteleden die dan wel een (extra) steuntje in rug kunnen gebruiken. Als diaconie zullen we gemeenteleden, waarvan we weten dat die dat kunnen gebruiken, voorzien van een kerstpakket met levensmiddelen. Ook roepen we u op om oog te hebben voor eenzame gemeenteleden en stille armoede. Het hele jaar door, maar speciaal de komende periode waarin we toeleven naar het feest van het Licht dat in de wereld is gekomen voor ons.
Rondom het beleidsplan is deze vergadering stilgestaan bij de ouderenzorg. Diaconie en pastoraat liggen dicht bij elkaar en we kunnen dankbaar constateren dat er veel gedaan/georganiseerd wordt voor de ouderen in onze gemeente. Het is goed om eventuele signalen rondom ouder worden en eenzaamheid op te vangen. We denken na hoe we daar mogelijk vanuit het diaconaat ook handen en voeten aan kunnen geven.
Vanuit de diakenen die betrokken zijn bij de DAC (Diaconale Adoptie Commissie), WCB (Werk Contacten Bank) en de DCCA (Diaconale Commissie Classis Alblasserwaard) is een toelichting gegeven op het werk en de activiteiten van de afgelopen periode.
Gedurende het jaar door ontvangen we als diaconie vele verzoeken van organisaties voor ondersteuning middels een gift. Deze verzoeken worden door de doelcollecte commissie verzameld en jaarlijks wordt zo een giftenlijst opgesteld. We zijn dankbaar dat we als diaconie dit jaar in staat zijn een 40-tal organisaties te ondersteunen. Daarbij hebben dit jaar extra oog voor organisaties die actief zijn in het Midden-Oosten en Afrika. Dit gezien het geweld van IS en de Ebola epidemie. De verdeling tussen organisaties die landelijk en wereldwijd actief zijn is ongeveer 50-50 . Dit jaar kunnen we in totaal ruim € 8.000,- aan giften overmaken en de hoogte varieert tussen de € 100,- en € 750,- per organisatie.
Met dank aan God dat u als gemeente ons in staat stelt dit werk te kunnen ondersteunen. Het is door uw giften en bijdrage aan de collectes mogelijk om dit te kunnen doen. Naast de financiële steun kunnen we uiteraard niet zonder uw voorbede!

Met een hartelijke groet,
Arjan den Otter, secretaris college van diakenen