Verslag diaconievergadering 13 april

Maandag 13 april hadden we een zeer volle agenda. Het beleidsplan is vastgesteld en zal na een paar kleine aanpassingen gereed zijn om aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd te worden. Dat geldt ook voor de jaarrekening van 2014. In het beleidsplan zijn de voornemens en aandachtspunten tot 2018 vastgelegd. We hebben als diaconie daarin een onderscheid gemaakt tussen beleid, met daarin beschreven de zorgpunten en hoe we daar de komende jaren op in willen zoomen. Dit beleidsplan is vertaald naar een ‘handboek’ , waarbij het beleid is vertaald naar actiepunten vanuit diverse diaconale commissies. Zo willen proberen het beleid echt handen en voeten te geven. Er is door een aantal broeders behoorlijk wat tijd en energie in gestoken en we zijn God dankbaar dat ze hun talenten op deze manier in hebben mogen zetten. We zijn van mening dat we als diaconie hiermee een solide basis hebben om met alle maatschappelijke ontwikkelingen om te gaan. Twee accenten waar we als diaconie meer aandacht aan willen geven zijn bijvoorbeeld het vluchtelingenvraagstuk en de ontwikkelingen rondom de Wet Maatschappelijk Ondersteuning.
Qua hulpvragen hebben we het idee dat de drempel om hulp te vragen verlaagd is liggen en men ons makkelijker ‘weet te vinden’. Een toenemend aantal aanvragen (bijvoorbeeld rondom zeilkamp en kinderkamp) is daar een signaal van. Enerzijds dankbaar dat we als diaconie (en dus als gemeente) hier iets in kunnen betekenen, anderzijds een signaal dat er toch nog behoorlijk wat problematiek is. Vooral werkeloosheid en scheidingen brengen vaak (financiële) problematiek met zich mee. Het is zaak dit in gebed te blijven opdragen.
We hebben binnen de diaconie ook gesproken hoe we de kennis, continuïteit en het onderhouden van netwerken kunnen borgen. Het spanningsveld tussen gezin, maatschappelijke ontwikkelingen en tijdsinvestering is iets wat we als diakenen soms als lastig ervaren. Afhankelijk van het takenpakket kan dit een (zware) wissel trekken op je gezinsleven en is het van belang een gezonde balans te bewaken. Er zijn ideeën besproken die verder uitgewerkt worden.
Met een hartelijke groet,
Arjan den Otter
secretaris college van diakenen