Verslag diaconievergadering 16 juni 2014

Zoals gebruikelijk openen we de vergadering met een inleiding en gebed. Na de notulen behandelen we vervolgens de inkomende en uitgaande post. Naar aanleiding van dit agendapunt is met elkaar nagedacht over de wijze waarop het meest efficiënt omgegaan kan worden met de vele (digitale) nieuwsbrieven die we als diaconie ontvangen en hoe de onderlinge verspreiding hiervan het best vorm kan worden gegeven. Het belang van goed geïnformeerd zijn, weegt daarin zwaarder dan de hoeveelheid aan ‘digitale post’.
Nadat aanvragen en nazorg van financiële ondersteuning van gemeenteleden zijn besproken, stond de onderlinge taakverdeling geagendeerd. De taken zijn opnieuw bekeken en verdeeld. Fijn om te zien dat ook de nieuw benoemde broeders voortvarend een aantal taken op zich willen nemen.
De paasgroetactie voor gevangenen is geëvalueerd en er zijn 460 kaarten verzonden vanuit de gemeente. Dit jaar waren het dubbele kaarten, zodat de ontvangers zelf een kaartje door konden sturen. Deze paasgroeten worden door gedetineerden bijzonder gewaardeerd.
Afgelopen zaterdag waren we als diaconie uitgenodigd voor een bijeenkomst waar de eindopbrengst van de verenigingsactie van AH bekend werd gemaakt. Als Hervormde Gemeente hadden we de hoogste opbrengst, namelijk € 1007,50! Doordat er nog vele boekjes rechtstreeks ingeleverd zijn bij AH, is de opbrengst dus aanzienlijk hoger dan eerder vermeld in het Kerkblad. Namens de diaconie heeft Wout van Tilburg de cheque in ontvangst mogen nemen en we zullen dit bedrag overmaken aan de voedselbank (overigens zaten er nog twee waardebonnen t.w.v. € 10,- bij de ingezamelde spaarkaarten die ook een goede bestemming hebben gevonden).
Tot slot hebben met elkaar nog gesproken hoe om te gaan met signalen rondom stille armoede. Met name voor die gezinnen/personen die de eindjes nog wel aan elkaar kunnen knopen, maar daarvoor deelname aan (kerkelijke) activiteiten waarvoor contributie gevraagd wordt, moeten laten schieten. Het risico op een sociaal isolement wordt daarbij vergroot. We hopen dat de drempel laag genoeg is om in voorkomende gevallen uw blokouderling of een diaken te benaderen en voel u vooral niet bezwaard om hulp te vragen. We merken als diaconie vaak dat schaamte of trots in de weg kunnen staan. Het zal niet de eerste keer zijn dat we horen: “Ach, anderen hebben het harder nodig”. Als diaconie willen we naast de naaste staan. Ook in deze gevallen. Dit onderwerp zal verder behandeld en besproken worden in de september vergadering.
Nadat Dick van Mourik ons is voorgegaan in dankgebed breekt, voor wat betreft de vergaderingen, de vakantieperiode aan. Op 1 september staat het volgende overleg gepland.
Met een hartelijke groet,
Arjan den Otter, secretaris College van Diakenen