Verslag diaconievergadering 2 maart

Verslag diaconievergadering  2 maart
Hierbij een aantal punten die we willen delen vanuit de vergadering van afgelopen maandag. Er is bijvoorbeeld besloten om in te gaan op het verzoek van het Christelijk Noodhulpcluster voor hulp aan vluchtelingen in Oekraïne. (zie ook het artikel ‘Noodhulp Oekraïne’) Naast deze wereldwijde nood zijn er ook hulpvragen vanuit onze eigen gemeente behandeld. Het aantal (langdurig) werkelozen laat nog geen dalende lijn zien en daarmee is het voor huishoudens soms lastig de eindjes aan elkaar te knopen.

Ook hebben we soms te maken met vragen of verzoeken die we niet in kunnen willigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verzoek vanuit freelancers/zelfstandig ondernemers voor hulp in de vorm van een lening. Hoe graag we ook willen helpen, als diaconie kunnen we daar niet op ingaan. Het gaat dan vaak om grotere bedragen die de draagkracht van de diaconie overstijgen. Maar ook omdat we de expertise en kennis missen als diaconie om dit soort aanvragen te beoordelen. Naar andere ondernemers toe willen we daarbij geen precedent scheppen. We kunnen geen kredieten/leningen verstrekken als diaconie met een ‘zakelijk’ oormerk. Het beleid hierin is als diaconie dat er geen ondersteuning wordt geboden aan ondernemingen in de vorm van leningen/aflossen van schulden.

Dat is soms heel lastig en ingewikkeld. Zeker bij freelancers of eenmanszaken, omdat de persoonlijke en zakelijke situatie erg vervlochten zijn. Dit kan mogelijk betekenen dat hierdoor een onderneming failliet gaat. Het dilemma daarbij is of voorkomen beter is dan genezen. Maar zoals gezegd zijn deze verzoeken te complex om voor ons te beoordelen. Het risico dat dit met zich meebrengt voor de aan ons toevertrouwde middelen is ook te groot.  Dit  gaat ons in voorkomende gevallen niet in de koude kleren zitten. De diakenen die hierbij betrokken zijn ervaren dit als een zware wissel op het ambtswerk. Wilt u daarom bidden voor kracht en wijsheid in deze? We willen graag iedereen helpen, maar we moeten anderzijds ook grenzen trekken aan wat we kunnen als diaconie. Ik denk goed om hier als diaconie ook transparant over te zijn naar de gemeente toe.

Als diaconie willen we dit jaar met elkaar een werkbezoek gaan brengen aan project waar we wat van kunnen opsteken. Een aantal voorstellen zijn besproken en we zullen komende vergadering hierin een keuze maken.

Vanuit het DCCA (Diaconale Commissie Classis Alblasserwaard) is een werkbezoek geweest aan het Leger des Heils in Dordrecht. Onze afgevaardigde Hans Zoutendijk deed verslag in de vergadering en was verrast door de breedte en professionaliteit van dit werk. Denk aan projecten als: beschermd wonen voor dak -en thuislozen, opvang van ontspoorde gezinnen en opvang van ‘behandelingsmijdende’ ouderen. Dat gaat verder als de bij vele bekende ‘soepbus’. Een mooi stuk werk dat we dan ook graag in voorbede opdragen.

Een hartelijke groet, namens het college

Arjan den Otter, secretaris