Verslag diaconievergadering 3 februari 2014

De vergadering werd geopend door de nieuwe voorzitter Marien Boers. Ook Arjan den Otter was aanwezig die binnenkort het secretariaat gaat verzorgen. Het Dagelijks Bestuur is met de komst van Arjan weer volledig. Door de vacatures en de nieuwe taakverdeling konden nog niet alle taken volledig worden ingevuld.
Tijdens deze vergadering werden weer enkele belangrijke zaken behandeld:
Aanvragen voor financiële ondersteuning werden behandeld. Vanuit de Werk-Contacten-Bank komen signalen van zorgen om de financiële situatie bij gemeenteleden. De diaconie kan ook worden benaderd voor situaties waarbij op basis van de financiële vooruitzichten een schuldenproblematiek onafwendbaar lijkt. Aanvragen voor ondersteuning zijn mogelijk via de blokdiaken of via diaconie@hervormdsliedrecht.nl. Vanuit Spring-In wordt gemeld dat dit jaar het 20-jarig bestaan zal worden gevierd. Hier zal in de najaarsvergadering bij stil worden gestaan.
De werkgroep gastopvang bestaat nu drie jaar. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden. Besloten is om dit werk voort te zetten.
Het nieuwe Diaconaal signaal wordt weer voorbereid. Dat betekent wel veel werk, maar het is een goede zaak om dit binnen de gemeente te verspreiden en om ook langs deze weg de gemeente diaconaal bewuster te maken.
Vanuit het jeugddiaconaat wordt nagedacht hoe verdere activiteiten kunnen worden ontplooid.
W. de Jager