Verslag diaconievergadering 6 oktober jl.

Verslag diaconievergadering 6 oktober 2014
Afgelopen maandag heeft het college van diakenen haar maandelijkse overleg gevoerd. Na een inleiding over 1 Petrus 4 en gebed stond een aantal ‘grote’ onderwerpen op de agenda. In het overleg worden altijd nieuwe hulpaanvragen vanuit de gemeente besproken, evenals de nazorg. Ook afgelopen maand zijn er weer een paar hulpaanvragen binnengekomen. Soms betreft dit ook aanvragen van mensen die geen lid zijn van onze of een andere kerkelijke gemeente. Daarvoor werken we als Hervormde Gemeente Sliedrecht samen met het IDC (Interkerkelijke Diaconale Commissie) waar meerdere kerkgenootschappen vanuit Sliedrecht samen diaconale zorg verlenen.
Daarmee is gelijk de brug gelegd naar een ander onderwerp waar we afgelopen maandag met elkaar over gesproken hebben. Al eerder berichtte ik dat de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) consequenties heeft voor de wijze waarop zorg verleend wordt. Van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. De gemeente Sliedrecht zoekt daarbij vanuit de Stichting Welzijnswerk ook nadrukkelijker de samenwerking met de kerken. Eén van de initiatieven hierbij is om met de kerken de mogelijkheid te onderzoeken samen te gaan werken met Hulp Bij Thuisadministratie. Vanuit het IDC hebben we als Hervormde Gemeente een brief ontvangen met een voorstel hiertoe en ons is gevraagd op dit voorstel te reageren. Het idee is dat vanuit diverse kerkgenootschappen zogenaamde thuiscoaches worden getraind. Deze vrijwilligers ondersteunen dan huishoudens met financiële problemen om het huishoudboekje weer op orde te krijgen. Dit zou betekenen dat we vanuit de Hervormde Gemeente minimaal 4 coaches leveren voor dit doel. We hebben hier als college van diakenen positief op gereageerd, al vraagt de nadere uitwerking nog wel wat aandacht.
Ook hebben we deze vergadering aandacht besteed aan het beleidsplan. De komende maanden staat de uitwerking van een aantal specifieke onderwerpen op de agenda. Denk aan Ouderenwerk, Diaconale Adoptiecommissie, de WMO, Gehandicaptenzorg en Jeugddiaconaat. De conceptbegroting voor 2015 is door de vergadering goedgekeurd en zal naar de Algemene Kerkenraad verzonden worden.
Dit jaar bereiken ons ook vele verzoeken rondom noodhulp. Als diaconie worden we geconfronteerd met vele brandhaarden in deze wereld. Naast financiële hulp is voorbede van levensbelang. Bidt u mee voor de vervolgde kerk. Voor onze broeders en zusters in Irak en Syrië die op de vlucht zijn voor het geweld van IS. Voor Zuid Soedan en de Centraal Afrikaanse Republiek. Onze broeders en zusters in Noord Korea die voor hun geloof gemarteld en gedood worden. Voor onze medemensen die getroffen zijn door natuurrampen als overstromingen, orkanen en aardbevingen, onder meer in de Filippijnen. Wilt u meebidden en de nood van de wereld in de handen leggen van onze Grote Heelmeester?
Met een hartelijke groet,
Arjan den Otter, secretaris college van diakenen