Verslag vergadering gezamenlijke moderamina

Op maandag 7 november kwamen de moderamina (dagelijkse besturen) van de vier wijkkerkenraden bijeen.
Belangrijkste onderwerp was het met elkaar nadenken over het gebruik van het toekomstige Huis van de Kerk. De week ervoor hadden de grote kerkenraden van de wijken 1 en 2 en die van de wijken 3 en 4 dit ook gedaan aan de hand van een aantal vragen die waren aangeleverd door de Stuurgroep Huis van de Kerk. De algemene constatering is dat er vooral overeenkomsten zijn in de gedachten over hoe het Huis van de Kerk gebruikt moet gaan worden. Het is mooi en stemt dankbaar om dit zo te mogen constateren.
Er is gesproken over het functionele gebruik. Hierbij werd unaniem onderschreven dat dit in gezamenlijkheid moet gebeuren. Dus geen twee gebouwen (voor elke modaliteit één) in één gebouw. Hoe dat precies moet gaan gebeuren is een groeiproces.
Ook werd de positie van het Huis van de Kerk naar buiten besproken. Hierbij is de wens om het gebouw te gebruiken als middel om meer een missionaire gemeente te worden.
Samenwerken met anderen uit de omgeving moet hierbij mogelijk zijn en goed gefaciliteerd kunnen worden. Commerciële verhuur op tijden dat onze gemeente het gebouw niet nodig heeft wordt niet uitgesloten, maar mag nooit een doel op zich worden of ten koste gaan van het eigen gebruik.
De uitkomsten zijn gedeeld met de stuurgroep Huis van de Kerk. Deze gaat hiermee verder aan de slag door het maken van een Programma van Eisen. We wensen hen hierbij van harte Gods zegen toe.
In het overleg is ook nog kort teruggekeken op het Gemeentefeest. Unaniem wordt hier met dankbaarheid op teruggekeken. Ook van hieruit nog dank aan iedereen die meegewerkt heeft. Natuurlijk is er ook een financiële kant aan een dergelijke activiteit.
Er zijn afspraken gemaakt om dit in de toekomst goed te borgen.
Tenslotte kwam ook het Evangelisatiewerk aan bod. Er is een voorstel vanuit de Evangelisatiecommissies om tot meer samenwerking te komen door het vormen van één commissie voor heel onze gemeente. Dit voorstel is nog niet in alle wijkkerkenraden behandeld. Hier zijn afspraken over gemaakt, zodat op korte termijn hier verder beslissingen over genomen kunnen worden. In het overleg zelf werd geconstateerd dat dit overleg uniek is. Niemand kon zich herinneren dat een overleg tussen de vier moderamina eerder heeft plaatsgevonden. De samenwerking tussen de vier wijken is op dit moment erg goed.
Samenvattend: het was een vruchtbaar overleg en dit stemt tot dankbaarheid.