Voorbereidingstijd

We leven naar Goede Vrijdag en Pasen toe. Een periode van bezinning en oriëntatie vooraf. In de klassieke liturgische traditie duurt deze veertig dagen. Dit is een tijdsduur die in de Bijbel meermalen voorkomt. Mozes vast bijvoorbeeld veertig dagen voor de ontmoeting met de HEER op de berg Sinaï. Ook Jezus vast veertig dagen voor de verzoeking in de woestijn.
Vanwege deze bijbelse symboliek is in de oude kerk gekozen voor een periode van veertig dagen van vasten en boetedoening. Hierin kan de gelovige zich voorbereiden op de hernieuwde beleving van het wonder van de verzoening van de zonden en het nieuwe leven door de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. Deze veertig dagen worden onderbroken door zes zondagen die nooit als vastendag gelden. Immers gloort op de eerste dag van de week, al iets van het paaslicht!
In de tijd van de Reformatie werd de hele kerkelijke en met name liturgische traditie tegen het licht gehouden. In calvinistische kring had men bezwaren tegen het klassieke leesrooster dat te weinig toespitsing bood op bezinning op de betekenis van het lijden, sterven en opstaan van Christus. De mens heeft moeite het heil te aanvaarden. Het ligt de mens niet dat hij zichzelf niet met God kan verzoenen. Het stuit de mens tegen de borst dat Hij Christus nodig heeft om behouden te worden. Dit gaat in tegen zijn natuur. Daarom is het belangrijk dat de mens in ‘de lijdenstijd’ zich terdege gaat voorbereiden op de viering van het paasfeest waar de gekruisigde Heer opstond.
We hebben nu zeven zondagen waarop we dat mogen doen. Enkele jaren geleden stonden hierbij in onze diensten de zeven kruiswoorden van Christus centraal.
Dit jaar hebben we gekozen voor enkele van de zeven boetepsalmen die in de
traditie van de kerk in deze voorbereidingstijd gezongen en overdacht worden. Afgelopen zondag stonden we stil bij 6 en 32. In deze week lezen we 38, en over enkele weken komt 51 aan de beurt.
Ik hoop dat deze weken, hoe we ze ook benoemen, ons zullen stimuleren om ons al meer op Christus, de gekruisigde en opgestane, te richten. Opdat we straks Gods grote daden in Christus op Goede Vrijdag en Pasen werkelijk zullen kunnen gedenken.