Waar liefde woont…

Waar liefde woont
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
Psalm 133 is een wijsheidspsalm.
Zoals het woord zegt, gaat het in deze psalm om levenswijsheid. We horen in deze psalm waar het om gaat in ons leven. Het gaat om inzicht in wat God zegt, in Zijn Woord, de Thora. Het gaat echter ook om de gave om daaruit te leven. Een wijsheidspsalm zegt tegen ons: sta eens stil en denk eens na over welk doel de Heere met jouw leven heeft. Zo fungeert de psalm als een spiegel. We kijken erin en zien hoe het in ons eigen leven hiermee gesteld is. En ook hoe het kan zijn.
In deze psalm gaat het vooral om de geloofsgemeenschap (broeders en zusters) van de gemeente. Dan mogen we ook denken aan onze eigen gemeente te Sliedrecht. Daar
komen ook mensen bijeen die onderling van elkaar verschillen. Maar ondanks die verschillen mogen zij één zijn in het geloof in de God van Israël, Die we kennen als
de Vader van Jezus Christus. Heel sterk merk je dat bijvoorbeeld als je samen het Heilig Avondmaal viert. Dan komt het zo dichtbij, dan komt God zelf zo dichtbij.
Daardoor vallen allerlei verschillen weg.
De onderlinge liefde is als de dauw van Hermon, die neerdaalt op de berg van Sion.
Dat is de berg waar Jeruzalem op ligt, de tempel, waar de Heere God samenwoont
met Zijn volk. Hoe meer dauw, hoe meer vrucht. Dauw is dus levenwekkend en levensonderhoudend. Het is de Geest van de liefde, de Geest van God, die de vruchten
laat groeien. Daar is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof (trouw), zachtmoedigheid, zelfbeheersing, zoals Galaten 5 ons leert.
En daar gebiedt de Heere zijn zegen en het leven tot in eeuwigheid.
Hartelijke groet, Paul Passchier