Welkom als belijdend lid

Zo nu en dan worden broeders en zusters lid van onze gemeente, die in een andere dan de Protestantse Kerk hun geloof beleden hebben. Ze willen zich dan bij ons voegen, actief hun steentje bijdragen en aan het Avondmaal de dood van onze Heiland verkondigen totdat Hij komt. Zij worden als belijdend lid ingeschreven nadat ze de volgende vraag die ‘normaal’ bij de openbare geloofsbelijdenis gesteld wordt, positief beantwoord hebben: ‘Wil je in de gemeenschap van de algemene christelijke Kerk, waarvan ook de
Hervormde Gemeente van Sliedrecht gestalte is, en onder haar opzicht, trouw zijn onder de bediening van het Woord, de Heilige doop en het Heilig Avondmaal, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en met de jou geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?’
Tot onze vreugde hebben onlangs br. en zr. Paul en Tonneke Bot-Nijssen hun jawoord gegeven. Binnenkort zal dit ook gedaan worden door hun dochter Marije. Hartelijk welkom in onze gemeente!