Welkom in de gemeente

Erwin en Marjolein Schakel-Mijnster willen met hun kinderen Luuk en Sem, graag meeleven met onze Hervormde Gemeente. Met het oog hierop heeft Marjolein ten overstaan van predikant en blokouderling verklaard dat zij eerder haar geloof heeft beleden en dus instemt met de eerste twee vragen die bij de openbare belijdenis onder ons worden gesteld. Deze luiden als volgt:
‘Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest?
Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente van Christus, God de Heer van harte lief te hebben, de goede strijd van het geloof te strijden, uw Heiland altijd te blijven volgen, zijn Naam te belijden voor de wereld en met vreugde mee te werken in zijn Koninkrijk?’
Voorts heeft ze door ‘ja’ te zeggen beloofd wat in de derde vraag naar voren komt: ‘Belooft u, in gemeenschap met de Kerk van Christus, als belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland, en onder haar opzicht, trouw te zijn onder de bediening van het Woord, de doop en het avondmaal, te volharden in het gebed en in het lezen van de heilige Schrift en, met de gaven die u geschonken zijn, mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus?’
We heten dit gezin van harte welkom in onze gemeente.

 

Een hartelijke groet uit de pastorie aan de Batelier,
ds. G.J. Mink