Werkwijze Kerkenraden wijken 1 en 2

In januari 2018 zijn in de kerkenraden van de wijken 1 en 2 de taken besproken en opnieuw verdeeld. Hier onder ziet u deze van beide kerkenraden weergegeven. De werkwijze van de kerkenraden wordt anders. Het afgelopen jaar vergaderden de voltallige kerkenraden meestal gezamenlijk. Het is mooi om gezamenlijk alle zaken van onze gemeente te bespreken en daar besluiten over te nemen, maar de groep is ongeveer 50 mensen groot, dit bevordert de efficiëntie van vergaderen niet. Daarom is er vorig jaar door de moderamina een plan gemaakt om de structuur van de vergaderingen aan te passen. Het doel van de nieuwe werkwijze is:
– Vergaderdruk naar beneden,
besluitvaardigheid omhoog;
– Meer tijd voor primaire taken;
– Dubbele taken zo veel mogelijk
vermijden.
Dit plan is getoetst aan de kerkorde, besproken in de kerkenraden en goedgekeurd. In de praktijk betekent dit dat er vanuit elke kerkenraad een een Kleine Kerkenraad wordt gevormd. De Kleine Kerkenraad bestaat uit 7 ambtsdragers per wijk verdeeld over de verschillende ambten. De Kleine Kerkenraad gaat ongeveer 10 maal per jaar gezamenlijk vergaderen en voert het beleid en de besluiten van de zogenaamde Grote Kerkenraad (dat is dus de voltallige kerkenraad) uit en maakt beleidsvoorstellen voor de Grote Kerkenraad. De Grote Kerkenraad vergadert 4 keer per jaar en toetst het werk van de Kleine Kerkenraad, neemt besluiten rond nieuw beleid, over alle zaken waar de gemeente direct bij betrokken is en alle besluiten rond verkiezingen en beroepingswerk. Om het pastoraat beter tot zijn recht te laten komen wordt de, al bestaande Pastorale Raad (vergadering van alle blokouderlingen), anders en intensiever georganiseerd. Het is voor de leden van de kerkenraden zelf ook spannend hoe dit alles gaat functioneren. We zullen u op de hoogte houden als er zaken aangepast gaan worden.

Wijk 1
Blokouderlingen
Sectie 01: Dita Hak
Sectie 02: Rien Klop (lid Kleine Kerkenraad)
Sectie 03: Piet Wielaard
Sectie 04: Peter de Groot
Sectie 05: Heleen v.d. Vlist
Sectie 06: Gerhard van ‘t Hof
Sectie 07: Willem ‘t Jong
Sectie 08: Ad den Besten
Sectie 09: Heleen Vermeer
Sectie 10: Sjanie Hilgeman

Ouderenwerk
Willie Schouwenburg coördineert het ouderenwerk, waarbij ze wordt bijgestaan door Ad den Besten, Willem ’t Jong en een aantal vrijwilligers.

Jeugdouderlingen
Janneke den Besten (lid Kleine Kerkenraad)
Timon Jongkind

Evangelisatieouderling
Frans Willemsen

Diakenen
Wim van Tuil (sectie 4, 5, 6)
Frits v.d. Kooij (sectie 7, 8, lid Kleine Kerkenraad)
Hendrik den Boef (sectie 9 en 10)
Huib Goedhart (sectie 1, 2, 3)

Ouderling Kerkrentmeesters
Jan v.d. Kolk (lid Kleine Kerkenraad)
Henk de Koning
Leen Klein

Moderamen:
Paul Passchier
(voorzitter, lid Kleine Kerkenraad)
Ds. G.J. Mink
(assessor, lid Kleine Kerkenraad)
Pieter Vlot
(scriba, lid Kleine Kerkenraad)

Wijk 2
Blokouderlingen
Sectie 01: Ria Mudde
Sectie 02: Martin Boelen
Sectie 03: Margareth Spijkers
Sectie 04: Mees van de Graaf
Sectie 06: Mieke van ‘t Veer (lid Kleine Kerkenraad)
Sectie 07: Jan Teeuw
Sectie 09: Ton van Straten
Sectie 10: Jan van de Maat
Sectie 11: Gert de Bruin
Sectie 12: Pieter Hofman
Sectie 13: Rita van Ferneij (lid Kleine Kerkenraad)

Jeugdouderlingen
Peter Korevaar
Marlene van Vianen

Evangelisatieouderling
Paula Redelijkheid

Diakenen
Paul de Jager (sectie 1, 2 en 8)
Mark Teeuw (sectie 6 en 7)
Theo de Jong (sectie 9 t/m 13)
Martijn Vermaas (sectie 3, 4 en 5, lid Kleine Kerkenraad)

Ouderlingen-kerkrentmeester
Ot van Wingerden
Kees van der Sluijs
Gijs de Waard (lid Kleine Kerkenraad)

Moderamen
Hans van der Weijde
(voorzitter, lid Kleine Kerkenraad)
Ds. J.W. Sparreboom
(assessor, lid Kleine Kerkenraad)
Krijn Schep
(scriba, lid Kleine Kerkenraad)

Pieter Vlot (scriba wijk 1) en Krijn Schep (scriba wijk 2)