[Wijk 3&4] Ambtsdragersverkiezingen

Meerdere kerkenraadsleden van de wijken 3 en 4 zijn aan het eind van het jaar aftredend. Hieronder volgt een overzicht waarin is welke broeders wel herkiesbaar en welke broeders niet herkiesbaar zijn.

Aftredend en herkiesbaar zijn:

Wijk 3: ouderlingen R.F. van den Berg en L.J. de Jonge en diaken M. van Wijk

Wijk 4: ouderlingen L. Huijzer en D.A. Visser en de ouderling-kerkrentmeesters W.J. Blom en B. Verheij

 Aftredend en kerkordelijk niet herkiesbaar zijn:

Wijk 3: ouderlingen G. Harrewijn, P. Klerk en J.M. Schouten

Wijk 4: ouderling J. Braaksma

Aftredend en zich niet herkiesbaar stellend zijn:

Wijk 3: ouderling J.C. Baars en ouderling-kerkrentmeester G. Bikker

Wijk 4: ouderlingen M. Kornet, W. van der Valk, P. de Vlaam en J. van Wijk

Tussentijds aftredend is:

Wijk 3: ouderling E. Mackay

Samenvattend ontstaan er de onderstaande vacatures

Wijk 3: in totaliteit 6 vacatures, waarvan 5 voor het ambt van ouderling en 1 voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester

Wijk 4: in totaliteit 7 vacatures, waarvan 5 voor het ambt van ouderling en 2 voor het ambt van diaken. Voor de 5 vacatures voor ouderling in wijk 4 geldt dat het 3 vacatures betreft voor een ouderling met een sectie, 1 vacature voor het ouderenpastoraat en 1 vacature voor het evangelisatiewerk.

De belijdende leden van de wijken 3 en 4 worden opgeroepen om mogelijke aanbevelingen in te dienen van belijdende leden voor de kandidaatstelling bij de verkiezing van ambtsdragers. U kunt alleen namen van kandidaten indienen uit de wijk waartoe u behoort. Bij het indienen moet worden vermeld welke kandidaat u voor welke aftredende ambtsdrager aanbeveelt. De aanbevelingen moeten uiterlijk maandag 7 oktober 2019 zijn ingediend bij de scriba van de betreffende wijkkerkenraad. Als kerkenraden zien wij heel graag, dat de aftredende en herkiesbare broeders hun ambtswerk kunnen voortzetten. Deze broeders, zullen als er geen tegenkandidaten worden ingediend herkozen worden verklaard.

In de kerkenraadsvergadering zullen aan de hand van de ingekomen aanbevelingen per vacature dubbeltallen worden gevormd. De uiteindelijke verkiezing van ambtsdragers vindt plaats in een gezamenlijke lidmatenvergadering van de wijken 3 en 4. In het volgende kerkblad hopen wij deze datum te publiceren.

Het stemt de kerkenraad tot vreugde dat een aantal broeders heeft aangegeven door te willen gaan met het werk in onze gemeente. Wij zien als kerkenraad ook vacatures ontstaan en het werk toenemen. Wij weten vast en zeker dat Jezus Christus Zijn gemeente leidt en regeert! Betekent dit dat wij de toekomst zorgeloos tegemoet gaan? De kerkenraden, maar ook de leden van de gemeente, zijn samen verantwoordelijk voor de voortgang in de gemeente. Wij rekenen op uw nauwe betrokkenheid, ook in het gebed. Het gebed om de Heilige Geest is onmisbaar als het gaat om mensen, die gaven en mogelijkheden hebben om in Gods Naam de gemeente te dienen. Gods Geest werkt immers zo dat mensen zich beschikbaar stellen en Hij is het die mensen geschikt maakt.