[Wijk 3&4] Onderweg naar een grote en kleine kerkenraad

De kerkenraden van de wijken 3 en 4 hebben opdracht gegeven om inhoud te geven aan een zogenaamde grote- en kleine kerkenraad. In de komende periode zal aan die opdracht inhoud worden gegeven. De richting is om beide wijkkerkenraden nadrukkelijker onder één paraplu brengen. De structuur bestaat dan uit één grote kerkenraad (gevormd door de twee wijkkerkenraden) en één breed moderamen (kleine kerkenraad) met daaraan gekoppeld ondersteunende werkgroepen of commissies.

Uitsluitend voor specifieke kerkordelijke zaken zoals voorgeschreven in de kerkorde, blijft de structuur van de wijkkerkenraad in stand.

De wijziging betekent ook dat waar nodig de plaatselijke regeling en het mandaat van het moderamen wordt aangepast.

De beoogde doelen zijn onder meer;

  1. Minder vergaderdruk voor het merendeel van de broeders
  2. Betere en snellere besluitvorming
  3. Als gevolg hiervan meer beschikbare tijd voor pastorale, diaconale en kerkrentmeesterlijke taken
  4. Een gemeente die voor leden overzichtelijk en herkenbaar is.

Er is een werkgroep ingesteld om de wijzigingen voor te bereiden en met nadere voorstellen te komen.