[Wijk 3&4] Zes jaarlijkse stemming

Wijze van verkiezing ambtsdragers

Donderdagavond 8 december 2022 houden wij de zogenaamde zes-jaarlijkse stemming opnieuw. Gezien het belang van deze stemming worden alle belijdende leden van wijk 3 en 4 opgeroepen om 19.30 uur in de Grote Kerk aanwezig te zijn.

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk is geregeld hoe de verkiezing van ambtsdragers dient te geschieden.

Daarin gaat het onder meer over de kandidaatstelling voor de verkiezing. Deze kandidaatstelling geschiedt door de kerkenraad.

Voorafgaande aan de verkiezing wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen.

Vervolgens zijn er twee opties;

Optie 1: Benoeming door de kerkenraad. De kerkenraad benoemd belijdende leden met inachtneming van de aanbevelingen.

Dit is de standaard verkiezingsprocedure van de PKN (en deze wordt gehanteerd door de wijken 1 en 2).

Optie 2: Verkiezing door dubbeltallen. De stemgerechtigde leden van de wijkgemeenten kunnen de kerkenraad machtigen om dubbeltallen vast te stellen. Hierbij stelt de kerkenraad voor een vacature, na kennisneming van de aanbevelingen van de stemgerechtigde leden van de gemeente, een dubbeltal op, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt. Deze mogelijkheid, namelijk verkiezing door dubbeltallen, wordt gehanteerd door de wijken 3 en 4.

Tijdens de zes jaarlijkse stemming op D.V. 8 december 2022 willen de kerkenraden van wijk 3 en 4 vragen aan de belijdende leden om opnieuw de bedoelde machtiging te verlenen, die dan geldt voor de jaren 2023 tot en met 2028.