Winterwerk 2013-2014 wijken 1 & 2

Overzicht winterwerk 2013 – 2014  wijk 1 en 2
Het hart van ons gemeentezijn klopt in de wekelijkse eredienst. Daarnaast is er een
diversiteit aan activiteiten met allerlei namen: huiskringen, bijbelkringen, gesprekskringen.
Allemaal met dezelfde intentie: samen het Woord van onze God bestuderen en samen
door Zijn Geest bouwen aan ons geloof en christen-zijn. De kringen staan onder
verantwoording van de afzonderlijke wijkkerkenraden maar zijn toegankelijk voor
alle gemeenteleden. Er is zoveel keuze:

Voor de kinderen
Voor de kinderen is er tijdens de Eredienst speciaal de Kindernevendienst.
Verder zijn er de mannaclubs op doordeweekse dagen: Er is een kinder- en tienerkoor
en kunnen kinderen mee doen aan de Kerstviering.

Voor de jongeren
Huiscatechese
Inhoudelijke leiding is in handen van ds. A.H. Groen – de afzonderlijke avonden worden
geleid door gemeenteleden.
Op diverse avonden voor jongeren tussen 12 en 15 jaar.
Start is in de week van 14 oktober. Organisatie is in handen van Krijn Schep, jeugdouderling.
Jongerencatechese
Leiding is in handen van ds. J.F. Tanghé opgave per mail. Maandagavonden (zie hieronder)
Jeugdiensten
In de Grote Kerk hebben wij regelmatig onze jeugdiensten: misschien vind je het
fijn de eerste data te hebben: 27 oktober en 15 december

Belijdeniscatechese
Belijdeniscatechese is de enige kring van alles wat hier onder staat dat wijkgebonden
is. Overige kringen zijn allemaal open voor iedereen.

Kringen ds. J.F. Tanghé
Kringen wijk 1
Vooraf: op alle kringen zijn gemeenteleden zowel uit wijk 1 als 2 hartelijk welkom,
alleen de belijdeniskring is in principe bedoeld voor leden van wijk 1.

Catechisatie 15 plus
Na de herfstvakantie beginnen de catechisaties voor de jongeren van 15 jaar en
ouder op de maandagavond.  Voorlopig is er voor twee groepen tijd en ruimte gereserveerd
in het Dienstgebouw. Jongens en meisjes van 15, 16 en 17 jaar en ouder worden 
hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de catechisatie.
De jongste groep begint om 18.30 uur en de oudere groep om 19.15 uur. 
Ds. Tanghé  ziet er echt naar uit om jullie te leren kennen en met jullie in gesprek
te gaan.
Jullie aanmelding graag per email: dsjftanghe@upcmail.nl  –  dan kan je worden
teruggemaild – of anders telefonisch. Tot ziens op 28 oktober! 
De datums waarop we bij elkaar komen worden jullie gemaild!

Belijdeniskring Wijk 1
De belijdeniskring komt bij elkaar op maandagavond van 20.15 uur tot 21.30 uur.
Een lijstje met datums wordt op de eerste avond uitgereikt!
Afhankelijk van het aantal deelnemers komen wij bijeen in huiselijke kring of in
een zaal van het Dienstgebouw.  Iedereen, jong en oud, die nog geen belijdenis
gedaan heeft wordt uitgenodigd voor de eerste avond op maandagavond 30 september.
Er wordt gestart om 19.30 uur bij ds. Tanghé thuis aan de Adriaan Volkersingel. 
Door middel van ontmoeting en gesprek over geloof en kerk bereiden we ons voor
op het doen van openbare geloofsbelijdenis op Palmpasen 13 april 2014.
Ook als je nog niet zeker weet, of je wel belijdenis wilt doen, moet je niet wegblijven,
maar juist komen. Er is immers voldoende tijd om een besluit te nemen, maar gun
je zelf de kans om over onderwerpen als doop, avondmaal, gebed, kernen van het
christelijk geloof, kerk en christen zijn vandaag, in gesprek te gaan.
Mail of bel me als je mee wilt doen of vragen hebt!
Wanneer  er ouderen zijn,  die aan deze kring zouden willen deelnemen, maar zich
vanwege hun leeftijd afvragen of ze wel in een groep met voornamelijk jongeren
passen, bestaat de mogelijkheid een groepje voor ouderen te vormen, dat overdag
bijeenkomt.  Laat het ds. Tanghé maar weten of u daar interesse voor hebt!

Bijbelkring
Zoveel mogelijk elke eerste donderdag van de maand komen we ’s morgens van
10.00 tot 11.30 uur en ‘s avonds van 20.00 tot 21.30 uur in een zaal van de Maranathakerk
bij elkaar voor deze kring, waarop iedereen, jong of oud, wonend in wijk 1 of 2,
van
harte welkom is. Aan de hand van het boekje van Henk Binnendijk over de God van
Abraham, Izaäk en Jacob willen we ontdekken, hoe God omging met deze drie aartsvaders
uit het Oude Testament. Hoe Hij zich aan hen bekend maakte, beloften gaf, de weg
wees in en door het leven. Uitermate leerzaam en ook actueel voor ons vandaag.
We zijn gevorderd tot hoofdstuk 14 en voor nieuwe deelnemers kan er een boekje
worden aangeschaft. Ds. Tanghé ziet er weer naar uit om u te ontmoeten en met
u in gesprek te gaan. U bent welkom op de volgende donderdagen: 3 oktober, 7 november,
5 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart en 3 april . Aanmelding vooraf is niet nodig.

Mannenkring
De mannenkring komt elke maand een keer bijeen op een donderdagavond van 20.00
tot 21.30 uur. We behandelen allerlei verschillende onderwerpen en vanzelfsprekend
is er ruimte om een onderwerp aan de orde te stellen en dat dan een volgende keer
met elkaar te bespreken. We komen samen in een zaal van het Dienstgebouw op de
volgende data: 17 oktober; 14 november; 12 december; 23 januari; 20 februari;
20 maart. 
Ik reken op de vaste deelnemers en hoop ook nieuwe gezichten te kunnen
begroeten.
Kom uw licht eens opsteken en kijk of deze kring iets voor u is. 

Jongerenkring 20-30
Sinds twee jaar is er een kring voor jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar die de
afgelopen jaren belijdenis hebben afgelegd of belangstelling hebben om met andere
jongvolwassenen bezig te zijn met verdiepingsvragen. We bespreken allerlei onderwerpen,
die te maken hebben met het leven als christen in deze tijd en onderwerpen, die
te maken hebben met de inhoud van ons geloof en de kerk.
We komen om de beurt bij elkaar thuis, mits dat kan. De datums waarop we bij elkaar
komen zijn de volgende woensdagavonden: 16 oktober, 13 november, 11 december,
22 januari, 19 februari en 19 maart. De eerste avond is thuis bij ds. Tanghé.
Aanmelding graag per mail  en anders een telefoontje. De hoop is op een behoorlijke
deelname en nieuwe belangstellenden.

Huwelijkskring
Van heel wat jonge mensen in onze gemeente is het huwelijk bevestigd en ingezegend
door ds. Tanghé. Als gemeente zijn we daar blij om en als kerkenraad is het onze
taak het huwelijk in de gemeente hoog te houden. Het huwelijk staat in deze tijd
meer dan ooit onder druk gelet op het grote aantal echtscheidingen, helaas ook
onder leden van onze gemeente. Jonge stellen die maximaal vijf jaar getrouwd zijn
en zij, die binnen een jaar hopen te gaan trouwen worden van harte uitgenodigd
om deel te nemen aan deze kring.  Want juist als je getrouwd bent, moet je aan
je huwelijk blijven werken! Het maximale aantal deelnemers ligt bij vijf echtparen,
want een kleine groep is prettig, vertrouwelijker en bovendien kun je bij elkaar in
de huiskamer samen komen. Bovendien is het leuk om met andere jonge stellen
in contact te komen en elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren. 
Er hebben zich al twee stellen aangemeld. We beginnen om 20.00 uur en stoppen
anderhalf uur later. Er zijn vier dinsdagavonden gepland: dinsdag 19 november, 17 december,
21 januari en 18 februari.
De eerste avond komen we bij in de pastorie van ds. Tanghé bij elkaar. Meld je aan,
graag per email of telefonisch. Welkom!
 

Kringen ds. A.H. Groen

Belijdeniscateche wijk 2
Wij beginnen op maandag 30 september: 20.00 uur is er koffie en om 20.15 gaan
we echt van start. Het vindt plaats in het Dienstgebouw. Je wordt van harte uitgenodigd,
samen of alleen, om een winter lang te komen denken en groeien in geloof en in kennis.
Volgende avonden zijn: 14 oktober, 28 oktober, 11 november etc. Welkom.

Bijbelkring
De ‘grote’ Bijbelkring kunnen we dit jaar een ‘Elia – cyclus’ noemen.
Wij komen samen in de Grote Zaal van de Maranathakerk.
Maandagavonden 7 oktober, 4 november, 2 december:  20.00 uur. Weet u welkom.

25 + kring 
Bijbel en gesprekskring voor jongere mensen en voor hen die Belijdenis hebben
afgelegd om hun geloof door Bijbelkennis te verdiepen. Wij lezen ook hier de geschiedenis
van de profeet Elia Salomo. Eerste avond: 9 oktober. De andere avonden: 30 oktober,
20 november en 18 december.
Wij sluiten het jaar meestal af met een excursie of iets anders gezelligs. Dienstgebouw 20.00 uur.

Kringen geleid door anderen

Gebedsdienst
Op maandagavond in de oneven weken is er een gebedsdienst in de Maranathakerk:
van 19.30 – 20.15 uur. Met elkaar volgen wij de liturgie van het avondgebed.
Er is dus gelegenheid om te zingen: we lezen de bijbel en er is veel ruimte voor gebed:
wij doen voorbede voor de zieken, de gemeente en persoonlijk of andere noden,
maar vooral ook danken wij onze hemelse Vader voor wie Hij is en wat Hij doet.
De eerstvolgende keer is 7 oktober. Inlichtingen: Frans Willemsen, de Horst 1, 415506

Gesprekskring “OP WEG”
Dit winterseizoen hopen we met elkaar stilstaan rond de geschiedenissen van de
profeten Elia en Elisa.
Met de dienst aan God is het slecht gesteld, er is afval bij koning en volk, securalisatie,
afgodenverering, maar ondanks alles blijft Gods trouw bestaan.
Door Zijn profeten wil Hij de mensen bereiken, waarschuwen maar ook bemoedigen.
Met elkaar zullen we ontdekken dat er veel verbindingen zijn met de tijd van deze
twee grote profeten van Israel en deze eeuw.
De ontkerkelijking neemt toe maar de interesse naar andere religeuze en spirituele
stromingen groeit.
U bent van harte welkom bij de gesprekskring. We zijn  geen exclusieve groep maar
gewone gemeenteleden die met elkaar bijbelgedeelten lezen en bespreken.
Een ontdekkingsreis door Gods Woord!
De eerste avond is op woensdag, 9 oktober a.s. in het dienstgebouw, aanvang 20.00 uur.
De andere avonden zijn op woensdag: 30 oktober; 27 november; 11 december;
8 januari 2014; 29 januari, 26 februari, 20 maart en 9 april.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Joop de Vries, 0184-413941  ,
email honkvast5@kpnplanet.nl

Huisbijbelkring “Groeien in geloof”
Als huisbijbelkring willen we met elkaar groeien in het geloof. Dit door Bijbelstudie,
gebed en ontmoeting. Op dit moment behandelen we de Galaten brief.
Frequentie: Twee wekelijks, op woensdagavond (20.00-22.00 uur)
Locatie: Wisselend bij iemand thuis.
Start: 26 september ’12, Jac. P. Thijssesingel 44 (Marco en Agnes Heijstek)
Informatie: marcoagnesheijstek@kpnplanet.nl, tel: 412322

Zondagavond jongerenkringen
Leiders zijn Ramona en Marco (14-16), Jan en Alexandra Brandwijk (16+),
Robert Jan en Gillian Gort (20+)  en Timon en Rianne Jongkind (25+).
Onder voorbehoud want misschien komt er een verschuiving, afhankelijk van het
aantal deelnemers.
Het doel van een zondagavondgroep is om in een inormele sfeer bij iemand thuis
samen te komen en daar te praten over de onderwerpen die actueel zijn en die verdieping
geven aan je geloofsleven. Hier krijg je de kans om open over je geloof te praten
met jongeren van jouw leeftijd.
Om je aan te melden of voor meer informatie kan je mailen naar Nico Leerlooijer
nleerlooijer@hotmail.com of bellen 419657

Diversen

Kinder-/ Mannaclubs
Plaats van samenkomst: Voor de clubs is dit de bovenzaal en voor de activiteiten
de grote zaal van het CJMV-gebouw, Stationsweg 29, ingang aan de Rembrandtlaan-zijde. 
Info: Rieneke Cleophas: rienekecleophas@hotmail.com

Alfacursus
Onze evangelisatiecommissie organiseert ook dit seizoen een Alfacursus.
Bedoeld voor mensen die kennis willen maken met het geloof. Men is al begonnen,
maar belangstellenden kunnen er nog bij.  Informatie bij:Frans Willemsen tel: 415506,
fm.willemsen@filternet.nl en Marco Heijstek.
Tel. 412322, marcoheijstek@gmail.com

Spring-In 
Misschien vindt u het juist mooi om anderen in praktische zin te helpen.
Neem dan contact op met Elize Vlot, tel 411180.
Er is veel te doen en te helpen door vrouwen én mannen.

Reflector
Doelstelling: verbinding, gezellige aktiviteiten waarbij geprobeerd wordt mensen
op een andere manier elkaar te laten ontmoeten (en de drempel te verlagen voor
buiten/rand-kerkelijke mensen om via een kontakt tijdens de aktiviteit ook een eredienst
te bezoeken)
Frequentie: zo’n 5 tot 6 aktiviteiten per jaar.
Leiding is in handen van 9 mensen (Rebecca, Jan, Martine, Rik, Eline, Corne, Carina,
Wilco en Moniek).
Nieuwe mensen die het leuk vinden aktiviteiten te organiseren zijn van harte welkom!
Aktiviteiten: 11-10 : darten voor de mannen. Voor meer info zie pagina 7: 416556
of Reflektor_sliedrecht@hotmail.com

Vrouwenochtenden
4 à 5 keer per jaar een morgen in de Maranathakerk. Diverse sprekers/sters over
onderwerpen van geloof. Informatie: www. vrouwenochtend.nl

Passage
Ongeveer 10 avonden per jaar in de Maranathakerk. Diverse sprekers/sters over
onderwerpen met diverse inhoud. Geloof en hartelijkheid zijn de kernwoorden.
Informatie: Annie de Vries, tel. 413941

Hervormd Kerkkoor
Samen zingen op woensdagavond: informatie M. v.d. Graaf, tel. 412584

Wereldwijs en Shir-El
Kinderen en jongeren die samen God de eer en de dank toezingen: informatie Wim
en Yvonne van Tuijl, wereldwijs@solcon.nl
Of geef je op om mee te doen aan de leiding van de Kindernevendienst
(Wijnand Smits) of de Kinderoppas (Annemiek Honkoop).