Het getal zeventig

Van huis uit ben ik gewend om op de Oudejaarsavond, zo omstreeks half twaalf, Psalm 90 te lezen en mijn gezin voor te gaan in gebed. Een gebed, waarin we de Here danken voor zijn zegeningen in het afgelopen jaar en Hem bidden: Here, reist u met ons mee het nieuwe jaar in!
De teller komt in de nacht van zaterdag 31 december op zondag 1 januari op 2012 te staan. In die 90e psalm staan treffende woorden. Bijvoorbeeld “Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen”. En: “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij en wij vliegen heen”. Inderdaad, de jaren vliegen voorbij, ze rijgen zich aaneen met grote snelheid.
Het gaat mij nu om dat getal zeventig. Een getal, dat je nogal eens in de bijbel tegen komt. Wat betekent dit getal? Het komt te vaak voor om te zeggen, nou zeventig is gewoon negenenzestig plus één of drieënzeventig min drie. Het is gewoon zeventig, een rond getal. Waar kom je dit getal in de bijbel tegen? In het boek Genesis (46:27) staat dat de aartsvader Jacob met zeventig personen naar Egypte gaat om aan de hongersnood te ontkomen en om bij zijn zoon Jozef, die daar onderkoning was, te komen wonen in het land Gosen. Mozes, zo lees ik in Numeri (11:16), stelt zeventig oudsten en opzieners aan om samen met hem het volk te leiden. Gideon, de richter, (Richteren 8:30) had maar liefst zeventig zonen en Achab, u weet wel degene, die met de heidense Izebel getrouwd was, had een zelfde aantal zonen in Samaria! Kun je lezen in 2 Koningen 10:1. In het Nieuwe Testament lees ik, dat de Here Jezus zeventig zendelingen uitkoos, die Hij twee aan twee uitzond naar alle steden en plaatsen. (Lucas 10:1) Al deze vermeldingen gaan over personen, dat is wat ze gemeenschappelijk hebben.
Het getal zeventig komen we ook vaak tegen als aanduiding van een tijdvak. Kijk maar in de concordantie en dan zie je vele vermeldingen van dit getal bij Jesaja en Jeremia. De bekendste is wel de vermelding, dat de Babylonische ballingschap zeventig jaar heeft geduurd. In Jeremia 29:10 staat; “Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen”.
Wat is de boodschap van dat getal zeventig? Wat wil er mee gezegd zijn? In Psalm 90 duidt het een compleet mensenleven aan. Zeventig is het getal van de compleetheid. Het is de tienvoud van zeven. En ook zeven is het getal van de volheid, compleetheid, totaliteit. Heb je het voorrecht om tachtig te mogen worden, dan zijn dat extra jaren, die je als een toegift mag beschouwen.
Nu ga ik er iets meer van begrijpen. De hele, complete familie van Jacob kwam naar Egypte, het nageslacht van Gideon groeide uit tot een heel volk, Mozes en de Here Jezus hadden de beschikking over een complete groep dienstknechten, die hen ondersteunden. En de ballingschap duurde een compleet mensenleven lang. Voordat Israël mocht terugkeren naar het beloofde land, naar Jeruzalem, verstreek een volledig mensenleven.
Als het volk Israël onderweg is door de woestijn, dan verblijven ze bij Elim, een oase, met twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Heeft dat ook een diepe betekenis, dat er eten en drinken, schaduw was voor iedereen, voor het volk? Ik denk het zeker! Laat dan het jaar 2012 een Elim voor ons mogen zijn. Een jaar met voldoende eten en drinken en schaduw voor Gods volk onderweg, op weg naar Huis, naar het beloofde land, het nieuwe Jeruzalem dat komt!
Gezegend 2012!

ds. J.F.Tanghé