Confessionele Modaliteit (wijken 1 en 2)

Overzicht

Confessioneel Hervormde Jeugdraad (CHJ)

De CHJ is het overkoepelende orgaan voor het Jeugd- en Jongerenwerk in de wijkgemeente 1 en 2.  De CHJ bestaat uit 4 jeugdouderlingen en een afgevaardigde uit iedere commissie van het jeugdwerk. De doelgroep jeugd zien we van 0 tot 23 jaar, onderverdeeld in 3 groepen: kinderen van 0 tot 12, jongeren van 12 tot 18 en jong volwassenen van 18 tot 23.
Het jeugdwerk wordt gefinancierd door collectes en giften. U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL85RABO0373729049 t.n.v. CvK Herv. Gem. Sliedrecht inz. Herv. Jeugdraad wijk 1 en 2.
Het vele jeugdwerk dat aangeboden wordt, is niet haalbaar zonder de vele en trouwe vrijwillige medewerk(st)ers. Vindt u het mooi om iets voor onze jeugd te betekenen mag u altijd contact opnemen met onderstaande jeugdouderlingen of contactpersonen van de commissies.
De Jeugdraad komt twee maal per jaar bij elkaar in een vergadering, twee maal met een toerustingsavond en een informele afsluiting van het seizoen.
Hieronder de drie doelgroepen in een schema met de commissies en de doelstellingen.

 

 

J

E

U

G

D

R

A

A

D

 

W

I

J

K

 

1/2

Pastoraat

0-23 jaar

 

Jeugdpastoraat

•                      Een luisterend oor voor alle jongeren

•                       Jeugdpastoraat geldt voor alle leeftijden

•                      De weg wijzen naar Gods Koninkrijk

Kinderen

0-12 jaar

 

Kinderoppas

Kindernevendienst

Bijzondere diensten

Mannaclubs

Kinderkamp

•                      Kinderen vertrouwd maken met de kerk

•                      Basis Bijbelkennis aanleren

•                      Alternatieve tijdsbesteding aanbieden buiten              school- en sport activiteiten

Jeugd

12-18 jaar

 

Jeugddiensten

Huiscatechese

Zondagavondgroep

XXL-club

Zeilkamp

ShirEL

•                      Verbinding van jongeren, groepen jeugd

•                      Kennis uitdiepen. Bijbelkennis uitwisselen

•                      Ontplooiing stimuleren

Jong volwassenen

18-23 jaar

 

Reflektor

Kick-off-week-end

Churchables

 

•                      Doelgroep vasthouden in onze                                             gemeente

•                      Re-integratie in jeugdwerk

•                      Mentorschap stimuleren

De CHJ is de overkoepelende raad voor het jeugdwerk in de wijkgemeenten 1 en 2. De CHJ bestaat uit 4 jeugdouderlingen en een afgevaardigde uit iedere commissie van het jeugdwerk. Onderstaand vindt u een uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de Jeugdraad. Actuele info over de activiteiten in het Jeugd- en Jongerenwerk vindt u bij de Agenda en het Nieuws.
Informatie is eveneens verkrijgbaar bij de organisatoren van de activiteiten of de jeugdouderlingen:
Peter Korevaar,        tel. 0184 421530,
Timon Jongkind,          tel. 0184 750938,
Rebecca Heijkoop-Verlek,  tel. 0184 750650
Marlene van Vianen,           tel. 06 57779654
De Jeugdraad coördineert naast onderstaande activiteiten ook Kinderoppas en Kindernevendienst.

Overzicht
Globaal zijn er per leeftijdsgroep de volgende activiteiten:

Leeftijd Activiteiten
0-3         Kinderoppas, Peuteractiviteit
4-5         Kindernevendienst, Kleuteractiviteit
6-7         Kindernevendienst, Kinderclub, Kinderkerstfeest, Kinderkamp
8-9         Kindernevendienst, Kinderclub, Kinderkerstfeest, Kinderkamp
10-11    Kindernevendienst, Kinderclub, Kinderkerstfeest, Kinderkamp
12-13    Jeugddienst, Club, Zeilkamp,  XXL-club
14-15    Jeugddienst, Zondagavondgroep, XXL-club,  Zeilkamp, 12+ activiteit
16-17    Jeugddienst, Zondagavondgroep,  Zeilkamp
18+        Jeugddienst, Zondagavondgroep, 18+ kamp

Jeugddiensten/Revival
De Jeugddienstcommissie organiseert 5 x per jaar een Revival onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van wijk 1 en 2. Deze diensten zijn ’s avonds in de Maranathaerk en zijn gericht op de geloofskeuzes en geloofsgroei van jongeren van 12 tot 23 jaar. De vorm en inhoud van de dienst zijn hierop afgestemd. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om koffie met elkaar te drinken.
Info: Peter Korevaar, tel. 0184 421350

Kinderclubs
Het Mannaclubwerk organiseren clubs en activiteiten voor kinderen. Er zijn 3 clubs verdeeld in de leeftijdscategorieën: groep 3/4 (6-7 jr) op vrijdag, groep 5/6 (8-9 jr) op woensdag en groep 7/8 (10-11 jr) op maandag. De clubavonden vinden om de week plaats in het CJMV-gebouw aan de Stationsweg. Op de clubs wordt er lekker geknutseld, spellen gedaan, bijbelverhalen verwerkt, gezongen en gezellig gekletst. Er zijn ook een paar superleuke activiteiten op zaterdagen, zoals bijvoorbeeld een filmavond, en ook activiteiten voor peuters en kleuters. Om mee te doen is het lidmaatschap van een club niet verplicht. Het Mannaclubwerk is een samenwerking tussen C.J.V. “Uw Koninkrijk Kome” en de Hervormde Jeugdraad. De datums van de clubavonden en activiteiten zijn te vinden in de agenda op www.hervormdsliedrecht.nl en in het Kerkblad.
Info:  Rieneke Cleophas, tel. 06  47605832

Klik op onderstaande afbeelding om de flyer te zien/lezen.

 

 

 

 

 

 

XXL-club
Voor de jeugd uit de 1e, 2e en 3e klas van de middelbare school is er de Manna XXL-club. Er wordt gemiddeld eens in de 2 weken een activiteit georganiseerd op zaterdagavond. Die activiteiten lopen uiteen van gala-avond tot survival en van “Ik-hou-van-Holland” tot voetbaltoernooi. Het voornaamste doel is de onderlinge band te versterken door lol te hebben met elkaar. Iedereen uit deze doelgroep is van harte welkom, ook wie geen lid is van onze gemeente. Dus bij twijfel, gewoon een keer komen!
De data van alle XXL-avonden voor het komende seizoen zijn te vinden in de agenda op de website en in het Kerkblad.
Info: Maurits Gort: 06-53749647.

Kinderkerstfeest
Op Kerstavond vindt het kinderkerstfeest plaats voor voor alle kinderen van de gemeente. Tijdens Advent bereiden de kinderen deze dienst voor in de kindernevendienst.
Info: Rebecca Heijkoop-Verlek, tel. 06 11886135

Kinderkamp
De commissie voor het Kinderkamp organiseert ieder jaar voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool het Kinderkamp. Het Kinderkamp duurt 3 dagen en vindt plaats in de meivakantie. Het Kinderkamp is al meer dan 15 jaar een hoogtepunt voor veel kinderen uit de gemeente.
Info
kinderkamp.hervormdsliedrecht.nl
Peter Kraaijeveld, tel. 0184 621488

Zeilkamp
Ieder jaar in de meivakantie kunnen jongeren van 12 tot 18 jaar (voortgezet onderwijs) mee op zeilkamp. Dit kamp is een leuke afsluiting van het catecheseseizoen en dit doen we al sinds 1997. Tijdens het kamp leren de jongeren zeilen, maar er is zeker ook ontmoeting, Bijbelstudie en serieuze gesprekken nemen een belangrijke plaats in.
Info:
Robert-Jan van Eijk, tel. 0184 751151

Kick-off-weekend
Ieder jaar wordt het Kick-off-weekend georganiseerd. Tijdens dit weekend zijn er verschillende (sportieve) activiteiten, maar er is ook ruimte voor sprekers. Het Kick-off-weekend is verrassend, inspirerend, ondernemend en uitdagend.
Info: Gillian Gort, tel. 06 44989173

Zondagavondgroepen
Een groot aantal jongeren v.a. 14 jaar is op zondagavond te gast bij enkele jonge gezinnen uit de gemeente om gezellig bij elkaar te zijn en te praten over de zaken die hen bezig houden. De avonden zijn 2 of 3 wekelijks v.a. ca 19:30 tot ca 22:00 uur. De groepen zijn globaal ingedeeld op leeftijden, zodat de onderwerpen en de avonden goed aansluiten op de belevingswereld. Er zijn groepen voor 14-16, 17-18, 18-20, 20 jaar en ouder. Er is altijd ruimte voor meer bezoekers of leidinggevenden.
Info: Timon Jongkind, tel. 0184 750938

Jongerenpastoraat
De Jeugdraad geeft op verschillende manieren invulling aan het jongerenpastoraat. De jeugdraad houdt zich o.a. bezig met het ondersteunen en adviseren van de jeugdwerkers binnen de gemeente, die door nauw contact met de jongeren al dan niet bewust een pastorale rol kunnen vervullen. Gezocht wordt naar mogelijkheden de jongeren die minder/niet betrokken  zijn, indien nodig een luisterend oor of advies te kunnen bieden.
Info: Peter Korevaar, tel. 0184 421530

Reflektor
Om een zo breed mogelijke groep mensen te betrekken bij de gemeente van christus organiseert RefleKtor jaarlijks diverse activiteiten zoals een high tea, dropping, workshop, dart competitie en diverse activiteiten voor kinderen. RefleKtor is er voor jong en oud!
Info: Paul Hutten, tel. 06 0823379

Gebedsdiensten
Iedere maandagavond in de oneven weken  wordt  een gebedsdienst gehouden in de Maranathakerk. Aanvang 19.30 uur, eindtijd ongeveer 20.15 uur.  Tijdens het gebedsuur wordt de liturgie van het avondgebed gevolgd. Er is gelegenheid voor zingen, bijbellezing en veel ruimte voor gebed: voorbede voor de zieken, de gemeente en persoonlijke of andere noden, maar vooral ook dank aan de Hemelse Vader voor wie Hij is en wat Hij doet. Kortom een voorrecht om samen bijeen te zijn in Zijn Naam.
Info:  Frans Willemsen, tel. 0184 415506

Evangelisatiecommissie
Op diverse manieren stelt de commissie de gemeenteleden in staat de blijde boodschap – het evangelie –  uit te dragen. Hiervoor worden alpha-cursussen, laagdrempelige diensten, de zogenaamde opendeurdiensten, vrouwenochtenden (zie ook vrouwenochtenden) gehouden om anderen mee naar toe te nemen. Daarnaast worden evangelisatiecampagnes, radiowerk, huis aan huis verspreiding en vele andere activiteiten georganiseerd.  Natuurlijk draagt de commissie van tijd tot tijd zorg voor toerusting. Naast al deze activiteiten is de evangelisatiecommissie ook verantwoordelijk voor de gezamenlijke diensten met de Gereformeerde Kerk. Dit zijn de Kerstnacht- en Hemelvaartsdagdiensten.
Info:
Paula Redelijkheid – de Heer, tel. 0184 410276
Frans Willemsen, tel. 0184 419513

Bijbelstudiegroep voor vrouwen
Eén maal per maand wordt er op donderdagmorgen voor vrouwen een bijbelkring georganiseerd in de Maranathakerk.
Info:
Willedien van de Graaf, tel. 0184 412584
Nel Monster, tel. 0184 419513

Vrouwenochtenden
Een vrouwenochtend is een laagdrempelige bijeenkomst, waarbij er een spreker of spreekster een lezing geeft over een actueel geestelijk onderwerp dat in het leven van een Christen kan spelen. Dit ter versterking van het geloof en de onderlinge band tussen vrouwen in onze gemeente en daarbuiten. Er is één vrouwenavond in het voorjaar en één vrouwenavond in het najaar.
Info Karin van Tilburg, tel. 0184 410857, Heleen van der Vlist, tel. 0184 419513

Zendingscommissie wijken 1 en 2
De zendingscommissie van de wijken 1 en 2 organiseert jaarlijks zendingscollecten voor Kerk in Actie, ondersteunt als deelgenotengemeente familie Vogelaar (Laurens Jan en Lourina) die namens de GZB als zendingswerker in Sulawesi (Indonesië) aan de slag is, verzamelt en verwerkt ingezamelde kaarten en postzegels t.b.v. werk van de zending. Giften zijn welkom op rekeningnummer: NL25FVLB0226123154 t.n.v. zendingscommissie wijken 1 en 2,  o.v.v. uitzending fam. Vogelaar of gift.
Zending is een Bijbelse opdracht, als zendingscommissie willen wij het zendingsbesef en betrokkenheid in de gemeente bevorderen.
Info:
Pieter Hofman tel: 0184 411579 hofman@filternet.nl
Karin Versteeg tel: 0184 416165 woka.versteeg@hotmail.com

Confessionele Vereniging
Info:  Ad de Waard, tel. 06 23926036