Confessionele Modaliteit (wijken 1 en 2)

Overzicht

Confessioneel Hervormde Jeugdraad (CHJ)

De CHJ is het overkoepelende orgaan voor het Jeugd- en Jongerenwerk in de wijkgemeente 1 en 2.  De CHJ bestaat uit 4 jeugdouderlingen en een afgevaardigde uit iedere commissie van het jeugdwerk. De doelgroep jeugd zien we van 0 tot 23 jaar, onderverdeeld in 3 groepen (zie schema).
Het jeugdwerk wordt gefinancierd door collectes en giften. U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL85RABO0373729049 t.n.v. CvK Herv. Gem. Sliedrecht inz. Herv. Jeugdraad wijk 1 en 2.
Het vele jeugdwerk dat aangeboden wordt, is niet haalbaar zonder de vele en trouwe vrijwillige medewerk(st)ers. Vindt u het mooi om iets voor onze jeugd te betekenen mag u altijd contact opnemen met onderstaande jeugdouderlingen of contactpersonen van de commissies.
De Jeugdraad komt twee maal per jaar bij elkaar in een vergadering, twee maal met een toerustingsavond en een informele afsluiting van het seizoen.
Hieronder de drie doelgroepen in een schema met de commissies en de doelstellingen.

Pastoraat
0-23 jaar
Jeugdpastoraat
 • Een luisterend oor voor alle jongeren
 • Jeugdpastoraat geldt voor alle leeftijden
 • De weg wijzen naar Gods Koninkrijk
Kinderen
0-12 jaar
Kinderoppas Kindernevendienst Bijzondere diensten Mannaclubs Kinderkamp
 • Kinderen vertrouwd maken met de kerk
 • Basis Bijbelkennis aanleren
 • Alternatieve tijdsbesteding aanbieden buiten school- en sport activiteiten
Jeugd
12-18 jaar
Jeugddiensten Huiscatechese Zondagavondgroep XXL-club Zeilkamp ShirEL
 • Verbinding van jongeren, groepen jeugd
 • Kennis uitdiepen. Bijbelkennis uitwisselen
 • Ontplooiing stimuleren
Jong volwassenen
18-23 jaar
Reflektor Kick-off-week-end Churchables
 • Doelgroep vasthouden in onze gemeente
 • Re-integratie in jeugdwerk
 • Mentorschap stimuleren

De CHJ is de overkoepelende raad voor het jeugdwerk in de wijkgemeenten 1 en 2. De CHJ bestaat uit 4 jeugdouderlingen en een afgevaardigde uit iedere commissie van het jeugdwerk. Onderstaand vindt u een uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de Jeugdraad. Actuele info over de activiteiten in het Jeugd- en Jongerenwerk vindt u bij de Agenda en het Nieuws. Informatie is eveneens verkrijgbaar bij de organisatoren van de activiteiten of de jeugdouderlingen:

 • Rolf Paauwe, tel. 06-40842827
 • Timon Jongkind, tel. 0184 750938
 • Rebecca Heijkoop-Verlek, tel. 06-11886135
 • Marlene van Vianen, tel. 06-57779654

De Jeugdraad coördineert naast onderstaande activiteiten ook Kinderoppas en Kindernevendienst.

Revivaldiensten

De Revivaldienstcommissie organiseert 5 x per jaar een Revival onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van wijk 1 en 2. Deze diensten zijn ’s avonds in de Maranatha Kerk en zijn gericht op de geloofskeuzes en geloofsgroei van jongeren van 12 tot 23 jaar. De vorm en inhoud van de dienst zijn hierop afgestemd. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om koffie met elkaar te drinken.
Info:  Rolf Paauwe, tel. 06-40842827
Rebecca Heijkoop-Verlek, tel. 06-11886135

Kinderclubs

Bekijk flyer

De Mannaclubs organiseren clubs en activiteiten voor kinderen. Er zijn 3 clubs verdeeld in de leeftijdscategorieën: groep 3/4 (6-7 jr) op vrijdag, groep 5/6 (8-9 jr) op woensdag en groep 7/8 (10-11 jr) op maandag. De clubavonden vinden om de week plaats in het CJMV-gebouw aan de Stationsweg. Op de clubs wordt er lekker geknutseld, spellen gedaan, Bijbelverhalen verwerkt, gezongen en gezellig gekletst. Er zijn ook een paar superleuke activiteiten op zaterdagen, zoals bijvoorbeeld een filmavond, en ook activiteiten voor peuters en kleuters. Je hoeft niet op een club te zitten om aan de activiteiten mee te doen. Het Mannaclubwerk is een samenwerking tussen C.J.V. “Uw Koninkrijk Kome” en de Hervormde Jeugdraad. De datums van de clubavonden en activiteiten zijn te vinden in de agenda op www.hervormdsliedrecht.nl en in het Kerkblad.
Info:  Rieneke Cleophas, tel. 06-47605832

BEEP!

Voor de jeugd uit de 1e, tot de 4e klas van de middelbare school is er de BEEP! Er wordt gemiddeld eens in de 2 weken een activiteit georganiseerd op zaterdagavond. Die activiteiten lopen uiteen van gala-avond tot survival en van “Ik-hou-van-Holland” tot voetbaltoernooi. Het voornaamste doel is de onderlinge band te versterken door lol te hebben met elkaar. Iedereen uit deze doelgroep is van harte welkom, ook wie geen lid is van onze gemeente. Dus bij twijfel, gewoon een keer komen!
De data van alle BEEP-avonden voor het komende seizoen zijn te vinden in de agenda op de website en in het Kerkblad.
Info: Arjen van Dijk, tel. 06-23024203

Kinderkerstfeest

Op Kerstavond vindt het kinderkerstfeest plaats voor voor alle kinderen van de gemeente. Tijdens Advent bereiden de kinderen deze dienst voor in de kindernevendienst.
Info: Rebecca Heijkoop-Verlek, tel. 06 11886135

Kinderkamp

De commissie voor het Kinderkamp organiseert ieder jaar voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool het Kinderkamp. Het Kinderkamp duurt 3 dagen en vindt plaats in de meivakantie. Het Kinderkamp is al meer dan 15 jaar een hoogtepunt voor veel kinderen uit de gemeente.
Info: Arjen van Dijk, tel. 06-23024203

Zeilkamp

Al sinds 1997 organiseert de zeilkampcommissie ter afsluiting vn het catechese-seizoen in de meivakantie een geweldig Zeilkamp. Er gaan ca. 80 jongeren mee in de leeftijd van 12 tot 18 jaar (voortgezet onderwijs). Tijdens het kamp leren de jongeren zeilen, maar er is zeker ook tijd voor sport, spel en serieuze gesprekken.
Info: Robert-Jan van Eijk, tel. 0184 751151

Kick-off-weekend

Ieder jaar wordt het Kick-off-weekend georganiseerd. Tijdens dit weekend zijn er verschillende (sportieve) activiteiten, maar er is ook ruimte voor sprekers. Het Kick-off-weekend is verrassend, inspirerend, ondernemend en uitdagend.
Info: Arend Hofman, tel. 06-22014887

Zondagavondgroepen

Een groot aantal jongeren vanaf 14 jaar is op zondagavond te gast bij enkele jonge gezinnen uit de gemeente om gezellig bij elkaar te zijn en te praten over de zaken die hen bezig houden. De avonden zijn 2 of 3 wekelijks v.a. ca 19:30 tot ca 22:00 uur. De groepen zijn globaal ingedeeld op leeftijden, zodat de onderwerpen en de avonden goed aansluiten op de belevingswereld. Er zijn groepen voor 14-16, 17-18, 18-20, 20 jaar en ouder. Er is altijd ruimte voor meer bezoekers of leidinggevenden.
Info: Rebecca Heijkoop-Verlek, tel. 06 11886135

Jongerenpastoraat

De Jeugdraad geeft op verschillende manieren invulling aan het jongerenpastoraat. De jeugdraad houdt zich o.a. bezig met het ondersteunen en adviseren van de jeugdwerkers binnen de gemeente, die door nauw contact met de jongeren al dan niet bewust een pastorale rol kunnen vervullen. Gezocht wordt naar mogelijkheden de jongeren die minder/niet betrokken  zijn, indien nodig een luisterend oor of advies te kunnen bieden.
Info: Rebecca Heijkoop-Verlek, tel. 06 11886135

Reflektor

Om een zo breed mogelijke groep mensen te betrekken bij de gemeente van Christus organiseert Reflektor jaarlijks diverse activiteiten zoals een high tea, dropping, workshop, dart competitie en diverse activiteiten voor kinderen. Reflector is er voor jong en oud!
Info: Paul Hutten, tel. 06-20823379

Gebedsdiensten

Iedere maandagavond in de oneven weken  wordt  een gebedsdienst gehouden in de Maranathakerk. Aanvang 19.30 uur, eindtijd ongeveer 20.15 uur.  Tijdens het gebedsuur wordt de liturgie van het avondgebed gevolgd. Er is gelegenheid voor zingen, Bijbellezing en veel ruimte voor gebed: voorbede voor de zieken, de gemeente en persoonlijke of andere noden, maar vooral ook dank aan de Hemelse Vader voor wie Hij is en wat Hij doet. Kortom een voorrecht om samen bijeen te zijn in Zijn Naam.
Info:  Tine Plaisier, tel. 06-23650122

Evangelisatiecommissie

Op diverse manieren stelt de commissie de gemeenteleden in staat de blijde boodschap – het evangelie –  uit te dragen. Hiervoor worden alpha-cursussen, laagdrempelige diensten, de zogenaamde opendeurdiensten, vrouwenochtenden (zie ook Vrouwenochtenden) gehouden om anderen mee naar toe te nemen. Daarnaast worden evangelisatiecampagnes, radiowerk, huis aan huis verspreiding en vele andere activiteiten georganiseerd.  Natuurlijk draagt de commissie van tijd tot tijd zorg voor toerusting. Naast al deze activiteiten is de evangelisatiecommissie ook verantwoordelijk voor de gezamenlijke diensten met de Gereformeerde Kerk. Dit zijn de Kerstnacht- en Hemelvaartsdagdiensten.
Info:
Paula Redelijkheid – de Heer, tel. 0184 410276
Tine Plaisier, el. 06-23650122

Bijbelstudiegroep voor vrouwen

Eén maal per maand wordt er op donderdagmorgen voor vrouwen een Bijbelkring georganiseerd in de Maranatha Kerk.
Info:   Willedien van de Graaf, tel. 0184 412584
Nel Monster, tel. 0184 419513

Vrouwenochtenden

Een vrouwenochtend is een laagdrempelige bijeenkomst, waarbij er een spreker of spreekster een lezing geeft over een actueel geestelijk onderwerp dat in het leven van een Christen kan spelen. Dit ter versterking van het geloof en de onderlinge band tussen vrouwen in onze gemeente en daarbuiten. Er is één vrouwenavond in het voorjaar en één vrouwenavond in het najaar.
Info  Heleen van der Vlist, tel. 0184 421379

Zendingscommissie wijken 1 en 2

De zendingscommissie verlangt er naar om de opdracht die Jezus ons gaf, “predikt het evangelie tot aan de uit einde der aarde”, serieus te nemen! De gemeente te ondersteunen en te stimuleren en daar aan mee te werken, door middel van gebed ,hulp en giften en dat door:

– Diverse doelen van Kerk in Actie te ondersteunen.

– Deelgenoten gemeente te zijn voor de familie Vogelaar (Laurens Jan en Lourina) die namens de GZB als zendingswerkers zijn uitgezonden naar Sulawesi (Indonesie) om toerustingswerk te doen!

– Diaconaal project Goud van Noord in Rotterdam waar Bram Robbertsen met een team het verschil wil maken en om er voor de medemens te willen zijn!

– En het verzamelen van ansichtkaarten en postzegels voor diverse zendingsprojecten.

Giften zijn welkom via de volgende link, graag met een vermelding in de opmerking van het doel:

 • uitzending fam Vogelaar
 • Goud van Noord
 • Kerk in actie

Info:

Confessionele Vereniging

Info:  Ad de Waard, tel. 06-23926036

Zondag contactavonden (voor alle wijken)

Voor wie: een ieder die het leuk vindt om op zondagavond gezellig te kletsen, een kopje koffie of thee te drinken, en gezamenlijk iets te doen. We proberen er voor en met elkaar te zijn.
Invulling: in overleg met degenen die komen, vullen we de avonden in. Wat hebben we tot nog toe gedaan? een Bijbelquiz, een avond over Amish, de werken van barmhartigheid besproken aan de hand van allerlei schilderijen, Passie-avond, enz. Daarnaast worden er in overleg, en op een ander tijdstip dan zondagavond en voor degenen die dat wensen, allerlei kleine uitjes georganiseerd. Zoals b.v. een verrasssingsuitje en een uilenshow. ook in een kleine setting koffiedrinken in een uitspanning behoort tot een van de favoriete bezigheden.
Waar en wanneer: D.V. iedere eerste zondagavond van de maand rond 20.00 uur komen we bijeen op wisselende adressen. Het adres van die betreffende avond wordt de week ervoor aangekondigd in het Kerkblad.
Info Hennie de Jong, tel. 418058
Marlijn Dekker, tel. 418432

Structuurgroep

Als de morgendienst van de wijken 1 en 2 in de Maranatha Kerk  gehouden wordt, is er ook structuurgroep. Dat is een bijzondere vorm van kindernevendienst. Wat is er dan bijzonder? De groep is klein de structuur van de bijeenkomst heeft vaste onderdelen na elkaar. De kinderen op deze groep hebben snel last van te veel prikkels. Dan lukt het niet om zich te concentreren. In een kleine groep lukt het wel om samen te ontdekken wat God ook tegen ons te zeggen heeft. Betty Smouter en Jannie Riemersma zijn de vaste leidsters. Wij vragen altijd vooraf via de app wie er van plan zijn te komen. Dan kunnen wij de les gericht voorbereiden voor de kinderen die zich aangemeld hebben, meestal aan de hand van de methode Geloof.nu. Het is heel fijn en zegenrijk om zo samen te zingen, tee bidden en door te praten en te kleuren en/of knutselen over hoeveel God van ons houdt. Het zou best fijn zijn als er meer kinderen bij komen. Dan is het wel belangrijk, dat de nieuwe kinderen passen bij de groep die er nu al is.
Info: Jannie Riemersma, tel. 06-21326641