Confessionele Modaliteit (wijken 1 en 2)

Overzicht

Confessioneel Hervormde Jeugdraad (CHJ)

De CHJ is het overkoepelende orgaan voor het Jeugd- en Jongerenwerk in de wijkgemeente 1 en 2.  De CHJ bestaat uit 4 jeugdouderlingen en een afgevaardigde uit iedere commissie van het jeugdwerk. De doelgroep jeugd zien we van 0 tot 23 jaar, onderverdeeld in 3 groepen (zie schema).
Het jeugdwerk wordt gefinancierd door collectes en giften. U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL85RABO0373729049 t.n.v. CvK Herv. Gem. Sliedrecht inz. Herv. Jeugdraad wijk 1 en 2.
Het vele jeugdwerk dat aangeboden wordt, is niet haalbaar zonder de vele en trouwe vrijwillige medewerk(st)ers. Vindt u het mooi om iets voor onze jeugd te betekenen mag u altijd contact opnemen met onderstaande jeugdouderlingen of contactpersonen van de commissies.
De Jeugdraad komt twee maal per jaar bij elkaar in een vergadering, twee maal met een toerustingsavond en een informele afsluiting van het seizoen.
Hieronder de drie doelgroepen in een schema met de commissies en de doelstellingen.

Pastoraat
0-23 jaar
Jeugdpastoraat
 • Een luisterend oor voor alle jongeren
 • Jeugdpastoraat geldt voor alle leeftijden
 • De weg wijzen naar Gods Koninkrijk
Kinderen
0-12 jaar
Kinderoppas Kindernevendienst Bijzondere diensten Mannaclubs Kinderkamp
 • Kinderen vertrouwd maken met de kerk
 • Basis Bijbelkennis aanleren
 • Alternatieve tijdsbesteding aanbieden buiten school- en sport activiteiten
Jeugd
12-18 jaar
Jeugddiensten Huiscatechese Zondagavondgroep XXL-club Zeilkamp ShirEL
 • Verbinding van jongeren, groepen jeugd
 • Kennis uitdiepen. Bijbelkennis uitwisselen
 • Ontplooiing stimuleren
Jong volwassenen
18-23 jaar
Reflektor Kick-off-week-end Churchables
 • Doelgroep vasthouden in onze gemeente
 • Re-integratie in jeugdwerk
 • Mentorschap stimuleren

De CHJ is de overkoepelende raad voor het jeugdwerk in de wijkgemeenten 1 en 2. De CHJ bestaat uit 4 jeugdouderlingen en een afgevaardigde uit iedere commissie van het jeugdwerk. Onderstaand vindt u een uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de Jeugdraad. Actuele info over de activiteiten in het Jeugd- en Jongerenwerk vindt u bij de Agenda en het Nieuws. Informatie is eveneens verkrijgbaar bij de organisatoren van de activiteiten of de jeugdouderlingen:

 • Rolf Paauwe, tel. 06-40842827
 • Timon Jongkind, tel. 0184 750938
 • Rebecca Heijkoop-Verlek, tel. 06-11886135
 • Marlene van Vianen, tel. 06-57779654

De Jeugdraad coördineert naast onderstaande activiteiten ook de Kinderoppas, Kinderkerk en Kindernevendienst.

Revivaldiensten

De Revivaldienstcommissie organiseert 5 x per jaar een Revival onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van wijk 1 en 2. Deze diensten zijn ’s avonds in de Maranatha Kerk en zijn gericht op de geloofskeuzes en geloofsgroei van jongeren van 12 tot 23 jaar. De vorm en inhoud van de dienst zijn hierop afgestemd.
Info:  Rolf Paauwe, tel. 06-40842827

Mannaclubs

De Mannaclubs organiseren clubs en activiteiten voor kinderen. Er zijn 3 clubs verdeeld        in de leeftijdscategorieën: groep 3/4 (6-7 jr) op donderdag, groep 5/6 (8-9 jr) op woensdag en groep 7/8 (10-11 jr) op dinsdag. De clubavonden vinden om de week plaats in het CJMV-gebouw aan de Stationsweg. Op de clubs wordt er lekker geknutseld, spellen gedaan, Bijbelverhalen verwerkt, gezongen en gezellig gekletst. Er zijn ook een paar superleuke activiteiten op zaterdagen, zoals bijvoorbeeld een filmavond en de seizoensafsluiting. Je hoeft niet op een club te zitten om aan de activiteiten mee te doen. De datums van de clubavonden en activiteiten voor het komende seizoen zijn te vinden in de agenda op www.hervormdsliedrecht.nl en in het Kerkblad.
Info: Anneke Pronk, tel. 06-16505754

BEEP!

Voor de jeugd uit de 1e tot de 4e klas van de middelbare school is er de BEEP! Er wordt gemiddeld eens in de 2 weken een activiteit georganiseerd op zaterdagavond. Die activiteiten lopen uiteen van gala-avond tot survival en van “Ik-hou-van-Holland” tot voetbaltoernooi. Het voornaamste doel is de onderlinge band te versterken door lol te hebben met elkaar. Iedereen uit deze doelgroep is van harte welkom, ook wie geen lid is van onze gemeente. Dus bij twijfel, gewoon een keer komen!
De data van alle BEEP-avonden voor het komende seizoen zijn te vinden in de agenda op de website en in het Kerkblad.
Info: Arjen van Dijk, 06-23024203beep@hervormdsliedrecht.nl

Kinderkerstfeest

Op Kerstavond vindt het kinderkerstfeest plaats voor voor alle kinderen van de gemeente. Tijdens Advent bereiden de kinderen deze dienst voor in de kinderkerk.
Info: Moniek van Oord, wvanoord@planet.nl

Kinderkamp

De commissie voor het Kinderkamp organiseert ieder jaar voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool het Kinderkamp. Het Kinderkamp duurt 3 dagen en vindt plaats in de meivakantie. Het Kinderkamp is al meer dan 15 jaar een hoogtepunt voor veel kinderen uit de gemeente. Meer informatie vind je op hervormdsliedrecht.nl/kinderkamp
Info: Arjen van Dijk, tel. 06-23024203, kinderkamp@hervormdsliedrecht.nl

Zeilkamp

Al sinds 1997 organiseert de zeilkampcommissie ter afsluiting vn het catechese-seizoen in de meivakantie een geweldig Zeilkamp. Er gaan ca. 80 jongeren mee in de leeftijd van 12 tot 18 jaar (voortgezet onderwijs). Tijdens het kamp leren de jongeren zeilen, maar er is zeker ook tijd voor sport, spel en serieuze gesprekken. Meer informatie vind je op hervormdsliedrecht.nl/zeilkamp
Info: Robert-Jan van Eijk, tel. +316 502 787 70, zeilkamp@hervormdsliedrecht.nl

Kick-off-weekend

Ieder jaar wordt het Kick-off-weekend georganiseerd. Tijdens dit weekend zijn er verschillende (sportieve) activiteiten, maar er is ook ruimte voor sprekers. Het Kick-off-weekend is verrassend, inspirerend, ondernemend en uitdagend.
Info: Lisanne Boogaard, tel. 06-202777721 en Celina Groen, tel. 06-39844738

Zondagavondgroepen 

Een groot aantal jongeren vanaf 14 jaar is op zondagavond te gast bij enkele jonge gezinnen uit de gemeente om gezellig bij elkaar te zijn en te praten over zaken die hen bezighouden. De avonden zijn twee- of driewekelijks van ca. 19.30 tot ca. 22.00 uur. De groepen zijn globaal ingedeeld op leeftijden, zodat de onderwerpen goed aansluiten op de belevingswereld. Er zijn groepen 14-16, 17-18, 18-20 en 20 jaar en ouder.  Er is altijd ruimte voor meer bezoekers of leidinggevenden.
Info: Mariët Tanghé, tel. 06-47422631, mariet.tanghe@hervormdsliedrecht.nl

Jongerenpastoraat

De Jeugdraad geeft op verschillende manieren invulling aan het jongerenpastoraat. De jeugdraad houdt zich o.a. bezig met het ondersteunen en adviseren van de jeugdwerkers binnen de gemeente, die door nauw contact met de jongeren al dan niet bewust een pastorale rol kunnen vervullen. Gezocht wordt naar mogelijkheden de jongeren die minder/niet betrokken  zijn, indien nodig een luisterend oor of advies te kunnen bieden.
Info: Rebecca Heijkoop-Verlek, tel. 06-11886135

Gebedsdiensten

Iedere maandagavond in de oneven weken  wordt  een gebedsdienst gehouden in de Maranathakerk. Aanvang 19.30 uur, eindtijd ongeveer 20.15 uur.  Tijdens het gebedsuur wordt de liturgie van het avondgebed gevolgd. Er is gelegenheid voor zingen, Bijbellezing en veel ruimte voor gebed: voorbede voor de zieken, de gemeente en persoonlijke of andere noden, maar vooral ook dank aan de Hemelse Vader voor wie Hij is en wat Hij doet. Kortom een voorrecht om samen bijeen te zijn in Zijn Naam.
Info:  Frans Willemsen, tel. 0184 415506

Evangelisatiecommissie (wijken 1, 2, 3 en 4)

De evangelisatiecommissie geeft, samen met de diverse werkgroepen, vorm aan evangelisatieactiviteiten in Sliedrecht. Tijdens evenementen in Sliedrecht gebeurt dit in samenwerking met meerder kerken in Sliedrecht. Daarnaast wil de evangelisatiecommissie missionair bewustzijn en gemeente en kerkenraden stimuleren.  Praktische informatie is te vinden in kerkblad en/of op www.echtbelangrijk.nl.

Evangelisatie-ouderlingen:

Wijk 1: Frans Willemsen, tel. 06-54383195
Wijk 2: Paula Redelijkheid, tel. 0184 410276Wijk 3: Arie-Jan Huisman, tel. 06-11330865Wijk 4: Ton den Hartog, tel. 06-57332047

Secretaris:              Jolanda Lock, tel. 751066, Mail: info@echtbelangrijk.nlPenningmeester: Corné de Rijke, tel. 06-14431913, Mail: pm@echtbelangrijk.nl

Bijbelkring voor vrouwen

Eén maal per maand wordt op donderdagmorgen voor vrouwen een Bijbelkring georganiseerd in de Maranatha Kerk.
Info:   Willedien van de Graaf, tel. 0184 412584
Nel Monster, tel. 0184 419513

Zendingscommissie wijken 1 en 2

Deze commissie verlangt er naar om de opdracht die Jezus ons gaf, “predikt het evangelie tot aan de uit einde der aarde”, serieus te nemen! De gemeente te ondersteunen en te stimuleren en daar aan mee te werken, door middel van gebed ,hulp en giften. Dat kan door:

 1. Diverse doelen van Kerk in Actie te ondersteunen;
 2. Deelgenoten gemeente te zijn voor de familie Vogelaar (Laurens Jan en Lourina) die namens de GZB als zendingswerkers zijn uitgezonden naar Sulawesi (Indonesie) om toerustingswerk te doen;
 3. Diaconaal project Goud van Noord in Rotterdam, waar Bram Robbertsen met een team het verschil wil maken en om er voor de medemens te willen zijn;
 4. Het verzamelen van ansichtkaarten en postzegels voor diverse zendingsprojecten.

Giften zijn welkom op NL60 RABO 0373729111 t.n.v. Zendingscommissie wijken 1 en 2 o.v.v. van het doel:

 • uitzending fam Vogelaar
 • Goud van Noord
 • Kerk in Actie

Info:

 • Martine Roeleveld ( uitzending fam. Vogelaar), tel. 06-14560030
 • Karin Versteeg ( Goud van Noord), tel. 0184 415165
 • Pieter Hofman ( Voorzitter), tel. 06-51997643
 • Wim van Tuijl ( Penningmeester), tel. 06-53337151

Confessionele Beweging

Info:  Ad de Waard, tel. 06-23926036, leden@confessionelebeweging.nl

Kerkband

Door het jaar heen is een aantal kerkdiensten opgenomen waarin de kerkband medewerking verleent. De doopdiensten zijn optioneel opgenomen. Wanneer de predikant of de doopouders er behoefte aan hebben kan er een beroep op de kerkband gedaan worden. De kerkband bestaat uit een diverse groep muzikanten en kan dus in verschillende samenstellingen meedoen aan een dienst.
Contactpersoon: Martine Tahaparij
Telefoonnummer: 06-38590945
Mailadres: martine.tahaparij@hervormdsliedrecht.nl