Confessionele Modaliteit (wijken 1 en 2)

Overzicht

Confessioneel Hervormde Jeugdraad (CHJ)

De CHJ is het overkoepelende orgaan voor het Jeugd- en Jongerenwerk in de wijkgemeente 1 en 2.  De CHJ bestaat uit 4 jeugdouderlingen en een afgevaardigde uit iedere commissie van het jeugdwerk. De doelgroep jeugd zien we van 0 tot 23 jaar, onderverdeeld in 3 groepen (zie schema).
Het jeugdwerk wordt gefinancierd door collectes en giften. U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL85RABO0373729049 t.n.v. CvK Herv. Gem. Sliedrecht inz. Herv. Jeugdraad wijk 1 en 2.
Het vele jeugdwerk dat aangeboden wordt, is niet haalbaar zonder de vele en trouwe vrijwillige medewerk(st)ers. Vindt u het mooi om iets voor onze jeugd te betekenen mag u altijd contact opnemen met onderstaande jeugdouderlingen of contactpersonen van de commissies.
De Jeugdraad komt twee maal per jaar bij elkaar in een vergadering, twee maal met een toerustingsavond en een informele afsluiting van het seizoen.
Hieronder de drie doelgroepen in een schema met de commissies en de doelstellingen.

Pastoraat
0-23 jaar
Jeugdpastoraat
 • Een luisterend oor voor alle jongeren
 • Jeugdpastoraat geldt voor alle leeftijden
 • De weg wijzen naar Gods Koninkrijk
Kinderen
0-12 jaar
Kinderoppas Kindernevendienst Bijzondere diensten Mannaclubs Kinderkamp
 • Kinderen vertrouwd maken met de kerk
 • Basis Bijbelkennis aanleren
 • Alternatieve tijdsbesteding aanbieden buiten school- en sport activiteiten
Jeugd
12-18 jaar
Jeugddiensten Huiscatechese Zondagavondgroep XXL-club Zeilkamp ShirEL
 • Verbinding van jongeren, groepen jeugd
 • Kennis uitdiepen. Bijbelkennis uitwisselen
 • Ontplooiing stimuleren
Jong volwassenen
18-23 jaar
Reflektor Kick-off-week-end Churchables
 • Doelgroep vasthouden in onze gemeente
 • Re-integratie in jeugdwerk
 • Mentorschap stimuleren

De CHJ is de overkoepelende raad voor het jeugdwerk in de wijkgemeenten 1 en 2. De CHJ bestaat uit 4 jeugdouderlingen en een afgevaardigde uit iedere commissie van het jeugdwerk. Onderstaand vindt u een uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de Jeugdraad. Actuele info over de activiteiten in het Jeugd- en Jongerenwerk vindt u bij de Agenda en het Nieuws. Informatie is eveneens verkrijgbaar bij de organisatoren van de activiteiten of de jeugdouderlingen:

 • Rolf Paauwe, tel. 06-40842827
 • Timon Jongkind, tel. 0184 750938
 • Rebecca Heijkoop-Verlek, tel. 06-11886135
 • Marlene van Vianen, tel. 06-57779654

De Jeugdraad coördineert naast onderstaande activiteiten ook Kinderoppas en Kindernevendienst.

Revivaldiensten

De Revivaldienstcommissie organiseert 5 x per jaar een Revival onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van wijk 1 en 2. Deze diensten zijn ’s avonds in de Maranatha Kerk en zijn gericht op de geloofskeuzes en geloofsgroei van jongeren van 12 tot 23 jaar. De vorm en inhoud van de dienst zijn hierop afgestemd. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om koffie met elkaar te drinken.
Info:  Rolf Paauwe, tel. 06-40842827
Rebecca Heijkoop-Verlek, tel. 06-11886135

Kinderclubs

De Mannaclubs organiseren clubs en activiteiten voor kinderen. Er zijn 3 clubs verdeeld        in de leeftijdscategorieën: groep 3/4 (6-7 jr) op donderdag, groep 5/6 (8-9 jr) op woensdag en groep 7/8 (10-11 jr) op dinsdag. De clubavonden vinden om de week plaats in het CJMV-gebouw aan de Stationsweg. Op de clubs wordt er lekker geknutseld, spellen gedaan, Bijbelverhalen verwerkt, gezongen en gezellig gekletst. Er zijn ook een paar superleuke activiteiten op zaterdagen, zoals bijvoorbeeld een filmavond en de seizoensafsluiting. Je hoeft niet op een club te zitten om aan de activiteiten mee te doen. Het Mannaclubwerk is een samenwerking tussen C.J.V. “Uw Koninkrijk Kome” en de Hervormde Jeugdraad. De data van de clubavonden en activiteiten zijn te vinden in de agenda op www.hervormdsliedrecht.nl en in het Kerkblad.
Info:  Anneke Pronk, anneke_hilgeman@hotmail.com
Klik hier voor de flyer

BEEP!

Voor de jeugd uit de 1e tot de 4e klas van de middelbare school is er de BEEP! Er wordt gemiddeld eens in de 2 weken een activiteit georganiseerd op zaterdagavond. Die activiteiten lopen uiteen van gala-avond tot survival en van “Ik-hou-van-Holland” tot voetbaltoernooi. Het voornaamste doel is de onderlinge band te versterken door lol te hebben met elkaar. Iedereen uit deze doelgroep is van harte welkom, ook wie geen lid is van onze gemeente. Dus bij twijfel, gewoon een keer komen!
De data van alle BEEP-avonden voor het komende seizoen zijn te vinden in de agenda op de website en in het Kerkblad.
Info: Arjen van Dijk, beep@hervormdsliedrecht.nl

Kinderkerstfeest

Op Kerstavond vindt het kinderkerstfeest plaats voor voor alle kinderen van de gemeente. Tijdens Advent bereiden de kinderen deze dienst voor in de kinderkerk.
Info: Moniek van Oord, wvanoord@planet.nl

Kinderkamp

De commissie voor het Kinderkamp organiseert ieder jaar voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool het Kinderkamp. Het Kinderkamp duurt 3 dagen en vindt plaats in de meivakantie. Het Kinderkamp is al meer dan 15 jaar een hoogtepunt voor veel kinderen uit de gemeente.
Info: Arjen van Dijk, tel. 06-23024203, kinderkamp@hervormdsliedrecht.nl

Zeilkamp

Al sinds 1997 organiseert de zeilkampcommissie ter afsluiting vn het catechese-seizoen in de meivakantie een geweldig Zeilkamp. Er gaan ca. 80 jongeren mee in de leeftijd van 12 tot 18 jaar (voortgezet onderwijs). Tijdens het kamp leren de jongeren zeilen, maar er is zeker ook tijd voor sport, spel en serieuze gesprekken.
Info: Robert-Jan van Eijk, tel. 0184 751151, zeilkamp@hervormdsliedrecht.nl

Kick-off-weekend

Ieder jaar wordt het Kick-off-weekend georganiseerd. Tijdens dit weekend zijn er verschillende (sportieve) activiteiten, maar er is ook ruimte voor sprekers. Het Kick-off-weekend is verrassend, inspirerend, ondernemend en uitdagend.
Info: Arend Hofman, tel. 06-22014887

Zondagavondgroepen jongeren

Eens in de 2-3 weken ben je samen met je leeftijdsgenoten van harte welkom bij een aantal jonge gezinnen uit de gemeente. .een gezellige avond in relaxte sfeer, waarop je anderen kunt ontmoeten en er ruimte is voor gesprek over wat je zoal bezighoudt. De avonden zijn  vanaf ca.  19:30 tot ca 22:00 uur. Als je vragen hebt of het leuk vindt om eens een kijkje te nemen bij een groep, neem dan gerust contact op.
Info: Rebecca Heijkoop-Verlek, rebecca_verlek@hotmail.com

16+ Evert & Nicole Wiersma/ Albert & Martine Tahapary, evertwiersma@gmail.com
18+ Gerbert & Rebecca Heijkoop/ Gerard & Rianne van Houwelingen,
     rebecca_verlek@hotmail.com
21+ Irene Boelen, irene_boelen@hotmail.com
25+ Naomi Vink, nhakkesteeg@hotmail.com

Jongerenpastoraat

De Jeugdraad geeft op verschillende manieren invulling aan het jongerenpastoraat. De jeugdraad houdt zich o.a. bezig met het ondersteunen en adviseren van de jeugdwerkers binnen de gemeente, die door nauw contact met de jongeren al dan niet bewust een pastorale rol kunnen vervullen. Gezocht wordt naar mogelijkheden de jongeren die minder/niet betrokken  zijn, indien nodig een luisterend oor of advies te kunnen bieden.
Info: Rebecca Heijkoop-Verlek, tel. 06-11886135

Reflektor

Om een zo breed mogelijke groep mensen te betrekken bij de gemeente van Christus organiseert Reflektor jaarlijks diverse activiteiten zoals een high tea, kinderactiviteiten, mountainbike tochten en diverse workshops. Reflector is er voor jong en oud! Neem ook gerust je buren, vrienden of bekenden mee!
Info: Hans Baars, tel. 06-12974716, reflektor_sliedrecht@hotmail.com

Gebedsdiensten

Iedere maandagavond in de oneven weken  wordt  een gebedsdienst gehouden in de Maranathakerk. Aanvang 19.30 uur, eindtijd ongeveer 20.15 uur.  Tijdens het gebedsuur wordt de liturgie van het avondgebed gevolgd. Er is gelegenheid voor zingen, Bijbellezing en veel ruimte voor gebed: voorbede voor de zieken, de gemeente en persoonlijke of andere noden, maar vooral ook dank aan de Hemelse Vader voor wie Hij is en wat Hij doet. Kortom een voorrecht om samen bijeen te zijn in Zijn Naam.
Info:  Frans Willemsen, tel. 0184 415506

Evangelisatiecommissie

Op diverse manieren stelt de commissie de gemeenteleden in staat de blijde boodschap – het evangelie – uit te dragen. Hiervoor worden diverse laagdrempelige activiteiten georganiseerd om anderen mee naar toe te nemen. Daarnaast zijn we, in samenwerking met andere kerken van Sliedrecht, aanwezig op plaatselijke evenementen. Toerusting van de gemeenteleden op het gebied van evangelisatie is ook een van onze taken. Meer over onze activiteiten is te vinden op www.echtbelangrijk.nl.

Evangelisatie-ouderlingen:

Paula Redelijkheid, tel. 0184 410276Frans Willemsen, tel. 06-54383195Arie-Jan Huisman, tel. 06-11330865Ton den Hartog, tel. 06-57332047

Secretaris: Jolanda LockPenningmeester: Corné de RijkeMail: info@echtbelangrijk.nl

Bijbelkring voor vrouwen

Deze kring houdt zich bezig met geloofsverdieping door het bestuderen van de Bijbel, daarover met elkaar van gedachten te wisselen, naar elkaar te luisteren en voor elkaar te bidden. De kring komt bijeen elke laatste donderdag van de maand in de Maranatha Kerk.
Info:   Willedien van de Graaf, tel. 0184 412584
Nel Monster, tel. 0184 419513

Zendingscommissie wijken 1 en 2

De zendingscommissie verlangt er naar om de opdracht die Jezus ons gaf, “predikt het evangelie tot aan de uit einde der aarde”, serieus te nemen! De gemeente te ondersteunen en te stimuleren en daar aan mee te werken, door middel van gebed ,hulp en giften. Dat kan door:
– Diverse doelen van Kerk in Actie te ondersteunen;
– Deelgenoten gemeente te zijn voor de familie Vogelaar (Laurens Jan en Lourina) die namens de GZB als zendingswerkers zijn uitgezonden naar Sulawesi (Indonesie) om toerustingswerk te doen;
– Steunen van Diaconaal project Goud van Noord in Rotterdam waar Bram Robbertsen met een team het verschil wil maken en om er voor de medemens te willen zijn;
– Het verzamelen van ansichtkaarten en postzegels voor diverse zendingsprojecten.

Giften zijn welkom via de volgende link, graag met een vermelding in de opmerking van het doel:

 • uitzending fam Vogelaar
 • Goud van Noord
 • Kerk in actie

Info:

 • Martine Roeleveld ( uitzending fam. Vogelaar), tel. 06-14560030
 • Karin Versteeg ( Goud van Noord), tel. 0184 415165
 • Pieter Hofman ( Voorzitter), tel. 06-51997643
 • Wim van Tuijl ( Penningmeester), tel. 06-53337151

Confessionele Beweging

Vanaf 1 januari 2021 gaan de confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad verder onder de naam Confessionele Beweging in de PKN.
Info:  Ad de Waard, tel. 06-23926036, leden@confessionelebeweging.nl

Zondag contactavonden (voor alle wijken)

Voor wie: een ieder die het leuk vindt om op zondagavond gezellig te kletsen, een kopje koffie of thee te drinken, en gezamenlijk iets te doen. We proberen er voor en met elkaar te zijn.
Invulling: in overleg met degenen die komen, vullen we de avonden in. Wat hebben we tot nog toe gedaan? een Bijbelquiz, een avond over Amish, de werken van barmhartigheid besproken aan de hand van allerlei schilderijen, Passie-avond, enz. Daarnaast worden er in overleg, en op een ander tijdstip dan zondagavond en voor degenen die dat wensen, allerlei kleine uitjes georganiseerd. Zoals b.v. een verrasssingsuitje en een uilenshow. ook in een kleine setting koffiedrinken in een uitspanning behoort tot een van de favoriete bezigheden.
Waar en wanneer: D.V. iedere eerste zondagavond van de maand rond 20.00 uur komen we bijeen op wisselende adressen. Het adres van die betreffende avond wordt de week ervoor aangekondigd in het Kerkblad.
Info Hennie de Jong, tel. 418058 of Marlijn Dekker, tel. 418432

Structuurgroep

Als de morgendienst van de wijken 1 en 2 in de Maranatha Kerk  gehouden wordt, is er ook structuurgroep. Dat is een bijzondere vorm van kindernevendienst. Wat is er dan bijzonder? De groep is klein de structuur van de bijeenkomst heeft vaste onderdelen na elkaar. De kinderen op deze groep hebben snel last van te veel prikkels. Dan lukt het niet om zich te concentreren. In een kleine groep lukt het wel om samen te ontdekken wat God ook tegen ons te zeggen heeft. Betty Smouter en Jannie Riemersma zijn de vaste leidsters. Wij vragen altijd vooraf via de app wie er van plan zijn te komen. Dan kunnen wij de les gericht voorbereiden voor de kinderen die zich aangemeld hebben, meestal aan de hand van de methode Geloof.nu. Het is heel fijn en zegenrijk om zo samen te zingen, te bidden en door te praten en te kleuren en/of knutselen over hoeveel God van ons houdt. Het zou best fijn zijn als er meer kinderen bij komen. Dan is het wel belangrijk, dat de nieuwe kinderen passen bij de groep die er nu al is. Neem gerust contact op met Jannie Riemersma voor meer informatie, tel. 06-21326641

Kerkband

Door het jaar heen is een aantal kerkdiensten opgenomen waarin de kerkband medewerking verleent. De doopdiensten zijn optioneel opgenomen. Wanneer de predikant of de doopouders er behoefte aan hebben kan er een beroep op de kerkband gedaan worden. De kerkband bestaat uit een diverse groep muzikanten en kan dus in verschillende samenstellingen meedoen aan een dienst.
Contactpersoon: Martine Tahaparij
Telefoonnummer: 06-38590945
Mailadres: martine.tahaparij@hervormdsliedrecht.nl