Pastoraat

Overzicht

Algemeen

Het pastoraat is in de eerste plaats een taak van de predikanten. In geval van ziekte of opname in een ziekenhuis is het gewenst dat gemeenteleden zelf, of de familie, de betreffende predikant daarvan in kennis stellen.
Wil men een gesprek met of bezoek van de predikant om bijvoorbeeld met hem over geestelijke zaken of andere vragen te spreken, dan kan een afspraak worden gemaakt.
Wenst men bij een sterfgeval pastorale begeleiding, dan kan de familie contact opnemen met de predikant. Natuurlijk kan men bij afwezigheid van de predikant zich ook tot één van de ouderlingen wenden.

Voorbede
Wanneer u wilt dat persoonlijke of andere noden tijdens de dienst in de voorbede genoemd worden, kunt u dit overleggen met de wijkpredikant of de wijkouderling.

Procedure voorkeurwijken
In onze Hervormde Gemeente is sprake van de Confessionele en de Gereformeerde Bonds-
modaliteit. Als gemeenteleden, die de Confessionele modaliteit zijn aangedaan, maar wonen in de wijkgemeenten 3 of 4, voorkeur hebben voor het volwaardig lidmaatschap van wijkgemeente 2 of 1, of als gemeenteleden die de Gereformeerde Bonds modaliteit zijn aangedaan, maar wonen in de wijkgemeenten 1 of 2, voorkeur hebben voor het volwaardig lidmaatschap van wijkgemeente 4 of 3, en niet als zodanig bij de wijkgemeente van hun voorkeur zijn ingeschreven, dan kunnen zij dit bij het Kerkelijk Bureau, Kerkbuurt 135, 3361BE, tel. 415680, kenbaar maken. Daarna zal dit verwerkt worden in de ledenadministratie. Hert voorgaande berust op bepalingen in de kerkorde inzake ‘perforatie’ van gemeentegrenzen (Ord. 2). Om organisatorische redenen is overschrijving slechts mogelijk van wijk1 naar wijk 4 en omgekeerd en van wijk2 naar wijk3 en omgekeerd. Ten slotte wordt nog opgemerkt, dat overschrijving naar een (wijk-)gemeente van voorkeur om andere redenen dan modaliteitskeuze slechts bij hoge uitzondering wordt goedgekeurd.
Bij verhuizingen binnen Sliedrecht (die natuurlijk altijd doorgegeven worden aan het Kerkelijk Bureau) van gemeenteleden met een voorkeurswijk is aanpassing van de voorkeurswijk nodig om de gewenste koppeling tussen de wijken 1/4 en 2/3 (zie Boven) te handhaven. Omdat het slechts een gevolg van verhuizing is en geen nieuwe aanvraag zal nu de Hervormde Gemeente het initiatief nemen tot wijziging.

Huisbezoek

De ouderlingen voor gewone werkzaamheden proberen zoveel mogelijk in het winterseizoen de gemeenteleden te bezoeken. Wie om de een of andere reden contact wenst, hoeft niet te aarzelen om de wijkouderling te benaderen. Voor namen en adressen: zie de webpagina’s van de verschillende wijken:

Wijk 1
Wijk 2
Wijk 3
Wijk 4

Catechisaties

Deze worden gegeven gedurende de maanden oktober tot en met maart. Plaats en aanvangstijden worden in het Kerkblad en op de website gepubliceerd.

Belijdeniscatechisaties
Wie overweegt openbare belijdenis van het geloof af te leggen, kan deelnemen aan de belijdeniscatechisatie. Hierover worden  mededelingen in het Kerkblad en op de website  gedaan. Vanzelfsprekend kan men te allen tijde contact opnemen met de predikant van de wijkgemeen­te, waartoe men behoort.

Ouderenpastoraat

Het ouderenpastoraat is per wijkgemeente op een verschillende wijze georganiseerd.

Wijk 1
Alle gemeenteleden van 76 jaar en ouder vallen onder het ouderenpastoraat. Zij worden een bezoekbroeder of -zuster bezocht. De ouderling ouderenpastoraat coördineert het ouderenpastoraat. De verantwoordelijke ouderling is terug te vinden op de webpagina van wijk 1.

Wijk 2
In wijk 2 bezoekt de ouderling ouderenpastoraat, gemeenteleden van 76 jaar en ouder.
Daarnaast is er een aantal pastoraal assistenten die hem hierbij ondersteunen. De verantwoordelijke ouderling is terug te vinden op de webpagina van wijk 2.

Wijk 3
De ouderling ouderenpastoraat bezoekt ouderen in Overslydrecht, Deltaborgh, Zuiderzeestraat, Hobbemastraat, Rijnstraat, Kerkbuurt (Dijkzicht) en Grevelingenlaan. Daarnaast gemeenteleden die 80 jaar of ouder zijn, waar de wens voor aanvullend bezoek door de blokouderling  of pastoraal medewerker kenbaar is gemaakt. De verantwoordelijke ouderling is terug te vinden op de webpagina van wijk 3.

Wijk 4
Ouderling M.J. Elderson bezoekt de bewoners van de serviceflat Hof van Sliedrecht, de serviceflat Slijeborgh, de Ibis, Parkzicht, de bewoners aan de Rembrandtlaan (even nrs. vanaf 310) en de gemeenteleden die in de Hoge Lijster wonen. Hij bezoekt tevens een deel van de 80+ gemeenteleden in het oosten van Sliedrecht.
Ouderling N. van Horssen, tel. 06-51919786, bezoekt de gemeenteleden in de Elzenhof (ook de gemeenteleden die nog geen 80 jaar zijn) en de ouderen die in Waerthove wonen. Hij bezoekt tevens een deel van de 80+gemeenteleden in het westen van Sliedrecht.
Ds. G.C. de Jong, tel. 701290, ondersteunt in het ouderenpastoraat en bezoekt o.a. de bewoners van Parkzicht, de Kievit en de gemeenteleden die buiten Sliedrecht in een zorginstelling verblijven.
Dit pastoraal team vervangt de predikant tijdens ziekte, studieverlof en vakantie oor wat betreft het leiden van begrafenissen en het bezoeken van zieken in ziekenhuizen.

Huwelijkscatechese

Heb je trouwplannen of ben je in het afgelopen jaar net getrouwd? Kom dan naar de huwelijkskring.

Tijdens de huwelijkskring willen we de deelnemende stellen uit wijk 3 en 4:

  • Inzicht geven in Gods bedoeling met het huwelijk en de Bijbelse gegevens waarop dit inzicht is gebaseerd.
  • Bouwstenen aanreiken voor het ontwikkelen van een christelijke visie op aspecten van het huwelijksleven.
  • Motiveren om het huwelijksleven in afhankelijkheid van God volgens deze christelijke visie in te richten.

Programma? De thema’s die aan de orde komen zijn:

  • Wat zegt de Bijbel over het huwelijk?
  • Liefde en trouw
  • Communicatie en conflict
  • Seksualiteit en gezinsvorming
  • Samen geloven

Waar, wanneer en hoe laat?

We organiseren huwelijkskring eenmaal per jaar en het duurt vijf avonden.

Elke avond begint om 20:00 uur en eindigt om ongeveer 22:00 uur. De avonden vinden plaats in de Handpalm, Merwestraat 13.

Hoe verloopt een avond?

Het doel van de avonden is ontmoeting en bezinning rondom het Woord van God. Zowel jullie samen als met elkaar als groep. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen. De een zal graag zijn mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor iedereen is er ruimte.

Meer informatie of aanmelden?

Dus heb je trouwplannen of ben je in het afgelopen jaar net getrouwd? Hartelijk welkom! Hans en Marieke Stam

Aanbevolen door de predikanten van wijk 3 en 4

Het Jongerenpastoraat (wijk 3 en 4)

Het jongerenpastoraat bestaat uit een enthousiaste groep mensen die persoonlijk contact legt en onderhoudt met de jongeren uit onze gemeente. Dit zijn jongeren van 15 tot 19 jaar waarmee minimaal 1 keer per jaar een afspraak wordt gemaakt om bij te praten over o.a. school, werk, thuis en onze gemeente. Op deze manier wordt geprobeerd een band op te bouwen met deze jongeren. Bij het bereiken van de leeftijd van 15 jaar wordt automatisch door een JP-er contact opgenomen voor het maken van een afspraak. Zelf contact opnemen kan natuurlijk ook.
Info Zeger Brinkman, tel. 06-12374389
jp@hervormdsliedrecht.nl

Spring Bij (psychosociaal pastoraat)

Spring Bij is een commissie van bijstand voor de wijkkerkenraden 3 en 4. Spring Bij bestaat uit een stuur- en een werkgroep waarin gemeenteleden vrijwilligerswerk doen. Al deze vrijwilligers zijn door de kerkenraden benoemd en hebben geheimhoudingsplicht.
Het komt voor dat predikanten of ouderlingen in situaties komen, waar frequent bezoek gewenst is. Regelmatig contact, een luisterend oor, bemoedigensdwoord, praktisch meedenken of een oprecht gebed kunnen dan veel betekenen.
Bijvoorbeeld bij:
– Mensen die eenzaamheid ervaren en een klein netwerk hebben
– Gezinnen met een gezinslid waar psychische zorgen zijn
– Ouders met zorgen rondom de opvoeding
– Bij verlies, rouw, depressie en verslaving
– Bij vragen rondom homoseksualiteit
– Bij situaties met een dementerende partner, waarbij de zorg te zwaar wordt
– Bij een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking
–  Bij zingevingsvragen
De ondersteuning die vanuit Spring Bij geboden wordt, is als aanvulling op de ambtelijke pastorale zorg en professionele hulpverlening.
Er kan ook een wachttijdregeling worden geboden en meegedacht worden over het vinden van de juiste professionele hulp. De ondersteuning is voor een bepaalde periode. Indien mogelijk tijdelijk, maar bij chronische problemen kan dit ook langdurig zijn.
Wie vragen heeft, kan bellen of mailen met:

De stuurgroep staat onder ambtelijke verantwoordelijkheid van broeders Hans Stam (wijk 4) en Aart Meerkerk (wijk 3). Secretaris is broeder Arjan Struijk, arjan.struijk@hervormdsliedrecht.nl.
Giften ter ondersteuning van Spring Bij zijn welkom op het bankrekeningnummer
NL60 RABO 0373 7290 14 van de CvK Herv. Gem. Sliedrecht o.v.v. Spring Bij.

Psychosociaal pastoraat Wijken 1 en 2

Ook via de wijkkerkenraden van de wijken 1 en 2 wordt er psychosociaal pastoraat aangeboden. Deze werkgroep houdt zich bezig met dezelfde ondersteuning als hierboven voor wijk 3 en 4 wordt beschreven.Contact Oswaldo Crisci, , tel. 06-83379210, oswaldo.crisci@hervormdsliedrecht.nl

 

Paasgroetactie

Op de zaterdag voor Pasen ontvangen zieken en ouderen in onze gemeente een Paasgroet namens de jongeren van onze gemeente. Financiële bijdragen worden verkregen door een collecte in de kerk, maar kunnen ook worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL25 RABO 0359 3227 19 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Sliedrecht, o.v.v. Paasgroetactie.