Pastoraat

Overzicht

Algemeen

Pastoraat is een ander woord voor ‘omzien naar elkaar’. Bij uitstek een taak voor de kerk. In ‘Pastoraat’ zit het woord ‘pastor’, herder. Het verwijst naar Jezus Christus, de Goede Herder, die als geen ander, betrokken was op mensen. Hij heeft er zelfs zijn leven voor ingezet.
Op  hoogte- en dieptepunten leven we met elkaar mee, vanuit de overtuiging dat God betrokken is op ons héle leven.
Het pastoraat is in de eerste plaats een taak van de predikanten. In geval van ziekte of opname in een ziekenhuis is het gewenst dat gemeenteleden zelf, of de familie, de betreffende predikant daarvan in kennis stellen.
Wil men een gesprek met of bezoek van de predikant om bijvoorbeeld met hem over geestelijke zaken of andere vragen te spreken, dan kan een afspraak worden gemaakt.
Wenst men bij een sterfgeval pastorale begeleiding, dan kan de familie contact opnemen met de predikant. Natuurlijk kan men bij afwezigheid van de predikant zich ook tot één van de ouderlingen wenden.

Voorbede
Wanneer u wilt dat persoonlijke of andere noden tijdens de dienst in de voorbede genoemd worden, kunt u dit overleggen met de wijkpredikant of de wijkouderling.

Procedure voorkeurwijken
Het Kerkelijk Bureau verschaft alle inlichtingen over het vastleggen van uw kerkelijke voorkeur, confessioneel of gereformeerde bond, waarmee u zich verbonden voelt.
Als u daar op een later tijdstip verandering in wilt aanbrengen, helpt het Kerkelijk Bureau met het volgen van de kerkordelijk vastgestelde procedure.

Huisbezoek

De ouderlingen voor gewone werkzaamheden proberen zoveel mogelijk in het winterseizoen de gemeenteleden te bezoeken. Wie om de een of andere reden contact wenst, hoeft niet te aarzelen om de wijkouderling te benaderen. Voor namen en adressen: zie de webpagina’s van de verschillende wijken:

Wijk 1
Wijk 2
Wijk 3
Wijk 4

Catechisaties

Deze worden gegeven gedurende de maanden oktober tot en met maart. Plaats en aanvangstijden worden in het Kerkblad en op de website gepubliceerd.

Belijdeniscatechisaties
Wie overweegt openbare belijdenis van het geloof af te leggen, kan deelnemen aan de belijdeniscatechisatie. Hierover worden  mededelingen in het Kerkblad gedaan. Vanzelfsprekend kan men te allen tijde contact opnemen met de predikant van de wijkgemeen­te, waartoe men behoort.

Ouderenpastoraat

Het ouderenpastoraat is per wijkgemeente op een verschillende wijze georganiseerd.

Wijk 1
Alle gemeenteleden van 76 jaar en ouder vallen onder het ouderenpastoraat. Zij worden een bezoekbroeder of -zuster bezocht. Ouderling ouderenpastoraat coördineert het ouderenpastoraat. De verantwoordelijke ouderling is terug te vinden op de webpagina van wijk 1.

Wijk 2
In wijk 2 bezoekt de ouderling ouderenpastoraat, gemeenteleden van 76 jaar en ouder.
Daarnaast is er een aantal pastoraal assistenten die haar hierbij ondersteunen. De verantwoordelijke ouderling is terug te vinden op de webpagina van wijk 2.

Wijk 3
De ouderling ouderenpastoraat bezoekt ouderen in Overslydrecht, Deltaborgh, Zuiderzeestraat, Hobbemastraat, Rijnstraat, Kerkbuurt (Dijkzicht) en Grevelingenlaan. De verantwoordelijke ouderling is terug te vinden op de webpagina van wijk 3.

Wijk 4
Ten behoeve van het bezoekwerk bij oudere gemeenteleden is in wijk 4 een pastoraal team gevormd, dat verantwoordelijk is voor alle gemeenteleden die 80 jaar of ouder zijn.
De verantwoordelijke ouderlingen zijn terug te vinden op de webpagina van wijk 4.

Huwelijkscatechese

Heb je trouwplannen of ben je in het afgelopen jaar net getrouwd? Kom dan naar de kring voor huwelijksvoorbereiding: ‘Klaar voor de start’.

‘Klaar voor de start’ wil de deelnemende stellen uit wijk 3 en 4:

 • Inzicht geven in Gods bedoeling met het huwelijk en de Bijbelse gegevens waarop dit inzicht is gebaseerd.
 • Bouwstenen aanreiken voor het ontwikkelen van een christelijke visie op aspecten van het huwelijksleven.
 • Motiveren om het huwelijksleven in afhankelijkheid van God volgens deze christelijke visie in te richten.

Programma?
De thema’s die aan de orde komen zijn:

 • Wat zegt de Bijbel over het huwelijk?
 • Liefde en trouw
 • Communicatie en conflict
 • Seksualiteit en gezinsvorming
 • Huisgodsdienst
 • Waar, wanneer en hoe laat?

We organiseren ‘Klaar voor de start’ eenmaal per jaar en het duurt vijf avonden. De data kiezen we zo goed mogelijk in overleg met alle aanmelders.

Elke avond begint om 20:00 uur en eindigt om ongeveer 22:00 uur. De avonden vinden plaats in de Handpalm, Merwestraat 13.

Hoe verloopt een avond?

Het doel van de avonden is ontmoeting en bezinning rondom het Woord van God. Zowel jullie samen als met elkaar als groep. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen. De een zal graag zijn mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor iedereen is er ruimte.

Meer informatie of aanmelden?

Dus heb je trouwplannen of ben je in het afgelopen jaar net getrouwd?  Hartelijk welkom!

Jeroen en Rosita Spek
Hans en Marieke Stam

Aanbevolen door de predikanten van wijk 3 en 4

Het Jongerenpastoraat (wijk 3 en 4)

Algemene informatie

JP

WAT IS HET JONGERENPASTORAAT?
Een groep mensen die persoonlijk contact legt en onderhoudt met de jongeren uit onze gemeente.
VOOR WIE IS HET JONGERENPASTORAAT ?
Voor alle jongeren vanaf 15 t/m 19 jaar.

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?
– Een band opbouwen met onze jongeren;
– Met elkaar spreken over school, werk, thuis en onze gemeente;
– Samen spreken over christen zijn.

Voor meer informatie, neem contact op met jpsliedrecht@gmail.com.

Informatie voor jongeren

WIE ZIJN WIJ ?
Een groep enthousiaste mensen die het leuk vindt om met jou in contact te komen en jou beter te leren kennen!
WAT DOEN WIJ ?
Tenminste één keer per jaar willen we met je afspreken om gezellig wat te drinken en bij te kletsen. Dit kan natuurlijk ook vaker, net waar je zin in of behoefte aan hebt. En mocht je ergens mee zitten of tegenaan lopen, kun je natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen met jouw JP-er!
HOE KOM JIJ IN CONTACT MET ONS ?
Na je 15e verjaardag wordt je vanzelf benaderd door een JP-er die een afspraak met je wil maken. Je kunt natuurlijk ook altijd zelf contact met ons opnemen.
Mail dan naar: jpsliedrecht@gmail.com.

Spring Bij (psychosociaal pastoraat)

Spring Bij is een commissie van bijstand voor de wijkkerkenraden 3 en 4. Spring Bij bestaat uit een stuur- en een werkgroep waarin gemeenteleden vrijwilligerswerk doen. Al deze vrijwilligers hebben geheimhoudingsplicht. Spring Bij biedt ondersteuning aan gemeenteleden met psychosociale problemen, geriatrische problemen, chronisch psychiatrische problemen, bij vragen rondom homosexualiteit, gemeenteleden met een handicap, bij problemen bij het opvoeden en bij zingevingsvragen etc. Werkgroepleden bezoeken hen regelmatig voor een bepaalde periode. Indien mogelijk tijdelijk, maar bij chronische problemen kan dit ook langdurig zijn.

De ondersteuning die vanuit Spring Bij geboden wordt, is als aanvulling op de ambtelijke pastorale zorg en werkt altijd in overleg met de al aanwezige professionele hulpverleners of er wordt een wachttijdbegeleiding geboden.

Neem bij een hulpvraag van uzelf of voor een ander, gerust contact op met één van de coordinatoren om te overleggen. Vaak kan er in een vroeg stadium al goede hulp geboden worden.

De stuurgroep staat onder ambtelijke verantwoordelijkheid van broeders Hans Stam (wijk 4) en Aart Meerkerk (wijk 3).

Wijk 1 en 2

Ook via de wijkkerkenraden van wijk 1 en 2 wordt er psychosociaal pastoraat aangeboden. Deze werkgroep houdt zich bezig met dezelfde ondersteuning als hierboven voor wijk 3 en 4 wordt beschreven.Contactpersoon Gisela Mink – Tien, tel. 636324, Gisela Mink

Giften ter ondersteuning van het werk van Spring Bij zijn welkom op bankrekeningnummer NL60 RABO 0373 7290 14 van de CvK Herv. Gem. te Sliedrecht o.v.v. Spring Bij.

Paasgroetactie

Op de zaterdag voor Pasen ontvangen zieken en ouderen in onze gemeente een Paasgroet namens de jongeren van onze gemeente. Financiële bijdragen worden verkregen door een collecte in de kerk, maar kunnen ook worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL25 RABO 0359 3227 19 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Sliedrecht, o.v.v. Paasgroetactie.

 • G.H. Braaksma-Kraaijeveld, tel. 413883
 • A. Mudde-Struijk, tel. 416194
 • A.M. Stam-Breedveld, tel.421612
 • H.J. van Trooijen, tel. 413348
 • J. van Dijk-Koekkoek, tel. 06-15446809