Pastoraat

Overzicht

Algemeen

Pastoraat is een ander woord voor ómzien naar elkaar’. Bij uitstek een taak voor de kerk. In ‘Pastoraat’ zit het woord ‘pastor’, herder. Het verwijst naar Jezus Christus, de Goede Herder, die als geen ander, betrokken was op mensen. Hij heeft er zelfs zijn leven voor ingezet.
Op  hoogte- en dieptepunten leven we met elkaar mee, vanuit de overtuiging dat God betrokken is op ons héle leven.
Het pastoraat is in de eerste plaats een taak van de predikanten. In geval van ziekte of opname in een ziekenhuis is het gewenst dat gemeenteleden zelf, of de familie, de betreffende predikant daarvan in kennis stellen.
Wil men een gesprek met of bezoek van de predikant om bijvoorbeeld met hem over geestelijke zaken of andere vragen te spreken, dan kan een afspraak worden gemaakt.
Wenst men bij een sterfgeval pastorale begeleiding, dan kan de familie contact opnemen met de predikant. Natuurlijk kan men bij afwezigheid van de predikant zich ook tot één van de ouderlingen wenden.

Voorbede
Wanneer u wilt dat persoonlijke of andere noden tijdens de dienst in de voorbede genoemd worden, kunt u dit overleggen met de wijkpredikant of de wijkouderling.

Procedure voorkeurwijken
Het Kerkelijk Bureau verschaft alle inlichtingen over het vastleggen van uw kerkelijke voorkeur, confessioneel of gereformeerde bond, waarmee u zich verbonden voelt.
Als u daar op een later tijdstip verandering in wilt aanbrengen, helpt het Kerkelijk Bureau met het volgen van de kerkordelijk vastgestelde procedure.

Huisbezoek

De ouderlingen voor gewone werkzaamheden proberen zoveel mogelijk in het winterseizoen de gemeenteleden te bezoeken. Wie om de een of andere reden contact wenst, hoeft niet te aarzelen om de wijkouderling te benaderen. Voor namen en adressen: zie Wijk 1, 2, 3 en 4.

Catechisaties

Deze worden gegeven gedurende de maanden oktober tot en met maart. Plaats en aanvangstijden worden in het Kerkblad gepubliceerd.

Belijdeniscatechisaties
Wie overweegt openbare belijdenis van het geloof af te leggen, kan deelnemen aan de belijdeniscatechisatie. Hierover worden  mededelingen in het Kerkblad gedaan. Vanzelfsprekend kan men te allen tijde contact opnemen met de predikant van de wijkgemeen­te, waartoe men behoort.

Ouderenpastoraat

Het ouderenpastoraat is per wijkgemeente op een verschillende wijze georganiseerd.

Wijk 1
Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder vallen onder het ouderenpastoraat. Zij worden een bezoekbroeder of-zuster bezocht. Ouderling en tevens bezoekzuster Willie Schouwenburg (tel. 0184 420114) coördineert het ouderenpastoraat.
Op dit moment is het ouderenpastoraat als volgt ingedeeld:

Sectie(s) dhr/mw voornaam achternaam telefoon
1 & 2 mw. Elly de Regt 0184 415100
3A ds Jan Riemersma 0184 420788
3B  mw.  Paula  Wagenmakers  06 15682166
4,5 en 6 dhr. Arie Blokland 0184 415738
7 & 8 dhr. Sjoerd  Wiersma 0184 415207
9,10&11 mw. Willie Schouwenburg 0184 420114

Wijk 2
Ook in wijk 2 bezoekt ds. J. Riemersma gemeenteleden van 75 jaar en ouder.
Daarnaast is er een aantal pastorale assistenten die voornamelijk ouderen bezoekt in gebouwen voor ouderenhuisvesting. Hieronder volgt een overzicht:
Rondeel/Oranjehof                               mw. J. van Krugten-Noordermeer, tel. 0184 418269
Overslydrecht/ Dijkzicht                     mw. M. Hoogendoorn-van Duijn, tel.0184  614157

Wijk 3
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden in wijk 3 bezocht door de wijkouderling die hun adres in zijn pastorale portefeuille heeft.

Wijk 4
Ten behoeve van het bezoekwerk bij oudere gemeenteleden is in wijk 4 een pastoraal team gevormd, dat verantwoordelijk is voor alle gemeenteleden die 80 jaar of ouder zijn.
Het team bestaat uit: ouderling M. Korevaar, ouderling J.M. van Wijk, pastoraal medewerker, pastoraal medewerker ds. W.C. Meeuse en ds. H.J. van der Veen.
Ouderling Korevaar is de coördinator van het team. Hij zorgt voor een goede verdeling van de oudere gemeenteleden en hij is het eerste aanspreekpunt. De andere leden van het team rapporteren hun bezoekwerk aan hem, zodat het overzicht bewaard blijft. Met de bezoekmedewerkers van Spring In wordt overlegd om te voorkomen dat dubbele bezoeken worden gebracht.
Ouderling  M. Korevaar bezoekt de bewoners in de serviceflat Hof van Sliedrecht, de serviceflat Slijeborg, de Ibis Tuinfluiterstraat, de bewoners aan de Rembrandtlaan (even nrs. vanaf 310). Hij bezoekt tevens een deel van de gemeenteleden in het westen en het oosten van Sliedrecht.
Ouderling J.M. van Wijk bezoekt de gemeenteleden in de Elzenhof (ook de gemeenteleden, die nog geen 80 jaar of ouder zijn). Hij bezoekt  tevens een deel van de 80+ gemeenteleden in het westen en oosten van Sliedrecht en een deel van de gemeenteleden die in de Hoge Lijster wonen.
Ds. W.C. Meeuse bezoekt de bewoners van Parkzicht, de Kievit en en de bewoners die in Waerthove wonen, de 80+ gemeenteleden in de Merwebolder  en de gemeenteleden die buiten Sliedrecht in een zorginstelling verblijven. De pastoraal werker vervangt de predikant tijdens ziekte, studieverlof of vakantie voor wat betreft het leiden van begrafenissen en bezoeken van zieken in de ziekenhuizen. Hij verzorgt ook weeksluitingen in de zorginstellingen.
Ds. H.J. van der Veen bezoekt de gemeenteleden in de ziekenhuizen en hij wordt betrokken bij de pastorale zorg indien daar bijzondere redenen voor zijn. Hij leidt begrafenissen en verzorgt weeksluitingen in de zorginstellingen.

Huwelijkscatechese

Heb je trouwplannen of ben je in het afgelopen jaar net getrouwd? Kom dan naar de kring voor huwelijksvoorbereiding: ‘Klaar voor de start’.

‘Klaar voor de start’ wil de deelnemende stellen uit wijk 3 en 4:

  • Inzicht geven in Gods bedoeling met het huwelijk en de Bijbelse gegevens waarop dit inzicht is gebaseerd.
  • Bouwstenen aanreiken voor het ontwikkelen van een christelijke visie op aspecten van het huwelijksleven.
  • Motiveren om het huwelijksleven in afhankelijkheid van God volgens deze christelijke visie in te richten.

Programma?
De thema’s die aan de orde komen zijn:

  • Wat zegt de Bijbel over het huwelijk?
  • Liefde en trouw
  • Communicatie en conflict
  • Seksualiteit en gezinsvorming
  • Huisgodsdienst
  • Waar, wanneer en hoe laat?

We organiseren ‘Klaar voor de start’ eenmaal per jaar en het duurt vijf avonden. De data kiezen we zo goed mogelijk in overleg met alle aanmelders.

Elke avond begint om 20:00 uur en eindigt om ongeveer 22:00 uur. De avonden vinden plaats in de Handpalm, Merwestraat 13.

Hoe verloopt een avond?

Het doel van de avonden is ontmoeting en bezinning rondom het Woord van God. Zowel jullie samen als met elkaar als groep. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen. De een zal graag z’’n mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor iedereen is er ruimte.

Meer informatie of aanmelden?

Dus heb je trouwplannen of ben je in het afgelopen jaar net getrouwd?  Hartelijk welkom!

Jeroen en Rosita Spek
Leendert en Netty Huijzer

Aanbevolen door de predikanten van wijk 3 en 4

Het Jongerenpastoraat (wijk 3 en 4)

Algemene informatie

JP

WAT IS HET JONGERENPASTORAAT?
Een groep mensen die persoonlijk contact legt en onderhoudt met de jongeren uit onze gemeente.
VOOR WIE IS HET JONGERENPASTORAAT ?
Voor alle jongeren vanaf 15 t/m 19 jaar.

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?
– Een band opbouwen met onze jongeren;
– Met elkaar spreken over school, werk, thuis en onze gemeente;
– Samen spreken over christen zijn.

Voor meer informatie, neem contact op met Wouter Bos (0184 774675) of Sijmen Steenbeek (0184 633728) of stuur een e-mail naar jpsliedrecht@gmail.com.

Informatie voor jongeren

WIE ZIJN WIJ ?
Een groep enthousiaste mensen die het leuk vindt om met jou in contact te komen en jou beter te leren kennen!
WAT DOEN WIJ ?
Tenminste één keer per jaar willen we met je afspreken om gezellig wat te drinken en bij te kletsen. Dit kan natuurlijk ook vaker, net waar je zin in of behoefte aan hebt. En mocht je ergens mee zitten of tegenaan lopen, kun je natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen met jouw JP-er!
HOE KOM JIJ IN CONTACT MET ONS ?
Na je 15e verjaardag wordt je vanzelf benaderd door een JP-er die een afspraak met je wil maken. Je kunt natuurlijk ook altijd zelf contact met ons opnemen.
Mail dan naar: jpsliedrecht@gmail.com.

Spring Bij (psychosociaal pastoraat)

Spring Bij is een commissie van bijstand voor de wijkkerkenraden 3 en 4. Spring Bij bestaat uit een stuur- en werkgroep waarin gemeenteleden vrijwilligerswerk doen.  Al deze vrijwilligers zijn door de wijkkerken-raden benoemd en hebben geheimhoudingsplicht.
Spring Bij biedt ondersteuning aan gemeenteleden met psychosociale problemen, geriatrische problemen, chronisch psychiatrische problemen, gemeenteleden met een handicap  en met problemen bij het opvoeden. Werkgroepleden bezoeken hen regelmatig voor een bepaalde periode. Indien mogelijk tijdelijk, maar bij chronische problemen kan dit ook langdurig zijn.
De ondersteuning die vanuit Spring Bij geboden wordt, is als aanvulling op de ambtelijke pastorale zorg en werkt altijd in overleg met de al aanwezige professionele hulpverleners of er  wordt wachttijdbegeleiding geboden.
Wie vragen heeft of hulp wilt bieden, kan bellen of mailen met:
mw. Caroline Meerkerk, tel. 0184 415104, springbij@filternet.nl
mw. Addy Noteboom, tel. 0184 418877, springbij@live.nl 
mw. Rieta de Stigter, tel. 0184 417444, r.de.stigter@gmail.com

De stuurgroep staat onder ambtelijke verantwoordelijkheid van de broeders G.C. Harrewijn (wijk 3) en J. Noteboom (wijk 4).
Wilt u het werk van Spring Bij steunen dan is uw gift welkom op bankrekeningnummer NL79FVLB0699947006  t.n.v. CvK Herv. Gem. te Sliedrecht o.v.v. Spring Bij.

Paasgroetactie

Op de zaterdag voor Pasen ontvangen zieken en ouderen in onze gemeente een Paasgroet namens de jongeren van onze gemeente. Financiële bijdragen worden verkregen door een collecte in de kerk maar kunnen ook worden overgemaakt  naar  3593.08.457 t.n.v. Paasgroetactie Herv.Gem. Sliedrecht.
Mevr. G.H. Braaksma-Kraaijeveld, tel. 0184 413883
Mevr. A. Mudde-Struijk, tel. 0184 416194
Mevr. A.S. Koorevaar-Duijm, tel. 0184 423373