Informatie

IMG_6435HS
Drukte voor de kerkdienst in de Grote Kerk

Algemeen
In de Grote Kerk en in de Maranathakerk worden op zondag erediensten gehouden. Voor de Confessionele modaliteit (wijk 1 en 2) beginnen de diensten om 9.30 en om 18.00 uur.
Voor de GB-modaliteit (wijken 3 en 4) worden ’s morgens twee diensten gehouden: de aanvangstijden zijn respectievelijk 9.00 en 10.45 uur en ’s avonds één dienst om 18.00 uur. Wanneer een predikant op een zondag tweemaal een dienst leidt, zal hij, behoudens uitzonderingen ook tweemaal dezelfde preek houden. In de zomer (vakantie) periode wordt er voor de GB-modaliteit, ’s morgens en ’s avonds één dienst gehouden: om 9.30 uur en om 18.00 uur.

Drukte voor de Maranatha kerk
Drukte voor de Maranatha kerk

Op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e Kerstdag en Oudejaarsavond worden ook erediensten gehouden, evenals op de tweede woensdag in maart (Biddag) en op de eerste woensdag in november (Dankdag). De Kerstnachtdiensten en de dienst op Hemelvaartsdag worden gezamenlijk met de plaatselijke Gereformeerde Kerk gehouden.

Kerkdienst op CD
Bijna alle kerkdiensten zijn ca. 6-8 weken lang via internet na te luisteren of te downloaden.
Een CD van een dienst is te bestellen bij: M. van Wijk, tel. 06 4453217
De kosten hiervoor bedragen € 3,50 per stuk.

Kindernevendiensten

Iedere zondag is er tijdens de morgendienst Kindernevendienst of Kinderkerk voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Er bestaat een mogelijkheid tot maatwerk voor kinderen die niet het standaard jeugdwerk kunnen volgen. Hiervoor kan met de wijkouderling worden overlegd. Check de website voor actuele informatie.
info: Nijs-Jan Nederveen, tel. 06-5514431 en Marianne de Wild,  tel. 06-83690638 kinderkerk@hervormdsliedrecht.nl 

Kinderoppas

Voor de kinderen   van 0 t/m 3 jaar van wijk 1 en 2 en van 0 t/m 5 jaar van wijk 3 en 4 (met een splitsing in een groep voor 0-2 en een 3+ groep) is er kinderoppas in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk en in de Prins Willem- Alexanderschool bij de Maranatha Kerk. Ouders kunnen hun kinderen daar toevertrouwen aan de goede zorgen van de oppasdienst.
Info:  Wijken 1 en 2  Lianne den Besten, tel. 06-45813516
Synthia den Breejen, tel. 06-24978952,  oppaswijk12@hervormdsliedrecht.nl
           Wijken 3 en 4  Anita van Ulden en Talitha Haak, tel. 06-11893837,                                                                                   oppaswijk34@hervormdsliedrecht.nl

Heilig Avondmaal
Nu ik mijn hand uitstrek naar ’t gebroken brood,
en neem de beker die U zelf mij bood,
hoe komt U met Uw goedheid mij nabij,
berg me in Uw liefde Heer, en zegen mij.

Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt in beide kerken 5 maal per jaar, waaronder ook op Goede Vrijdag, gevierd.
In Overslydrecht wordt elke vrijdag voorafgaande aan een Avondmaalszondag en ook op Goede Vrijdag door een predikant van de Hervormde Gemeente het Heilig Avondmaal bediend.
De kerkenraden van wijk 1 t/m 4 bieden de gemeenteleden die aan huis gebonden zijn, voor langere of kortere tijd vanwege bijv. ziekte of ouderdom, de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal thuis bij de kerkradio/livestream mee te vieren. De diakenen bezorgen brood en wijn voor de aanvang van de zondagmorgendienst. Voor deelname kunt u zich opgeven bij de wijkpredikanten of uw wijkouderling. Ingeval van ernstige ziekte kan soms het Avondmaal thuis bediend worden door de predikant. Opgave en informatie bij de wijkpredikant of wijkouderling.