Informatie

IMG_6435HS
Drukte voor de kerkdienst in de Grote Kerk

Algemeen
In de Grote Kerk en in de Maranathakerk worden op zondag erediensten gehouden. Voor de Confessionele modaliteit (wijk 1 en 2) beginnen de diensten om 9.30 en om 18.00 uur.
Voor de GB-modaliteit (wijken 3 en 4) worden ’s morgens twee diensten en ’s avonds één dienst gehouden: de aanvangstijden zijn respectievelijk 9.00 en 10.45 uur, en 18.00 uur. Wanneer een predikant op een zondag tweemaal een dienst leidt, zal hij, behoudens uitzonderingen ook tweemaal dezelfde preek houden. In de zomer (vakantie) periode wordt er voor de GB-modaliteit, ’s morgens en ’s avonds één dienst gehouden: om 9.30 uur en om 18.00 uur.
In elke tweede dienst (de diensten van 09.00 en 10.45) is er ruimte voor de predikant om tot twee liederen uit de bundel Weerklank te laten zingen naast de Psalmberijming van 1773.

Kerkdienst op CD
Bijna alle kerkdiensten zijn ca. 6-8 weken lang via internet na te luisteren of te downloaden.
Een CD van een dienst is te bestellen bij: M. van Wijk, tel. 06 4453217
De kosten hiervoor bedragen € 3,50 per stuk.

Kindernevendiensten

Tijdens de morgendiensten in de Maranathakerk is er kindernevendienst voor kinderen van groep 1-8 van de basisschool in de Prins Willem-Alexanderschool. Tijdens de morgendienst in de Grote Kerk  is dat voor de groepen 1 t/m 6; in het Dienstgebouw en het CJMV-gebouw. Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het Maar’ en de nevendiensten bestaan uit: gebed, een Bijbelverhaal en een creatieve activiteit. Uiteraard zijn gasten tijdens de diensten ook welkom om mee te gaan naar de nevendienst. De oudste groep neemt vóór de zomervakantie afscheid.
Info: Nijs-Jan Nederveen 0655144431 en Carin van Zanten 0620267371

Kinderoppas

Voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar van wijk 1 en 2 en van 0 t/m 5 jaar in wijk 3 en 4  is er kinderoppas in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk en in de Prins Willem- Alexanderschool bij de Maranathakerk. Ouders kunnen hun kinderen daar toevertrouwen aan de goede zorgen van de oppasdienst.
Informatie:
Wijken 1 en 2 Carina de Rijke en Elise Zegelaar
Wijken 3 en 4 Anita van Ulden en Talitha Haak

Drukte voor de Maranatha kerk
Drukte voor de Maranatha kerk

Op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinkster-dag, 1e Kerstdag en Oudejaarsavond worden erediensten gehouden, evenals op de tweede woensdag in maart (biddag) en op de eerste woensdag in november (dankdag). De Kerstnachtdienst en de Hemelvaartsdagsdienst  van de wijken 1 en 2 worden gezamenlijk met de plaatselijke Gereformeerde Kerk gehouden.

Heilig Avondmaal
Nu ik mijn hand uitstrek naar ’t gebroken brood,
en neem de beker die U zelf mij bood,
hoe komt U met Uw goedheid mij nabij,
berg me in Uw liefde Heer, en zegen mij.

Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt in beide kerken 5 maal per jaar, waaronder ook op Goede Vrijdag, gevierd.
In Overslydrecht wordt elke vrijdag voorafgaande aan een Avondmaalszondag en ook op Goede Vrijdag door een predikant van de Hervormde Gemeente het Heilig Avondmaal bediend. Bij de viering zijn ook mensen van buiten het huis welkom; voor gemeenteleden die een rolstoel gebruiken is dit een goede gelegenheid.
De kerkenraden van wijk 1 en 2 bieden de gemeenteleden die aan huis gebonden zijn, voor langere of kortere tijd vanwege bijv. ziekte of ouderdom, de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal thuis bij de kerkradio mee te vieren. De diakenen bezorgen brood en wijn voor de aanvang van de zondagmorgendienst. Voor deelname kunt u zich opgeven bij de wijkpredikanten of uw wijkouderling. Ingeval van ernstige ziekte kan soms het Avondmaal thuis bediend worden door de predikant. Opgave en informatie bij de wijkpredikant of wijkouderling.

We gedenken dan dat Gods Zoon, Jezus Christus aan het kruis gestorven is. Hierdoor mogen wij weten dat al onze zonden in zijn Naam zijn vergeven. De viering van het Heilig Avondmaal versterkt ons geloof, verbindt ons aan elkaar en doet ons verlangend uitzien naar de dag waarop de Heere Jezus zal terugkeren en zijn Rijk in volle heerlijkheid zal aanbreken.