Afspraken over mutaties in kerkblad

Afspraken over vermelding mutaties in het Kerkblad

In de Algemene Kerkenraad is in 2010 besloten en in 2018 herbevestigd op de volgende wijze om te gaan met de uniforme vermelding van ledenmutaties in het Kerkblad:

Er dienen verschillende uitgangspunten te worden gehanteerd bij de beoordeling van wel/niet publiceren van ledenmutaties in het Kerkblad:

 1. Kerkordelijke regels; deze worden per definitie aan de gemeente gemeld en dus geplaatst in het Kerkblad.
  Dit betreft: doop/belijdenis/huwelijk/overkomst vanuit een andere kerkelijke gemeente (3e belijdenisvraag).
 2. Op verzoek/initiatief van betrokkenen; door hen wordt bericht gedaan aan predikant/kerkenraad voor vermelding in het Kerkblad.
  Dit betreft: geboorte/overlijden/verhuizing/huwelijk elders.
 3. Ter beoordeling door de kerkenraad.
  Dit betreft overgang naar en overkomst van andere kerkelijke gemeenten (anders dan door verhuizing).

Samengevat betekent het dat berichten in het geval van de volgende situaties wel/niet in het wijkbericht dienen te worden vermeld:

a. geboorte: als dit aan predikant of scriba is gemeld, wordt dit in het wijkbericht vermeld;
b. doop: als kinderen in een kerkdienst worden/zijn gedoopt wordt dit in het wijkbericht vermeld;
c. belijdenis: gemeenteleden, die hebben aangegeven, dat zij openbare belijdenis van het geloof wensen af te leggen worden in het wijkbericht vermeld;
d. huwelijk: een bruidspaar, dat een kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk bij een wijkkerkenraad aanvraagt wordt in het wijkbericht vermeld;
e. overlijden: als het overlijden aan predikant en/of kerkenraad is gemeld, cq. als de rouwdienst door de wijkpredikant/kerkenraad wordt geleid dan wordt dit in het wijkbericht vermeld;
f. perforaties binnen Sliedrecht: worden niet vermeld in het Kerkblad;
g. perforaties van of naar buiten Sliedrecht: worden niet vermeld in het Kerkblad;
h. overkomst vanuit een andere kerkelijke gemeente: dit wordt in het wijkbericht vermeld als de derde belijdenisvraag is beantwoord, cq. als het doopbewijs is ontvangen en als betrokkene met de vermelding instemt;
i. overgang naar een andere kerkelijke gemeente (anders dan verhuizing): in het wijkbericht vermelden dat door betreffende gemeentelid/-leden de attestatie cq. doopbewijs is opgevraagd. Voorwaarde hierbij is dat betrokkene instemt met vermelding in het Kerkblad;
j. verhuizingen binnen Sliedrecht: alleen vermelden als de betreffende gemeenteleden daarvan uit eigen beweging dit verzocht hebben aan wijkpredikant en/of scriba;
k. verhuizingen van buiten Sliedrecht: een welkomstbericht in het wijkbericht vermelden als de betreffende gemeenteleden daarvan bericht hebben gedaan aan wijkpredikant en/of scriba; ook als de nieuw-ingekomene is bezocht (door een ouderling of Spring In) en instemt met vermelding in het Kerkblad;
l. verhuizingen naar buiten Sliedrecht: een bericht van afscheid in het wijkbericht vermelden als de betreffende gemeenteleden daarvan bericht hebben gedaan aan wijkpredikant en/of scriba en instemmen met vermelding in het Kerkblad.

Kort samengevat houdt dit in dat:

 • de onder 1 genoemde gebeurtenissen (a, b, c, d, e) altijd worden vermeld;
 • het onder 2 en 3 (h, i, j, k en l) alleen wordt vermeld als betrokkenen ermee instemmen;
 • perforaties (f en g) niet worden vermeld.