Praktische informatie

Op dit deel van de site vindt u ook snel algemene informatie over belangrijke zaken zoals, de Doop, Belijdenis doen, en Trouwen. (zie de afzonderlijke pagina’s hiernaast —>)

Huwelijksbevestiging en -inzegening
Wanneer een aanstaand bruidspaar de datum van een huwelijk wil bepalen, en het huwelijk kerkelijk wil laten bevestigen en inzegenen, moet er ook direct contact opgeno­men worden met de wijkpredikant en het Kerkelijk bureau.­ Op de website www.hervormdsliedrecht.nl  is een uitvoerig protocol opgenomen.

Aanvraag emailadres
Voor het werk van kerkenraden, clubs, verenigingen en commissies binnen onze gemeente kunnen gemeenteleden een @hervormdsliedrecht.nl account aanvragen via deze link. Het gebruik van zo’n account is overigens verplicht voor communicatie waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld (denk aan ledenlijsten). Via het account kan ook de online versie van Office (Word, Excel, etc.) worden gebruikt, en eenvoudig worden samengewerkt met andere gemeenteleden die zo’n account hebben (Teams).

Rouwdiensten of diensten van Woord en gebed
Voor overleden gemeenteleden kan de familie een rouwdienst of een dienst van Woord en Gebed aanvragen bij de wijkpredikant.

Aangepaste kerkdiensten
Gemiddeld 6 maal per jaar wordt in de Maranatha Kerk een aangepaste oecumenische dienst voor anders begaafden gehouden, die georganiseerd wordt door een onafhan­kelijke  interkerkelijke commissie. Voor informatie hierover kan contact worden opgenomen met Wim Bakker (voorzitter),  tel. 0184 415645, e-mail: wimbakker207@gmail.com

Kinderkerk en Kindernevendienst
Iedere zondag is er tijdens de morgendienst Kindernevendienst of Kinderkerk voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Er bestaat een mogelijkheid tot maatwerk voor kinderen die niet het standaard jeugdwerk kunnen volgen. Hiervoor kan met de wijkouderling worden overlegd. Check de website voor actuele informatie.
info: Nijs-Jan Nederveen, tel. 06-5514431 en Marianne de Wild,  tel. 06-83690638 kinderkerk@hervormdsliedrecht.nl 

Kinderoppas
Voor de kinderen   van 0 t/m 3 jaar van wijk 1 en 2 en van 0 t/m 5 jaar van wijk 3 en 4 (met een splitsing in een groep voor 0-2 en een 3+ groep) is er kinderoppas in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk en in de Prins Willem- Alexanderschool bij de Maranatha Kerk. Ouders kunnen hun kinderen daar toevertrouwen aan de goede zorgen van de oppasdienst.
Info:  Wijken 1 en 2  Lianne den Besten, tel. 06-45813516
Synthia den Breejen, tel. 06-24978952,  oppaswijk12@hervormdsliedrecht.nl
           Wijken 3 en 4  Anita van Ulden en Talitha Haak, tel. 06-11893837,  oppaswijk34@hervormdsliedrecht.nl

Kerkauto
Gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, kunnen op verzoek per auto gehaald en weer thuisgebracht worden.
Hiervoor kan contact worden opgenomen met:
wijken 1/2    J.M. Donk, tel. 0184 413636, donk.familie@planet.nl
wijken 3/4     A. van Beest,  tel. 0184 422776.
Wie kerkauto wil rijden , kan zich bij bovengenoemde personen opgeven.

Kerkdienst op CD
Bijna alle kerkdiensten zijn ca. 6-8 weken lang via internet na te luisteren of te downloaden.
Een CD van een dienst is te bestellen bij: M. van Wijk, tel. 06-4453217
De kosten hiervoor bedragen € 3,50 per stuk.

Website/ICT-commissie
Binnen Hervormd Sliedrecht is er een ICT commissie. Deze ondersteunt de gemeente met raad en daad bij het onderhoud van onze website, het beheer van de Kerk app en de Office365 (Teams en Outlook) ongeving en alles wat daarbij verder komt kijken. De ICT-commissie ervaart regelmatig dat niet iederen dit weet en op eigen houtje gaat zitten ‘puzzelen’. Eigen initiatief is prima maar de ICT-commissie jan je mogelijk helpen. Bijv. om te voorkomen dat je iets over het hoofd ziet, of dat je het wiel opnieuw uitvindt.
Algemene vragen: support@hervormdsliedrecht.nl
Website: websitecommissie@hervormdsliedrecht.nl

Beamteam
Tijdens de diensten wordt de liturgie gepresenteerd met behulp van beamers. De inhoud hiervan moet uiterlijk de dinsdag voor de dienst worden aangeleverd. Dit geldt ook voor mededelingen van commissies e.d.
Voor meer informatie: zie de website of mail naar:
Voor wijk 1/2: kopijbeamer12@hervormdsliedrecht.nl
Voor wijk 3/4: edwin.schippers@hervormdsliedrecht.nl 

Bloemengroet
De bloemengroet, die vanuit de diensten van de wijkgemeenten 1 en 2 aan zieken en bejaarden wordt gezonden, wordt administratief verzorgd door Mw. J. van Krugten-Noordermeer, tel. 06-28464686.
Giften hiervoor zijn zeer welkom op bankrekeningnummer NL16 RABO 0373 7290 30 t.n.v. Bloemenfonds Herv. Gem. Sliedrecht

Werkgroep “Kerk en Israël”
(samenwerking van de van de Herv. Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht)
Voorzitter: J.M. Schouten,  tel. 0184 421545
Secretaris: M. van de Graaf, tel. 0184 412584
Penningmeester: J. Stoker, tel. 0184 776672.

Verjaardagsfonds
Rond hun verjaardag ontvangen de leden van onze gemeente (18 jaar of ouder) een gelukwens. Bij deze groet van de kerk is een envelopje gevoegd. een gift kan op 3 manieren: (1) contant (het envelopje wordt opgehaald), (2) digitaal (m.b.v. de QR code) en (3) overmaken op NL29 RABO 0373 7466 44.
Info
mw. L.C. van der Aa-van Eerten,  tel. 421550
mw. A. Meerkerk-Mostert,  tel. 418005
dhr. A. Honkoop,  tel. 418480
mw. E.H. van Noorloos-Zoutendijk, tel. 411498
mw. I.H. Schep-Kooistra,  tel. 413802
De opbrengst  wordt bestemd voor het onderhoud aan onze kerken en gebouwen.

Solidariteitskas
Dit is het steunfonds van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland. Plaatselijke gemeenten kunnen een bijdrage ontvangen. Belijdende leden ontvangen jaarlijks een betaalverzoek voor een bijdrage van € 10,– aan de Solidariteitskas. M.i.v. 2021 bestaat de mogelijkheid dit via automatische incasso te betalen. De helft wordt afgedragen aan de landelijke kas. De andere helft  is voor de Hervormde Gemeente van Sliedrecht.

Kerkgebouwen
De Grote Kerk en het Naberorgel zijn erkende Rijksmonumenten. Onderhoud aan kerkgebouw en orgel moet altijd uitgevoerd worden door ter zake kundige bedrijven. Dit brengt natuurlijk hoge kosten met zich mee. Gelukkig ontvangt de Hervormde Gemeente hiervoor (nog steeds) subsidie van Rijk en Provincie voor een deel van de kosten. De Maranatha Kerk is geen monument.