Praktische informatie

Op dit deel van de site vindt u ook snel algemene informatie over belangrijke zaken zoals, de Doop, Belijdenis doen, en Trouwen. (zie de afzonderlijke pagina’s hiernaast —>)

Huwelijksbevestiging en -inzegening
Wanneer een aanstaand bruidspaar de datum van een huwelijk wil bepalen, en het huwelijk kerkelijk wil laten bevestigen en inzegenen, moet er ook direct contact opgeno­men worden met de wijkpredikant en het Kerkelijk bureau.­ Op de website www.hervormdsliedrecht.nl  is een uitvoerig protocol opgenomen.

Rouwdiensten of diensten van Woord en gebed
Voor overleden gemeenteleden kan de familie een rouwdienst of een dienst van Woord en Gebed aanvragen bij de wijkpredikant.

Aangepaste kerkdiensten
Gemiddeld 6 maal per jaar wordt in de Maranathakerk een aangepaste oecumenische dienst voor anders begaafden gehouden, die georganiseerd wordt door een onafhan­kelijke  interkerkelijke commissie. Voor informatie hierover kan contact worden opgenomen met Wim Bakker (voorzitter),  tel. 0184 415645, e-mail: wimbakker207@gmail.com

Kindernevendiensten
Tijdens de kerkdiensten van de wijkgemeenten 1 en 2 is er kinderneven­dienst voor kinderen van groep 1-8 van de basisschool. Tijdens de kerkdiensten in de Grote kerk  is dat voor de groepen 1 t/m 6, we maken dan gebruik van  het Dienstgebouw en het CJMV-gebouw. Als de ochtenddienst in de Maranathakerk gehouden wordt, hebben de groepen 1 t/m 8 kindernevendienst in de Prins Willem-Alexanderschool.
info: Nijs Jan Nederveen tel. 06 55144431 en Carin van Zanten tel. 06 20267371

Kinderoppas
Voor de kinderen is er kinderoppas. In wijk 1 en 2 van 0 t/m 3 jaar en in wijk 3 en 4 van 0 t/m 2 jaar. Er is een aparte groep in wijk 3 en 4 voor 3+ kinderen.

De kinderoppas is in de benedenzaal in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk en in de Prins Willem- Alexanderschool bij de Maranathakerk (op de eerste verdieping). De lift van de school vindt u als u de school binnenkomt aan uw linker hand. De oppasgroep 3+ van wijk 3 en 4 is in het Dienstgebouw boven in de kleine zaal. In de Prins Willem-Alexanderschool op de 1e verdieping in het klas lokaal van groep 7.

Ouders kunnen hun kinderen daar toevertrouwen aan de goede zorgen van de oppasdienst. De kinderen drinken rond 10.00 uur wat met elkaar. We willen vragen om dit meegebrachte drinken van naam te voorzien.

Informatie over de kinderoppas:
Wijken 1 en 2 Carina de Rijke en Elise Zegelaar
Wijken 3 en 4 Anita van Ulden en Talitha Haak

Kerkauto
Gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, kunnen op verzoek per auto gehaald en weer thuisgebracht worden.
Hiervoor kan contact worden opgenomen met:
wijken 1/2    J.M. Donk, tel. 0184 413636, email: donk.fam@planet.nl
wijken 3/4     A. van Beest,  tel. 0184 422776.

Als u wilt rijden voor de kerkauto, kunt u zich bij deze personen opgeven.

Kerkdienst op CD
Bijna alle kerkdiensten zijn ca. 6-8 weken lang via internet na te luisteren of te downloaden.
Een CD van een dienst is te bestellen bij:
M. van Wijk, tel. 06 22494408
De kosten hiervoor bedragen € 3,50 per stuk.

Liturgieverspreiding
Bij speciale “confessionele” diensten wordt soms een liturgie aan de kerkgangers uitgereikt. Aan huis-gebonden radio-luisteraars, die deze liturgie thuis wensen te ontvangen, kunnen zich daarvoor aanmelden bij
W. (Willem) ’t Jong, tel. 0184 773176
W. (Wim) Verlek , tel. 0184 417100

Website
De website wordt zowel technisch als redactioneel beheerd door de Internetcommissie Website Hervormd Sliedrecht, die daartoe is ingesteld door de Algemene Kerkenraad. Op de website is onder voorwaarden van de opgestelde huisregels gelegenheid voor alle verenigingen, organisaties en andere verbanden binnen de Hervormde Gemeente van Sliedrecht, zich te presenteren en activiteiten aan te kondigen en/of verslag te doen. Ook worden via de website alle reguliere kerkdiensten uitgezonden en opgeslagen zodat deze via het internet kunnen worden beluisterd.
Contactadres:
voor de wijken 1 en 2: redactie12@hervormdsliedrecht.nl
voor de wijken 3 en 4: redactie34@hervormdsliedrecht.nl

Beamteam
Tijdens de diensten van de wijken 1 en 2 wordt de liturgie gepresenteerd met behulp van beamers. De inhoud hiervan moet uiterlijk de dinsdag voor de dienst worden aangeleverd. Dit geldt ook voor mededelingen van commissies e.d., die voorafgaande aan de dienst gepresenteerd worden. Voor meer informatie hoe e.e.a. moet worden aangeleverd, e-mail naar nvhprint@upcmail.nl.

 

Bloemengroet
De bloemengroet, die vanuit de diensten van de wijkgemeenten 1 en 2 aan zieken en bejaarden wordt gezonden, wordt verzorgd door
Mw. J. van Krugten-Noordermeer, tel. 06 28464686.
Giften hiervoor zijn zeer welkom op bankrekeningnummer NL16RABO0373729030 t.n.v. CvK Herv. Gem. Sliedrecht inz. Bloemenfonds.

Werkgroep “Kerk en Israël”
van de Herv. Gemeente Sliedrecht en de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.
Voorzitter: H.J. van Trooijen,  tel. 0184 413348.
Secretaris: M. van de Graaf, tel. 0184 412584.
Penningmeester: J. Stoker, tel. 0184 776672.

Verjaardagsfonds
Rond hun verjaardag ontvangen de leden van onze gemeente, die 18 jaar of ouder zijn,  een gelukwens. Bij deze groet van de kerk is een envelopje gevoegd. Dankzij de medewerking van een groot aantal be­zoek(st)ers worden deze envelopjes opge­haald.

Info

  • mw. L.C. van der Aa-van Eerten, Rijnstraat 32, 3363 EK, tel. 421550
  • mw. A. Meerkerk-Mostert, Rivierdijk 124, 3361 AR, tel. 418005
  • dhr. M. Korevaar, Kievitlaan 18, 3362 NG, tel. 615844
  • mw. E.H. van Noorloos-Zoutendijk, Merelstraat 26, 3362 RK, tel. 411498
  • mw. I.H. Schep-Kooistra, Vivaldilaan 122, 3363 KG, tel. 413802

De opbrengst  wordt bestemd voor het onderhoud aan onze kerken en gebouwen.

Solidariteitskas
Dit is het steunfonds van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit de kas ontvangen plaatselijke gemeenten een bijdrage om pastoraat te handhaven, kerken te bouwen in nieuwe wijken e.d. In het verleden ontving de Hervormde Gemeente Sliedrecht bij voorbeeld een bijdrage voor restauratie van het Naberorgel. Belijdende leden ontvangen jaarlijks een acceptgiro voor een bijdrage van € 10,– aan de Solidariteitskas. De Hervormde Gemeente moet voor elk belijdend lid € 5,– afdragen aan de landelijke kas. Het resterende bedrag is voor de Hervormde Gemeente van Sliedrecht.
Giften zijn welkom op rekeningnummer NL13RABO0373729278 t.n.v. CvK Herv. Gem. Sliedrecht inz. Solidariteitskas.

Kerkgebouwen
De Grote Kerk en het Naberorgel zijn erkende Rijksmonumenten. Onderhoud aan kerkgebouw en orgel moet altijd uitgevoerd worden door ter zake kundige bedrijven. Dit brengt natuurlijk hoge kosten met zich mee. Gelukkig ontvangt de Hervormde Gemeente hiervoor (nog steeds) subsidie van Rijk en Provincie voor een deel van de kosten. De Maranathakerk is geen monument.