Praktische informatie

Op dit deel van de site vindt u ook snel algemene informatie over belangrijke zaken zoals, de Doop, Belijdenis doen, en Trouwen. (zie de afzonderlijke pagina’s hiernaast —>)

Huwelijksbevestiging en -inzegening
Wanneer een aanstaand bruidspaar de datum van een huwelijk wil bepalen, en het huwelijk kerkelijk wil laten bevestigen en inzegenen, moet er ook direct contact opgeno­men worden met de wijkpredikant en het Kerkelijk bureau.­ Op de website www.hervormdsliedrecht.nl  is een uitvoerig protocol opgenomen.

Aanvraag emailadres
Voor het werk van kerkenraden, clubs, verenigingen en commissies binnen onze gemeente kunnen gemeenteleden een @hervormdsliedrecht.nl account aanvragen via deze link. Het gebruik van zo’n account is overigens verplicht voor communicatie waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld (denk aan ledenlijsten). Via het account kan ook de online versie van Office (Word, Excel, etc.) worden gebruikt, en eenvoudig worden samengewerkt met andere gemeenteleden die zo’n account hebben (Teams).

Rouwdiensten of diensten van Woord en gebed
Voor overleden gemeenteleden kan de familie een rouwdienst of een dienst van Woord en Gebed aanvragen bij de wijkpredikant.

Aangepaste kerkdiensten
Gemiddeld 6 maal per jaar wordt in de Maranatha Kerk een aangepaste oecumenische dienst voor anders begaafden gehouden, die georganiseerd wordt door een onafhan­kelijke  interkerkelijke commissie. Voor informatie hierover kan contact worden opgenomen met Wim Bakker (voorzitter),  tel. 0184 415645, e-mail: wimbakker207@gmail.com

Kinderkerk
Iedere zondag is er kinderkerk voor de kids in de basisschoolleeftijd. Check de website voor actuele informatie.
info: Nijs-Jan Nederveen, tel. 06-5514431 en Carin van Zanten tel. 06-20267371 kinderkerk@hervormdsliedrecht.nl  of   kndsliedrecht@hotmail.com

Kinderoppas
Voor de kinderen   van 0 t/m 3 jaar van wijk 1 en 2 en van 0 t/m 5 jaar van wijk 3 en 4 (met een splitsing in een groep voor 0-2 en een 3+ groep) is er kinderoppas in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk en in de Prins Willem- Alexanderschool bij de Maranatha Kerk. Ouders kunnen hun kinderen daar toevertrouwen aan de goede zorgen van de oppasdienst.
Info:  Wijken 1 en 2  Annemarie Potters, tel. 06-10135504, en Nicole Wiersma, tel. 06-52559369,  oppaswijk12@hervormdsliedrecht.nl
           Wijken 3 en 4  Anita van Ulden en Talitha Haak, tel. 06-11893837,  oppaswijk34@hervormdsliedrecht.nl

Kerkauto
Gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, kunnen op verzoek per auto gehaald en weer thuisgebracht worden.
Hiervoor kan contact worden opgenomen met:
wijken 1/2    J.M. Donk, tel. 0184 413636, donk.familie@planet.nl
wijken 3/4     A. van Beest,  tel. 0184 422776.
Wie kerkauto wil rijden , kan zich bij bovengenoemde personen opgeven.

Kerkdienst op CD
Bijna alle kerkdiensten zijn ca. 6-8 weken lang via internet na te luisteren of te downloaden.
Een CD van een dienst is te bestellen bij: M. van Wijk, tel. 06-4453217
De kosten hiervoor bedragen € 3,50 per stuk.

Liturgieverspreiding
Bij speciale “confessionele” diensten wordt soms een liturgie aan de kerkgangers uitgereikt. Aan huis-gebonden radioluisteraars, die deze liturgie thuis wensen te ontvangen, kunnen zich daarvoor aanmelden bij
W. (Willem) ’t Jong, tel. 0184 773176 of bij
W. (Wim) Verlek , tel. 0184 417100

Website
De website wordt zowel technisch als redactioneel beheerd door de ICT commissie, die een commissie van bijstand is van het College van Kerkrentmeesters. Op de website is onder voorwaarden van de opgestelde beleidskaders door de Algemene Kerkenraad gelegenheid voor alle verenigingen, organisaties en andere verbanden binnen de Hervormde Gemeente van Sliedrecht, zich te presenteren en activiteiten aan te kondigen en/of verslag te doen. Ook worden via de website alle reguliere kerkdiensten uitgezonden en opgeslagen zodat deze via het internet kunnen worden beluisterd.
Contactadres: websitecommissie@hervormdsliedrecht.nl

Beamteam
Tijdens de diensten wordt de liturgie gepresenteerd met behulp van beamers. De inhoud hiervan moet uiterlijk de dinsdag voor de dienst worden aangeleverd. Dit geldt ook voor mededelingen van commissies e.d., die voorafgaande aan de dienst gepresenteerd worden. Voor meer informatie hoe e.e.a. moet worden aangeleverd zie de website of mail naar kopijbeamer12@hervormdsliedrecht.nl

Bloemengroet
De bloemengroet, die vanuit de diensten van de wijkgemeenten 1 en 2 aan zieken en bejaarden wordt gezonden, wordt administratief verzorgd door Mw. J. van Krugten-Noordermeer, tel. 06-28464686.
Giften hiervoor zijn zeer welkom op bankrekeningnummer NL16 RABO 0373 7290 30 t.n.v. Bloemenfonds Herv. Gem. Sliedrecht

Werkgroep “Kerk en Israël”
van de Herv. Gemeente Sliedrecht en de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht
Voorzitter: J.M. Schouten,  tel. 0184 421545
Secretaris: M. van de Graaf, tel. 0184 412584
Penningmeester: J. Stoker, tel. 0184 776672.

Verjaardagsfonds
Rond hun verjaardag ontvangen de leden van onze gemeente, die 18 jaar of ouder zijn,  een gelukwens. Bij deze groet van de kerk is een envelopje gevoegd. Dankzij de medewerking van een groot aantal be­zoek(st)ers worden deze envelopjes opge­haald.
Info
mw. L.C. van der Aa-van Eerten,  tel. 421550
mw. A. Meerkerk-Mostert,  tel. 418005
dhr. M. Korevaar,  tel. 61584
mw. E.H. van Noorloos-Zoutendijk, tel. 411498
mw. I.H. Schep-Kooistra,  tel. 413802
De opbrengst  wordt bestemd voor het onderhoud aan onze kerken en gebouwen.

Solidariteitskas
Dit is het steunfonds van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland. Plaatselijke gemeenten kunnen een bijdrage ontvangen. Belijdende leden ontvangen jaarlijks een acceptgiro voor een bijdrage van € 10,– aan de Solidariteitskas. M.i.v. 2021 bestaat de mogelijkheid dit via automatische incasso te betalen. De helft wordt afgedragen aan de landelijke kas. De andere helft  is voor de Hervormde Gemeente van Sliedrecht.

Kerkgebouwen
De Grote Kerk en het Naberorgel zijn erkende Rijksmonumenten. Onderhoud aan kerkgebouw en orgel moet altijd uitgevoerd worden door ter zake kundige bedrijven. Dit brengt natuurlijk hoge kosten met zich mee. Gelukkig ontvangt de Hervormde Gemeente hiervoor (nog steeds) subsidie van Rijk en Provincie voor een deel van de kosten. De Maranatha Kerk is geen monument.