Grote Kerk

IMG_5222Het oudste monument van Sliedrecht, de Hervormde Grote Kerk, valt sinds 1991 onder de monumentenwet. De kerk is een laat achttiende-eeuws bouwwerk, daterend uit het jaar 1763. In dit jaar vond, na een brand, een herbouw plaats.

 

Toren

Toren GKDe toren is sinds 1855 eigendom van de burgerlijke gemeente. De fundering dateert uit circa het jaar 1000. Het ondergedeelte is middeleeuws. Het bovengedeelte stamt uit 1825 (herbouw).

De luidklok uit 1604 werd gegoten door Heynricus Meurs te Utrecht. De klok heeft een middellijn van 91,3 cm. Het eerste uurwerk stamt uit 1751. Het huidige is elektronisch.

Bij een grote restauratie van de toren in 1953 werd een sarcofaag gevonden op vier meter onder de dijkvoet. Het deksel hiervan ligt achter het Sliedrechts Museum. De sarcofaag met het skelet is overgebracht naar de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Naberorgel

Zie voor uitgebreide informatie de pagina over het Naberorgel.

Glas-in-lood ramen

Raam 1 Raam 2De glas-in-lood ramen van de Grote Kerk te Sliedrecht werden vervaardigd in 1940 door glazenier Berg te Dordrecht. Het linker raam toont Mozes met de Stenen Tafelen der Wet komende van de berg Horeb en de hemelvaart van de profeet Elia. Het rechter raam toont Johannes dopende in de Jordaan en de prediking van Jezus, met op de achtergrond de kruisheuvel.

Preekstoel

Kansel GKDe preekstoel, met doophek en psalmborden in Lodewijk XV stijl, werd geplaatst in het jaar 1764.

Kanselbijbel

De kanselbijbel werd in het jaar 1748 gedrukt bij Nicolaas Goetzee te Gorinchem. De Bijbel was eveneens een geschenk bij de ingebruikname van het orgel in 1852.

Avondmaalservies

Het zilveren avondmaalservies is in 1823 vervaardigd door de fa. J.J. van Nieuwcastel. Het werd geschonken door twee kerkmeesters.

Intereur GK1

Doopvont

De zilveren doopvont werd verkregen bij de in gebruik name van het orgel in 1852. Het waren 48 dames die de doopvont aanboden. Het geheel werd in 1871 aangevuld met een wijnkan welke door twee dames aangeboden werd.

Archief

De ordening van het archief is begonnen in 1984. Het oudste stuk dateert uit het jaar 1672. Het eerste notulenboek begint in 1679. Hiervan is een transcriptie gemaakt. In 2017 is het historisch archief tot het jaar 1975 in bruikleen overgedragen aan het Regionaal Archief Dordrecht en daar voor eenieder te raadplegen. Voor bezoekersinformatie en de inventaris van het kerkarchief zie www.regionaalarchiefdordrecht.nl (inventarisnummer 1277). Alleen aan bepaalde delen zijn om redenen van privacy inzagevoorwaarden verbonden. Hiervan kan echter in bijzondere gevallen worden afgeweken na gemotiveerde aanvraag bij het College van Kerkrentmeesters via cvk@hervormdsliedrecht.nl.

Consistoriekamer

Predikantenbord 1 GKPredikantenbord 2 GKPredikantenbord 3 GK

 

 

 

 

 

Hier bevinden zich een drietal borden, waarop een indrukwekkende lijst van predikanten die in Sliedrecht dienden en dienen. U kunt deze bekijken bij kerkenraad/AK/Predikanten.

Gedenkplaat

Naast de hoofdingang bevindt zich een gedenkplaat ter herinnering aan de “Merwedegijzelaars” die op 16 mei 1944 zijn weggevoerd. Meer informatie: www.merwedegijzelaars.nl.

Grafplaten aan oostmuur

Naamplaten GKDe grafplaten zijn bij de restauratie van het binnenwerk van de kerk in 1964 gevonden in de grafkelder van de families Colot d’Escury en Van den Burg, de toenmalige heren van de ambachten Naaldwijk en Lockhorst (of Sliedrecht).

Adres

Kerkbuurt 131
tel: 0184 412626
Koster: H.J. de Mul
tel:  06-22060295
kostergk@hervormdsliedrecht.nl

Bij blijvend geen gehoor of beantwoording van uw bericht – mogelijk bij vakantie/ afwezigheid van de koster – kunt u hier contact opnemen met Kerkelijk Bureau.

Beschikbaarheid

Bekijk hier de agenda voor de beschikbaarheid van de Grote Kerk.