De twee gebrandschilderde ramen

Over de maker:
De ramen zijn gemaakt door Toon Berg.
Na een studie aan de academie van Beeldende Kunsten in Den Haag ging Antonius Cornelis Berg (Delft 1877-Dordrecht 1967) in de leer bij het atelier Het Prinsenhof te Delft. Na enige tijd als chef bij de glasfabriek J.J.B.J. Bouvy te Dordrecht gewerkt te hebben, vestigde hij in de Dolhuisstraat te Dordrecht van 1919 tot 1957 zijn eigen atelier.

Hier werd naast gebrandschilderd en geëtst glas ook geslepen glas-in-lood en glasmozaïeken gemaakt. Naast nieuw werk, restaureerde Berg ook ramen, waarvan de bekendste die van de St. Janskerk te Gouda. Naast de twee ramen van de Hervormde Kerk leverde Berg in 1948 ook de 3 gebrandschilderde glas-in-loodramen in de trouwzaal van het Sliedrechts Raadhuis.

Linkerraam
Het raam links van de kansel heeft als Oudtestamentische voorstelling Mozes die met de 10 geboden op twee stenen tafelen van de berg Horeb komt en de hemelvaart van de profeet Elia op een vurige wagen, nagestaard door de profeet Elisa. (2 Koningen 2)

Wanneer men deze voorstelling nauwkeurig bekijkt, ziet men de mantel van Elia’s schouder afglijden. Deze mantel waarmee hij het water deed splijten om droogvoets door de Jordaan te gaan, werd het ambtskleed van zijn opvolger Elisa die op zijn terugkeer naar Jericho eveneens het Jordaanwater met deze mantel deed splijten.

Een beeld van deze opvolging vindt u in de consistorie, waar 3 borden met de namen van predikanten te zien zijn, die door de eeuwen heen de hervormde gemeente van Sliedrecht gediend hebben.


Rechterraam
Het rechterraam heeft de Nieuwtestamentische voorstelling
van de doop door Johannes in de Jordaan en de prediking van Jezus te midden van het volk, met op de achtergrond Jeruzalem en de kruisheuvel en het levende water van de Heilige Geest. Vooral de afbeelding van Christus predikend tussen het volk geeft veel details. Zo ziet men, onder de geheven arm van Jezus, het hoofd van een kind. Hier wordt de tekst “laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet” in uitgebeeld. Let ook op de gekleurde personen afgebeeld boven het kind: “Ik heb een woord voor de gehele wereld”. Rechtsonder de vertroosting van een treurende, hier wordt verwezen naar het gebod van de naastenliefde.

 

Oplevering
Hoewel door de oorlogshandelingen ook de woning met atelier van glazenier Berg te Dordrecht werd getroffen en door brand het ontwerp op ware grootte van het rechterraam verloren ging, kon hij door middel van een in zeer korte tijd nieuw gemaakt ontwerp, op ware grote, de ramen toch binnen de gestelde tijd leveren. De ramen werden geplaatst door de plaatselijke schilder H. Visser en op zaterdag 21 september 1940 overgedragen aan de Kerkvoogdij. De Merwebode van vrijdag 27 september 1940, waarin beide ramen staan afgebeeld, geeft onder andere weer: “De heer Van der Vlies heeft beide sprekers, de heer Berg en Ds. F.E. van Santen, dank gezegd. Spreker memoreert het hartelijk medeleven der gemeente en somt op wat in betrekkelijk korte tijd alzo niet is gedaan: een dak, centrale verwarming, elektrische verlichting, restauratie van het orgel en elektrische windvoorziening en nu de ramen”.