Gereformeerde Bondsmodaliteit (wijken 3 en 4)

Overzicht

Zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”

Wat is het doel?
Het doel van de zondagsschool is om kinderen te onderwijzen in het Woord van God.

Voor wie?
Alle kinderen, kerkelijk of buitenkerkelijk, die op de basisschool zitten, zijn welkom op de zondagsschool.

Waar?
Iedere zondag wordt zondagsschool gehouden in de Johannes Calvijnschool,
Scheldelaan 15, van 14:00 tot 15:00 uur.
NB. Op de zondagen dat er in de wijken 3 en 4 Heilig Avondmaal wordt gevierd wordt geen zondagsschool gehouden.

Wat doen we?
De kinderen luisteren eerst naar een verhaal uit de Bijbel. Dan zeggen de kinderen een psalm en/of bijbeltekst op. Daarna wordt gewerkt in een werkboek of wordt een vrij verhaal verteld of voorgelezen. Door positief mee te doen sparen de kinderen stempels voor een mooi leesboek of een knutselwerkje.

Kerstfeest
Met kerstfeest wordt voor alle kinderen een kerstfeestviering in de kerk gehouden. Dan wordt de geboorte van de Heere Jezus herdacht. Alle ouders, familie en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Voor kerst kan een boek uitgezocht worden door de kinderen, maar ook via punten die ze het hele jaar sparen. De lijst voor de te kiezen boeken vindt u hier.

Kijk hier naar de Kerstviering van zondagsschool Laat de Kinderen tot Mij komen.

Paasfeest
Met Pasen wordt het zondagsschooluur in de kerk gehouden. Ook hier zijn ouders en belangstellenden van harte welkom. Kom ook! Kom met uw kind gerust eens een kijkje nemen. Zij zijn van harte welkom! Tijdens de Paasviering wordt afscheid genomen van de kinderen die de zondagsschool gaan verlaten. Zij ontvangen hierbij een bijbeltje en krijgen een uitnodiging om deel te gaan nemen aan de catechisatielessen.

Leeftijd 4-12 jaar. Secr.: mw. Agatha Verheij. Voor meer informatie kunt u mailen.

IMG_8744[1]
Clubavond van de meisjesclub in de Handpalm

JeugdRaad HGJS

De JeugdRaad HGJS is een commissie van bijstand van de wijkkerkenraden 3 en 4. Onder de verantwoordelijkheid van de JeugdRaad HGJS vallen:

De jeugdouderlingen en jeugddiakenen nemen zitting in de JeugdRaad HGJS.  Daarnaast zijn er een voorzitter, penningmeester en secretaresse. Zie het stroomschema hiernaast ter verduidelijking. Het belangrijkste doel is jongeren door de gemeente via Christus bij God de Vader brengen en houden. Dit wil de JeugdRaad HGJS doen door het coördineren en faciliteren van het geheel van het jeugdwerk én door het fungeren als intermediair tussen de verschillende commissies en tussen de commissies en de kerkenraden. De JeugdRaad HGJS wil op deze wijze tot een zegen zijn voor de jeugd, maar niet minder voor het geheel van de gemeente van onze Heere Jezus Christus.

Giften voor het jeugdwerk zijn welkom op bankrekeningnummer NL85RABO0373729146 ten name van JeugdRaad HGJS.
Voor vragen/ideeën en/of suggesties kunt u de JeugdRaad HGJS bereiken via jeugdraad@hervormdsliedrecht.nl.

IMG_8762[1]
Club in de Handpalm op een donkere winteravond

ClubRaad HGJS

Het belangrijkste doel van de ClubRaad HGJS is het vormgeven, structureren en aanbieden van verantwoorde clubactiviteiten voor de kinderen en jongeren binnen onze gemeente. Op deze manier hopen wij kinderen en jongeren via Jezus bij God de Vader te brengen en te houden. Daarnaast blijkt dat binnen de diverse activiteiten vriendschappen ontstaan die juist in deze tijd zeer waardevol zijn om te kunnen blijven staan in het geloof. Binnen de ClubRaad HGJS zijn er verschillende functies. Zo is er de voorzitter, de secretaris en zijn er drie aanspreekpunten voor clubleiding, verdeeld in de caterogiën A, B en C. Tevens zijn er binnen de ClubRaad de taken financiën, basismaterialen en publiciteit. In het organogram van de ClubRaad HGJS kunt u zien wie er momenteel zitting hebben in de ClubRaad en welke rol zij vervullen. Om deze in te zien kunt u hier klikken.

Een van de Jongensclubs
Een van de Jongensclubs

De volgende clubs vallen onder de ClubRaad HGJS:

 • Kinderclub “De Kinderkaravaan”. Groep 2 en
 • Meisjesclub “Esther 1”. Groep 4 en 5
 • Meisjesclub “Esther 2”. Groep 6 en 7
 • Meisjesclub “Spirit”. Groep 8 + klas 1, 2 en 3 VO
 • Jongensclub “Benjamin”. Groep 4 en 5
 • Jongensclub “Josia”. Groep 6 en 7
 • Jongensclub “Gideon”. Groep 8 en klas 1 VO
 • Jongensclub “Solid”. Klas 2 en 3 VO
 • Binnenstebuiten. Klas 1, 2 en 3 VO
 • Koffiebar “De Tweesprong”
 • 15PLUZZ 19+
 • HeartFirst 25+
 • HeartBeat Chr.
 • Kinderkoor “Laudate Deum”. Groep 2 t/m 8
 • Tamboerijngroep Hadassa. Vanaf groep 5 en volwassenen
 • Club voor anders begaafden “De Regenboog”
 • Regenboog Junior
HGJS-activiteitenkalender
Optreden tamboerijngroep Hadassa
Optreden tamboerijngroep Hadassa

Voor de precieze data van al deze activiteiten verwijzen wij u naar de HGJS Kalender en de clubagenda in het Kerkblad. Daarnaast verzorgt de Clubraad HGJS wekelijks een stukje in het kerkblad met daarin alle clubactiviteiten. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Clubraad HGJS of mailen naar hgjs@hervormdsliedrecht.nl.

Gereformeerde Bond, afdeling Sliedrecht

Contactadres: W. Meerkerk.

VROUWEN RONDOM DE BIJBELLogo Vrouwenbond

Vrouwen hebben andere vrouwen nodig om met elkaar te delen. Daarom hebben we als vrouwen van de gemeente gekozen voor een nieuwe opzet. Eenheid in verscheidenheid zijn hierbij kernwoorden. Concreet houdt het in dat er drie kringen zijn die allen met de bijbel bezig zijn maar eigen zijn in hun vormgeving.
Je kunt je aansluiten bij een van de volgende drie kringen:

• Ochtendkring (alle leeftijden)
• Avondkring (alle leeftijden)
• Jongevrouwenkring

Ochtendkring alle leeftijden

Afwisselend op de dinsdag- of de donderdagmorgen komt de ‘ochtendvrouwenkring alle leeftijden’ 1x per 3 weken bij elkaar in de Maranathakerk of de Handpalm. De locatie kan in verband met Covid-19 nog veranderen. Vanaf 9 uur is er koffie en thee en om half 10 beginnen we met elkaar.

Dit seizoen behandelen we het bijbelboek Prediker aan de hand van de Bijbelstudies in de ‘Hervormde vrouw’.  We ervaren de ochtenden als leerzaam en opbouwend en ervaren onderling grote verbondenheid.
Behalve de Bijbelstudies nodigen we 1 x per jaar iemand uit om iets te vertellen over zijn of haar (vrijwilligers) werk in de samenleving.

Afgelopen jaar hebben we gezamenlijk met de andere vrouwenkringen een stamppot-avond gehouden. Het was heel leuk om elkaar op deze manier te ontmoeten. Met elkaar eten en zingen is heel verbindend. Verder maakten we verschillende kerststukken waarin we mooi zagen hoe verschillend we allemaal zijn, maar tegelijkertijd hebben we met elkaar gemerkt dat het samen praten over de Bijbel en over wie God in ons leven is en hoe Hij werkt, heel samenbindend werkt. We nodigen jou ook graag uit om dat te komen ervaren. Van harte welkom!

Contactpersoon: Jeannette Groen,  tel. 06 1498 7728

Data 2020/2021: 24-9 (Handpalm), 13-10, 5-11 (Handpalm), 24-11, 17-12 (Handpalm) // 5-1, 28-1, 16-2, 11-3, 30-3

Avondkring alle leeftijden

Sfeer indruk Avondkring

Onze avondkring is een ontmoetingsplaats voor vrouwen van alle leeftijden. Naast Bijbelstudie neemt het met elkaar meeleven (in lief en leed) een grote plaats in op onze kring.

In seizoen 2021/2022 willen we samen nadenken over het thema “Dubbele nationaliteit”. We laten ons verrassen wat zowel het Oude als het Nieuwe Testament ons leert over het Koninkrijk van God. Dit aan de hand van ‘Van vrouw tot vrouw’ van de hervormde vrouwenbond.

Naast de ‘gewone’ avonden organiseren we ook iets creatiefs, een Kerstviering, avond met spreker, verkoping, Paasbijeenkomst en een ontspannen uitje als afsluiting van het seizoen.

 

Sfeer indruk Avondkring

We komen bij elkaar op de donderdagavond om de twee weken, van 19.45 tot 21.45 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.15 u. Van harte welkom om eens op onze kring te kijken en/of lid te worden!

2021: 09 – 09, 23-09 , 07-10, 28 – 10, 11 – 11, 25-11, 09 – 12,
2022: 06 – 01, 20 – 01, 03 – 02, 17 – 02, 10 – 03, 24 -03, 07– 04, 28-04

Contactpersoon: Klaziena Westland tel. 0184-636920 / avondkring@outlook.com

Jongevrouwenkring

Bestuur Jonge Vrouwenkring 2019/2020

“Word sterk door de genade van Christus” 2 Tim. 2 : 1

Het komende seizoen behandelen we de brief aan Timotheüs. Thema’s die aan bod komen zijn: het belang vast te staan in de Bijbelse leer, het lijden om het volgen van Christus, hoe gaan we om met geld en goed en groeien in het geloof. Groeien in het geloof doe je niet alleen, juist als christelijke gemeente is het van belang samen te groeien in het geloof.

Wil jij ook groeien in het geloof? Heb je zin om te luisteren, mee te praten, ervaringen te delen, andere vrouwen te ontmoeten, mee te werken aan de opbouw van de gemeente? Met elkaar luisteren we naar de Bijbel en delen we de lessen die we daar uit kunnen leren voor iedere dag. Ook is er tijd om te zingen, te bidden, voor gezelligheid, gesprekken en bezinning. Naast de Bijbelstudieochtenden is er een creatieve morgen en vullen we een ochtend met een vrij onderwerp. Het thema van deze ochtend is: duurzaamheid. Ton Spek zal hier over komen spreken.

De ochtenden van de Jonge Vrouwenkring zijn één keer in de 2/3 weken op woensdagmorgen vanaf 9.30 uur (koffie vanaf 9.15 uur) tot 11.00 uur in de Maranathakerk. Voor de kinderen is er een vaste oppas: mevrouw Meerkerk.

Contactpersoon: Mariëlle van Trooijen, tel: 413348

Data 2019-2020: 25-9, 9-10, 30-10, 20-11(ochtend over duurzaamheid), 11-12 // 15-1, 29-1, 12-2, 4-3 (crea-ochtend), 25-3, 15-4(afsluitingsochtend)

Herv. Ger. Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”

Als mannen van onze gemeente vinden we het belangrijk om met elkaar naar de Bijbel te luisteren. Omdat God zich in de Bijbel bekend maakt! En wij Hem beter willen leren kennen en liefhebben. En het zijn de Schriften die van de Heere Jezus Christus getuigen. Jezus Christus vormt immers het hart van het Bijbels getuigenis. We luisteren met elkaar naar een Bijbelgedeelte waarover een van ons een inleiding heeft gemaakt. Hiervoor maken we gebruik van de Hervormde Vaan of maken we zelf een inleiding. Het maken van een inleiding is vrijblijvend en niet verplicht. Het Bijbelgedeelte en de inleiding bespreken we dan met elkaar. Leden krijgen 10 x per jaar de Hervormde Vaan per post toegestuurd. Daarin staan, naast een Bijbelstudie uit het O.T. en N.T. ook meerdere artikelen in, gericht op kerk en samenleving. Vanaf eind september tot begin april komen we op woensdagavond, 1 x per 2 weken in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk bij elkaar. We beginnen altijd om 19.45 uur en sluiten om 21.45 uur weer af.

Daarnaast willen we af en toe wat meer iets in een andere setting iets organiseren naast de gebruikelijke samenkomsten. Hieronder een paar foto’s van ons bezoek aan de Dijksynagoge te Sliedrecht in januari 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Als afsluiting van het winterseizoen 2018-2019 hebben we het Bijbels Museum te Leerdam bezocht. Zie onderstaande foto’s.

 

 

 

 

Graag nodigen wij mannen van alle leeftijden uit om samen met ons de Bijbel te bestuderen. De meerwaarde is het samen hierover van gedachten wisselen en

het delen van onze vragen, moeiten en vreugden. Het is altijd weer verrassend om van meerdere kanten een vraag of opmerking te krijgen. En zo te worden opgebouwd in ons geloof!

Voor meer informatie:

G. Sekeris, tel. 0184-416726 e-mail gencsekeris@planet.nl
W. de Munck, tel. 0184-414587 e-mail wdemunck@solcon.nl

Kringwerk

De volgende kringen worden gehouden:

Studiekring

Deze winter  wordt de studiekring geleid door Ds. Den Boer.

We beginnen om 20.00 uur in het Dienstgebouw.

Jongerenkring

Deze winter wordt de jongerenkring geleid door Ds. Den Boer.  Tijdens de avonden behandelen we het boek ‘Een leeskamer in het Grote Huis’ van dr. Ewald Mackay’.

Huisbijbelkringen

Hieronder een overzicht van alle huisbijbelkringen. Bij alle huisbijbelkringen is nog plaats voor nieuwe leden. De meeste kringen hebben een wisselende (in)leider; altijd op vrijwillige basis. Neem voor algemene informatie over Huis-Bijbelkringen contact op met Herro Zoutendijk.

Huisbijbelkring Tijdstip & frequentie Onderwerpen
De Grienden dinsdagavond om de
3 à 4 weken
Boek: “Meten, weten en jezelf vergeten” (Dr. H. v.d. Belt)
De Oude Uitbreiding 1 1 x per 2 weken
woensdagavond
Boek: ‘Breder Langer Dieper Hoger’ (I. Dekker & M. Schouwstra)
De Oude Uitbreiding 2 1x per maand, in principe 1e dinsdag van de maand Boek: voor nieuw seizoen nader te bepalen
Kring De Weren 1 x per maand op zondagavond Boek: ‘In gesprek’ (Ds. Van der Veen)
Molendijkkring Laatste zondagavond van de maand Boek: “Breder Langer Dieper Hoger” (I. Dekker en M. Schouwstra)
Puriteinenkring 1 x per maand maandagavond Boek: “Bidden” (Tim Keller)
Prickwaert-Weresteijn 1 x per 3 weken op dinsdagavond Boek: “Groeien in het geloof” (Dr. G. van den End)
Rivierenbuurt 1 x per 3 weken op maandagavond Boek: “In Gesprek” (Ds. H. vd Veen) en nader te bepalen
Van de Wiel / Kroonstraat 1 x per maand op zondagavond Boek: “Breder Langer Dieper Hoger” (I. Dekker en M. Schouwstra)
De Hooghe Lijster 1 x per maand op donderdagmorgen (zaal Parkzicht) Bespreken Bijbelboek Daniel met eigen hand-out
Baanhoek / Westwijk 1 x per maand Afwisselend woensdag/donderdag Boek: “Galaten” (Tim Keller)
Havenkwartier Iedere 1e zondagavond van de maand Boek: “In Gesprek” (Ds. H. vd Veen)

Zendingscommissie wijken 3 en 4

Zending is een Bijbelse opdracht. De zendingscommissie wil de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van deze opdracht. De zendingscommissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht en het ontplooien van diverse activiteiten om het zendingswerk onder de aandacht te brengen en de betrokkenheid van de gemeente te verhogen. Voor meer informatie en contactgegevens kunt u kijken op onze website.

Evangelisatie Commissie

Voorzitter:                                     Marcel Kornet
Alg. adjunct:                                Jacco de Koning
Secretaris:                                    Jolanda Lock
Penningmeester:                        Willy Vastenhout
Lid:                                                   Theo Honkoop

Kinderevangelisatie Jolanda Lock
Tienerevangelisatie Marcel Kornet
Jongerenevangelisatie Arie-Jan Huisman

Straatevangelisatie Jacco de Koning
Missionaire cursussen Jacco de Koning

Website www.echtbelangrijk.nl