DE NAAM JEZUS

……gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk redden zal van hun zonden. Mattheüs 1:21b

Het moet ons wel opvallen, dat zowel Maria als Jozef, beiden van een engel de opdracht krijgen, om het kind dat geboren gaat worden de naam Jezus te geven. Het luistert dus nauw met die naam Jezus. Er mag geen enkele twijfel bestaan over die naam. Vergissing moet worden uitgesloten. Jozef moet het niet van Maria hebben en Maria niet van Jozef. Beiden krijgen ze de naam van het Kind uit de eerste hand te horen. Gij zult Hem de naam Jezus geven. God geeft de Zaligmaker en Hij geeft ook de naam van de Zaligmaker. Alles is Zijn werk. Alles wat van de mens is, wordt uitgeschakeld. Zelfs de naam van het kind is niet door Jozef en Maria gekozen. Het is God de Vader zelf, die Zijn eniggeboren Zoon van een Naam voorziet. Hoe anders is het met de naamgeving gesteld op de eerste bladzijde van het Oude Testament, vergeleken met de naamgeving op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament. Toen, na de schepping van het gedierte en het gevogelte, bracht God het tot de mens om te zien, hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. De naamgeving liet God over aan de mens. Maar als God door het zenden van Zijn Zoon herstellen gaat, wat in het paradijs door de zonde is kapot gemaakt, dan gaat God zelf de Naam geven, voordat mensen nog maar aan een naam hebben kunnen denken. De naam gaat bij het geboortefeest van de Heiland voorop.
Lang voor de geboorte van de Messias staat zijn naam al vast en is die bekend gemaakt, zowel aan Maria, zijn moeder, als aan Jozef. God zelf stelt de naam van Zijn Zoon vast en laat in die naam horen, dat Hij op ons heil is bedacht. Jozef werd daarbij eerst als vader uitgeschakeld, om daarna, als uitgeschakelde weer ingeschakeld te worden. Hij mocht als aardse va¬der van Jezus, de naam Jezus over het kind uitroepen. Een heel gewone, veel voorkomende jongensnaam. Het is geen hemelse naam, die wij mensen niet kunnen begrijpen, maar wel een Naam, door de hemel gewild. Deze naam – en geen andere – is onder de hemel aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden.
Misschien vraagt u zich bij uzelf af: waarom hecht God zo aan die naam Jezus, dat Hij die zowel aan Maria als aan Jozef door zijn engel bekend laat maken? Wel, het antwoord lezen we in het vervolg van de tekst: ” want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden “. Dat is de uitleg van wat die naam Jezus betekent. Die naam Jezus betekent: de Here redt, Hij komt te hulp! Drie kernwoorden bevat de uitleg van die naam Jezus. Redden, volk en zonden.
Redden, moeten wij gered worden? Ja, elk mens moet gered worden. Waarvan? Van onze zonden! De naam Jezus is Gods antwoord op de zonde die als een onoplosbaar probleem iedereen in deze wereld in zijn greep houdt en waar niemand een oplossing voor weet. Maar die naam Jezus is de oplossing. Daarom is deze naam niet minder dan een nederlaag voor de vorst der duisternis. De macht van de zonde is zijn werk, daar verheugt hij zich over, daar leeft hij zich in uit. In de naam Jezus laat God de boze de nederlaag aankondigen. Ook daarom luistert die naam zo nauw. Er is geen ander, die de boze de nederlaag kon bereiden dàn Hij, die de naam Jezus draagt.
Wie in het water valt en niet kan zwemmen, die verdrinkt onherroepelijk. Zo zijn wij er allemaal aan toe door onze zonden. Maar nu zegt het evangelie, dat er Eén is gekomen, die de drenkeling, die op het punt stond te verdrinken is nagesprongen. Degene, die dat deed heet Jezus. Hij is het, die zondaren nasprong om ze te redden, te redden van de dood. Daarom wordt Jezus Zaligmaker genoemd, omdat Hij zijn volk zalig maken zal van hun zonden. Daarom lag Hij in een kribbe en daarom hing Hij aan het kruis. Voor Zijn naam gaat de zonde, de duivel en de dood op de vlucht.
Nu is die Naam Jezus de garantie van Zijn werk. Israël, dat is Zijn volk, waarnaar Hij zijn reddende handen uitstrekt. Later zullen ook de heidenen van deze naam horen en zij zullen betrokken worden in het reddende werk van de Here Jezus. Jezus is immers de zoon van Abraham en de belofte aan Abraham, dat in Hem alle volkeren van de aardbodem gezegend worden, wordt in Jezus vervuld. Zijn volk zal Hij redden van hun zonden, zegt de engel tegen Jozef. Zijn volk, dat zijn zij, die van Christus zijn. Mensen belast en beladen met zonden. En Jezus is het die ons redden zal van onze zonden.
Onze Zaligmaker luistert naar de naam Jezus. Zoals een kind luistert naar zijn naam, als iemand het roept, zo luistert de Here naar zijn naam. Jezus reageert op het roepen van zijn naam. Bij Hem moeten wij zijn! Kunnen wij anders dan door zijn Naam te roepen zijn hart raken? Toen hoorde God. Wij hoeven die Naam niet uit te schreeuwen, u mag hem stil voor u uit fluisteren. Jezus hoort u toch wel, het is een liefelijke naam, een fees-telijke Naam: Jezus.
De Heilige Geest leert ons dit kind bij Zijn Naam te noemen. Zou Hij, die Jezus heet, het ooit moe worden, die naam van zijn kinderen te horen? Jezus, dat betekent: God redt! Ook mij? Ja ook u, en jou! Kent u die naam dan nog niet?

Ds. J.F.Tanghé