De plaats van de Hemelvaart

Toenkeerden zij terug naar Jeruzalem, schrijft Lucas in Handelingen 1:12,
van de berg,
genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan.
Waarom vertelt Lucas dit op deze manier? Omdat zijn lezers niet van de
plaatselijke situatie op de hoogte zijn? Maar zit er niet meer achter?
Waarom een lesje aardrijkskunde in een verhaal over de Hemelvaart?
Wat betekent het dat de Olijfberg dicht bij Jeruzalem is en toch een sabbatsreis
er vandaan?
Zeker is, dat de Here Jezus deze plaats met opzet gekozen heeft. En Hij leidde
hen naar buiten tot bij Betanië schrijft hij in zijn evangelie (24:50a).
Wilde Jezus met zijn discipelen alleen zijn? Een hemelvaart in Jeruzalem zou
een volksoploop hebben teweeg gebracht.
Om niet vooruit te lopen op Pinksteren liep Hij een sabbatsreis de landelijke
stilte in. De afstand, die het een Jood geoorloofd was op sabbat te reizen.
Opvallend is het dat Lucas als niet-Jood, een woord als sabbatsreis vermeld.
Sommigen menen daarom, dat de Hemelvaart op een sabbat zou hebben plaats gevonden.
Dat lijkt me rijkelijk te ver gezocht. De periode van veertig dagen, waarin de Here
Jezus telkens aan de Zijnen verscheen, moet je letterlijk nemen.
Het is daarom helemaal juist, dat we Hemelvaartsdag op donderdag vieren.
Zoals de Olijfberg vlakbij Jeruzalem ligt en toch er een eindje vandaan, zo ligt
de donderdag vlakbij de sabbat en toch een “sabbatsreis”er vandaan.
De Hemelvaart vond niet plaats op een sabbat, toch wil Lucas onze gedachten
naar de sabbat doen uitgaan. Hij wil niet alleen de afstand aangeven, maar
ons aan een sabbatsviering laten denken. De Hemelvaart vond plaats dicht bij
en eigenlijk in Jeruzalem, op het terrein waar de sabbatvierende Jeruzalemmers
zich op deze zevende dag mochten ophouden. Dit is belangrijk in verband met wat
er staat in vers 4 en 8.
Jezus gebood namelijk zijn discipelen Jeruzalem niet te verlaten en hun werk
in Jeruzalem te beginnen. Waar Hij stierf begint ook zijn overwinning.
Jezus is zo goed als vanaf Golgotha ten hemel gevaren.
Nog nauwkeuriger: vanuit Gethsémané, want deze hof lag aan de voet van de Olijfberg.
Wij moeten de plaats van de Hemelvaart ongeveer zoeken, waar de weg naar
Betanië zich afsplitste naar Jericho. Jezus trok de lijn van zijn lijden door naar de hemel.
De plaats van de Hemelvaart moest de eenheid van Zijn vernedering en Zijn
verhoging onderstrepen, De Gekruisigde, is de Opgestane, de Verheerlijkte en de
ten hemel gevaren Heer!

Ds. J.F.Tanghé