Indien Gij Gods Zoon zijt . . .

Lucas 4:3

De verzoeking in de woestijn vindt plaats pal na de doop van Jezus.
In Lucas 3 lezen wij hoe het gebeurde. Hoe er dan over de Jordaan een stem uit de hemel klinkt die zegt: “Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen”.
Dan komt de duivel.
In de grondtekst staat: de diabolos. Dat is letterlijk de ‘door elkaar gooier’: dia – bolo.
De duivel werpt de dingen door elkaar.
Stelt altijd vragen die twijfel zaaien.
In het paradijs al: God heeft zeker wel gezegd dat je nergens aan mag komen.
Ook bij Jezus.
Twijfel zaaien.
Uitdagen.
De eerste vraag.
“Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot deze steen, dat hij brood worde.”
Het is de verzoeking van eigenmachtig optreden, tegenover God.
Bij de tweede vraag brengt de duivel Jezus op een hoge berg en laat Hem al de koninkrijken zien: “dit zal ik U geven als Gij een keer voor mij knielt.”
Het is de verzoeking van ‘één keer’. Het is ook de zonde van de verleiding voor macht en eer.
De derde vraag.
De duivel neemt Jezus mee naar Jeruzalem en zij staan samen op het dak van de Tempel. De duivel nota bene met zijn harige poten (schreef Kohlbrugge) boven op het dak van het heiligdom. Hij treedt Gods heilige dingen met voeten. Indien Gij Gods Zoon zijt, spring dan naar beneden. Er staat toch geschreven dat God Zijn engelen zal gebieden voor U te zorgen.
Of zijt Gij Gods Zoon niet…..?
Het is de verzoeking om God te beproeven. Dan willen wij Gods hulp afdwingen.
Zulke geraffineerde vragen.
Ook in ons kunnen die vragen naklinken.
Als je een echte christen bent, zorgt God toch voor je? Of ben je geen echte christen?
De duivelse stem klonk tot op Golgotha.
Als Jezus daar lijdt, klinkt er om Hem heen:
“En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd en zeiden: ha, Gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red Uzelf, kom af van het kruis! Evenzo spotten de overpriesters onder elkander samen met de schriftgeleerden en zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. dat de Christus, de Koning van Israël, nu afkome van het kruis, dat wij het zien en geloven”.
Moet Jezus Zich dan bewijzen?
De duivel kan ons zo geniaal onzeker maken.
Tuin er toch niet in.
Vertrouw het Evangelie.
Vertrouw Zijn Beloften.
Het is ons verzegeld in onze Doop.
“Rust mijn ziel, uw God is Koning.”

ds. A.H. Groen.