Beroepingscommissie wijk 3

Belangrijk is in de eerste plaats, dat we u ook te kennen geven wie er deel uitmaken van de beroepingscommissie. Vanuit de kerkenraad van wijk 3 nemen de volgende personen deel: Aart ’t Jong (scriba van de commissie), Teus Baggerman, Ronald van der Velde en Aart Meerkerk als voorzitter. Daarnaast nemen in de commissie deel, vanuit de andere wijken en de gemeente, de volgende personen: Paul de Jager (wijk 2), André Visser (wijk 4), Jan Willem en Petra Westland (als gezin vanuit de gemeente), en tenslotte ds. Meeuse (consulent). Als commissie hebben we bewust gekozen voor een gezin om deel te nemen in de commissie, omdat dit ook een groot gedeelte van onze gemeente betreft. Hiermee willen we het gezinsleven betrekken in het zoeken naar een predikant. In de afgelopen periode hebben we niet stilgezeten, en zijn we in eerste instantie bezig geweest met veel administratieve handelingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opstellen van een profielschets. In deze schets staat wat we als gemeente van een (te) beroepen predikant verwachten. Deze profielschets is ondertussen goedgekeurd door de kerkenraad van wijk 3 en opgestuurd naar het landelijk bureau van de PKN.

Het landelijk bureau van de PKN zal deze profielschets bekijken en aan de hand daarvan ons als beroepingscommissie een advies uitbrengen. Dit kan een aantal weken duren. Tijdens deze weken willen we ons oriënteren op mogelijke te beroepen predikanten voor onze gemeente.

Alle leden van wijk 3 krijgen dan ook de gelegenheid om namen in te dienen bij de scriba van de beroepingscommissie Aart ’t Jong.

U kunt ook bij de scriba een namenlijst opvragen van predikanten. De uiterste datum waarop de namen ingediend kunnen worden, is vrijdag 12 maart 2021.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich richten tot de voorzitter van de beroepingscommissie Aart Meerkerk. Ook voor dit werk weten we ons afhankelijk van God, daarom vragen wij u en jullie het beroepingswerk in uw persoonlijke gebeden ook op te dragen voor Gods genadetroon. In de wetenschap dat Hij het gebed op Zijn tijd zal verhoren, omdat Hij een bidder niet laat staan.