Hervormd Kerkkoor gestopt

Met spijt deelt het Hervormd Kerkkoor mee dat na 79 jaar een einde is gekomen aan onze vereniging. Het koor heeft na een periode van twee jaar lock-down vanwege de corona-pandemie geen perspectief meer gezien voor een goede herstart. Uiteraard spelen op de achtergrond mee de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden, daarmee samenhangend de gezondheidsproblemen van velen en het ontbreken van nieuwe aanwas. Het besluit tot opheffing gaat gepaard met gevoelens van weemoed, maar vooral met gevoelens van dankbaarheid. Dankbaarheid omdat we zo lang mochten bestaan en dat we zo lang in harmonie en vriendschap met elkaar mochten omgaan, maar bovenal, dat we zo lang met onze zang God mochten eren. Want dat was toch in de eerste plaats waar het allemaal om ging: Lof brengen aan de Koning der koningen. Het koor werd opgericht in de
oorlogsjaren (1943) en is ontstaan vanuit leden van de CJMV.  De band met de Hervormde Gemeente is er altijd geweest.
Gijs Kusters (musicus en organist van de Grote Kerk) was de eerste dirigent. In de loop der jaren kwamen opvolgende dirigenten. Dankbaar voor Gods trouw mochten wij in 2018 ons 75-jaar jubileum vieren met onder meer een mooie zangavond/concert in de Grote Kerk o.l.v. onze dirigent Rien Verwijs. Nu dit alles ten einde is gekomen, bedanken wij het College van Kerkrentmeesters, de Wijkkerkenraden 1 en 2 en de predikanten, de kosters, de organisten met wie wij samen mochten zingen en musiceren. Wat blijft is de mooie muziek en liederen die een plek kregen in ons hart. Wie blijft is God die met ons meegaat op onze levensweg. Tegen u die dit leest zeggen wij: het ga u allen goed!