Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Zendingsbussen 4e kwartaal: Seinpost Slinge Rotterdam
Seinpost Slinge is een multicultureel centrum waar iedereen welkom is . . . Mensen komen zowel door de week als zondag samen. De mensen die komen zijn veelal mensen met gebroken levens, met veel pijn in de ziel op allerlei vlakken. De kern van Seinpost Slinge is een betrokken en open community rondom het christelijk geloof. Hierbij maakt het niet uit welke kleur of komaf je hebt. Daarnaast is de pioniersplek maatschappelijk betrokken. Met verschillende activiteiten zet ze zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Missionair zijn kan op allerlei manieren. Het starten van een pioniersplek is één manier. De synode van de Protestantse Kerk besloot in 2012 om ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerk zijn. In de praktijk zijn nu ruim honderd initiatieven ontstaan. Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerk zijn, voor mensen die niet naar een kerk gaan. Daarbij worden drie uitgangspunten gehanteerd:
– afstemming op de context (door te luisteren naar wat er
speelt);
– werken vanuit gedeeld geloof (om te beginnen binnen het
pioniersteam);
– duurzame gemeenschapsvorming (gericht op de langere termijn).
Pioniersplekken kunnen allerlei vormen hebben. In een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een kledingruilwinkel; ouders die samen met hun kinderen zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren. Het kan allemaal.
Seinpost Slinge wordt al ondersteund door de Zendingscommissie van wijk 3-4. Vanuit het discipelschap van onze Hervormde Gemeente Sliedrecht willen wij, als Zendingscommissie wijk 1-2, Seinpost Slinge ook ondersteunen ddor middel van het laatste kwartaaldoel van 2019.

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg en Wim van Tuijl.